PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spektroskopické metody - MC260P128
Anglický název: Spectroscopic methods
Český název: Spektroskopické metody
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Třída: MALDI-TOF MS Systém
Neslučitelnost : MC260S27Z, MC260S28L
Anotace -
Úvod do vybraných spektroskopických metod. Výuka kombinuje přednášky shrnující jak teoretické základy daných metod tak jejich instrumentaci s praktickými cvičeními.
Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (04.03.2019)
Literatura

Lakowicz, J.R.  Principles of Fluorescence Spectroscopy. Spinger-Verlag 2006

Stuart, B.H. Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons 2004

Smith, E., Dent, G. Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach. John Wiley & Sons 2005

Lambert, J.B., Mazzola, E.P. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Pearson Education, 2004

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Požadavky ke zkoušce
Forma zkoušky: ústní v rozsahu přednášené látky. Zkouška bude probíhat prezenční formou.
Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (15.02.2021)
Sylabus

1. Vibrační spektroskopie

Základy vibrační spektroskopie, infračervená spektroskopie (NIR, MIR, FAR), Ramanův rozptyl, resonanční Ramanův rozptyl, výběrová pravidla, molekulové vibrace, přiřazení vibračních pásů, charakteristické vibrace, povrchem zesílený Ramanův rozptyl (příprava nanostruktur plasmonických kovů), aplikace.

2. Elektronová spektroskopie

Základy elektronové spektroskopie, absorpční a emisní elektronové přechody, fluorescenční spektroskopie, Jablonského diagram, Franckův-Condonův princip, zářivá a nezářivá deaktivace excitovaného stavu, Försterův rezonanční přenos energie, statické a dynamické zhášení, relaxace solvátového obalu, anisotropie fluorescence. Využití fluorescenčních sond při studiu koloidních systémů a biopolymerů

3. Spektroskopie NMR

Princip magnetické rezonance, chemický posun, J interakce, interpretace 1D NMR spekter vodíku a uhlíku, experimenty APT, DEPT, základy dvourozměrné spektroskopie, experimenty COSY, HSQC, HMBC a jejich interpretace.   Přednášky budou probíhat online formou v aplikaci MS Teams.

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (03.11.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK