PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management a podnikání v chemii - MC260P73
Anglický název: Management in Chemistry
Český název: Management a podnikání v chemii
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2017_02_20a_vyuka_UK_sylabus_2017.pdf Sylabus 2017 RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc.
stáhnout 2018_02_20_vyuka_UK_sylabus_2018.pdf Sylabus 2018 RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc. (14.06.2019)
Anotace přednášky

Entrepreneurship (z francouzského “entreprendre” , tj. “podniknout, převzít iniciativu“) je často chápán jen jako založení a řízení firmy. Ve skutečnosti však je podnikatelský duch – ochota a schopnost převzít iniciativy v jakémkoli aspektu života – klíčovou kompetencí, která ovlivňuje celý pracovní i soukromý život.
Tato přednáška poskytuje přehled o základních prvcích i širších souvislostech podnikavosti v jejím pravém významu. Přednáška je založena na interaktivním přístupu a skupinových aktivitách, v nichž budou osvětleny jednotlivé aspekty podnikatelství, ať už jde o založení a řízení firmy nebo neziskové organizace, přípravu grantové žádosti nebo jen o organizaci skupiny dobrovolníků.
V průběhu studia nebo akademické kariéry poslouží získané znalosti a dovednosti studentům při spolupráci a komunikaci s podnikatelskými subjekty, při přípravě grantových žádostí, při komercializaci výsledků základního výzkumu, a podobně.
V zaměstnání nebo při založení vlastní firmy nebo neziskové organizace pak přispějí tyto znalosti k lepší orientaci v podnikatelském prostředí.


Metody práce a hodnocení

Základem pro hodnocení je aktivní účast po celý semestr a úspěšná prezentace skupinového projektu.

Forma

6 bloků přednášek a cvičení po 4 vyučovacích hodinách, jedenkrát za 14 dní. Aktivní účast na přednáškách je vzhledem k interaktivní formě výuky žádoucí.

Poznámka

Přednáška je v češtině, ale pro práci s některými podklady je třeba alespoň základní znalost anglického jazyka
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc. (14.06.2019)
  1. Seznam doporučené literatury

 

Hlavní prameny

 

Prezentace k přednášeným tématům – na sdíleném disku kurzu, jsou zveřejňovány vždy PO přednášce

 

Vzory, prezentace a doklady třetích stran – na sdíleném disku kurzu, adresa je poskytnuta studentům na začátku semestru

 

Studijní materiály k úlohám - na sdíleném disku kurzu, jsou zveřejňovány po přednášce

 

Ostatní zdroje a více podrobností k tématu, referenční zdroje

 

Chris Guillebeau: Startup za pakatel, Jan Melvil Publishing, 2013 (česky, úvod do podnikání)

 

Eliza G.G. Collins, Mary Ann Devanna: The Portable MBA, John Wiley & Sons, 1990 (anglicky, pokročilý kurz, obecná příručka)

 

Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor: The Innovator‘s Solution, Harvard Business School Press, 2003, (anglicky, problematika inovací)

 

Joel G. Siegel, Jae K. Shin: Thinking Finance, Harper Business, div. of HarperCollins Publishers, 1990, (anglicky, finance a finanční řízení)

 

Lawrence Weinstein, John A. Adam: Guesstimation: Solving the World‘s Problems on the Back of a Napkin, Princeton University Press, 2007 (anglicky, metody kvalifikovaného odhadu)

 

Douglas W. Hubbard: How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, Wiley, 2013 (kvalifikovaný odhad a měření „neměřitelného“ v podnikání, mnohé koncepty jsou ale přímo aplikovatelné i na měření ve vědě)

 

Douglas W. Hubbard: How to Measure Anything Workbook: Finding the Value of "Intangibles" in Business, Wiley, 2014 (anglicky, cvičebnice a sbírka příkladů)

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc. (14.06.2019)
  1. Požadavky ke zkoušce

 

1 – Aktivní účast na přednáškách a samostatná práce

2 – Semestrální projekt (Elevator Pitch), hodnotí se

kvalita prezentace (rozsah 3 až 5 obrázků, maximálně 5 minut)

kvalita podkladů (ca 1 – 3 strany, dokládá údaje v prezentaci)

věcná správnost výpočtů v projektu (odhad trhu, rozpočet projektu)

3 – Vypracování příkladu u zkoušky – hodnotí se správnost a prezentace výsledků

4 – Diskuse v průběhu prezentací – kladené otázky a odpovědi na otázky kolegů

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc. (14.06.2019)

1Úvod

1.1Představení vyučujících

1.2Představení a očekávání studentů

1.3Způsob práce a hodnocení

1.4"věčné" pravdy

1.4.16 year's old - příklady

1.5Co je to:

1.5.1Podnikání - příklady

1.5.2Management - příklady

1.6Kdo je kdo

1.6.1Závod, podnik, majitel

1.6.2Podnikatelské subjekty - pracují za zisk

živnostník (OSVČ), společnosti s ručením omezeným, akciové, společníci, jednatelé, akcionáři, představenstvo, dozorčí rada, (statutární) ředitel, správní rada

1.6.3Neziskové organizace

školy, akademie – zřizovatel,

spolek - výbor, předseda

ústav - představenstvo, dozorčí rada, (statutární) ředitel, správní rada

nadace - představenstvo, dozorčí rada, (statutární) ředitel, správní rada

1.6.4Informace o podniku

obchodní rejstřík – výpis, sbírka listin, účetní výkazy, zakladatelské dokumenty, VH, ostatní

podnik vs. vlastník – vztahy mezi společnostmi, řízení, ovládání

malý, velký, střední podnik, konflikt zájmů

1.7Kde - fenomén "ohnivého moře"

1.7.1Proč a jak v ČR

1.7.2Proč a jak mimo ČR – EU, CH, USA

1.8"věčné" pravdy

1.8.1Správná otázka

má měřitelnou odpověď, která snižuje nejistotu

parametry, jak je budeme měřit

1.9Život podniku

1.9.1Nápad

1.9.2Posouzení

1.9.3Založení

1.9.4Fungování

 

1.9.5Ukončení

likvidace, prodej, sloučení

1.10Peníze

1.10.1Kde se vezmou

moje, resp. 4F, investor, půjčka, crowdfunding, fundraising

 

1.10.2Jak se mi vrátí

„sunk costs“ vs. dividenda, odměna člena statutárního orgánu, plat, při prodeji

1.11"věčné" pravdy

1.11.1nejsme účetní, nepotřebujeme to na halíř – příklad Guesstimation

2Fungování podniku

2.1Model podniku (Porter)

2.2Vnitřní

2.2.1Hodnototvorný proces (výroba/služba)

2.2.2Technologie – Nákup, Leasing

2.2.3Prostory – Nákup, nájem, stavba

2.2.4Přímé/nepřímé náklady

2.2.5Vlastní nebo outsourcing

2.3Vnější

2.3.1Nákup

suroviny, pracovní síla, celý proces - outsourcing

2.3.2Prodej

odbytové kanály, B2C, B2B, B2G

volná soutěž, tendry, B2G

granty

regulace, kvalita

cenotvorba, elasticita ceny

výrobní náklady, odbytové náklady, tržní cena, U-pravidlo

prášky 80/20, "PC" vs. Apple

2.4Charakteristika odvětví

2.4.1Inovační cyklus

2.4.2Investiční cyklus

2.4.3Obchodní modely

prodej – přímo, přes distributory, kamenná prodejna, e-shop

hmotné vs. nehmotné zboží

počítač, auto, SW - krabicový vs. elektronická licence

data, duševní vlastnictví, licence, franšíza

zboží jako služba

mobilní telefony - Nový iPhone každý rok

SW - Office 365, macOS, W10

služby

zaměstnanost jako produkt

sociální podnik

2.5Hodnota podniku

2.6Lean canvas

2.6.1Hlavní otázky podnikatelského záměru

2.7Úkol - video na finanční řízení

3Finanční řízení a zdroje

3.1Kde se berou peníze a proč Vám je někdo má dát

3.1.1Vlastní – společníci - karavana

3.1.2Investice

4F, andělé, fondy, banky

3.1.3Úvěry

3.1.4Fundraising - starý jako svět

3.1.5Crowdfunding

3.1.6Granty, dary

3.1.7věčné“ pravdy

"Bad" money - "No strings attached" - "No free lunch"

3.2Jak se peníze vrátí – opakování - hodnota firmy vs. cena „pořízení“

3.3Výkazy

3.3.1Rozvaha

3.3.2Výsledovka

3.3.3Cash flow (finanční toky)

3.3.4Výroční zpráva

3.4Specifické položky

3.4.1Osobní náklady

3.4.2Hmotný investiční majetek

3.4.3Nehmotný investiční majetek

SW, IP, Goodwill

3.4.4Odpisy

3.4.5Zásoby

3.4.6Rozpracovaná výroba

3.5Základní účetní pojmy

3.5.1"Zákon zachování peněz"

3.5.2Přímé vs. nepřímé náklady

video vs. česká účetní osnova

rozpočet grantů

3.6Daňová soustava

3.6.1Daňový domicil

3.6.2Daň z příjmu

DPFO, DPPO

3.6.3DPH

3.6.4Majetkové daně

nemovitosti: z nemovitostí, z převodu nemovitostí

darovací, dědická

3.6.5Ostatní daně

silniční

3.6.6Poplatky a odvody

rozhlasové a televizní poplatky, OSA – přímé nebo v ceně zařízení

Sociálka a zdravotní pojištění

 

3.7Finanční rizika

3.7.1Měnová rizika

3.7.2Cash flow

3.7.3Pohyby cen

3.7.4Legislativní změny

3.7.5Finanční správa

 

4Inovace

4.1Nápad-výzkum-vývoj-výroba

4.1.1Analýza potřeb

Problém k řešení

4.1.2Analýza rizik

SWOT

personální, finanční, tržní, technická rizika

4.2Hodnotový řetězec

4.3Duševní vlastnictví (IP)

4.3.1Co to je

4.3.2Jak to vzniká

4.3.3Komu patří

4.3.4Kde to máme

V hlavě, na papíře, v počítači

4.3.5"Fyzická" ochrana

počítačová bezpečnost, obezřetné používání IT,

cloud storage - kde: jurisdikce USA, EU, ochrana dat při přenosu, GDPR

SW, SaaS - funguje, jen pokud platím vs. „krabice“ = "doživotní" licence

Home and Hobby vs. Pro

Správa přístupů, režim vstupu, NDA se zaměstnanci

4.3.6Právní ochrana

patent, užitný vzor, ochranná známka - ÚPV

Copyright - Automaticky a nelze se ho zříci

Copyleft licence - jen pro nekomerční použití nebo i pro komerční použití

GNU licence

5Personalistika a řízení lidí

5.1Procesy/projekty

5.2Liniové/hierarchické, projektové a maticové řízení

5.3Řízení projektů

5.3.1Agilní

5.3.2Metoda kritické cesty

5.4(Spolu)pracovníci, HR agentury

5.5Životní cyklus zaměstnance - situační řízení

5.6Týmová dynamika a role v týmu

5.7Firemní kultura

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc. (14.06.2019)

Přednáška je v češtině, ale pro práci s některými podklady je třeba alespoň základní znalost anglického jazyka

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Michal Svoboda, CSc. (14.06.2019)

K zápisu není třeba splnit žádné zvláštní požadavky.

Výuka je interaktivní a obsahuje řadu cvičení, je tedy třeba počítat s účastí na přednáškách.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK