PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z fyzikální chemie (a) - MC260C47
Anglický název: Practical Course in Physical Chemistry
Český název: Praktikum z fyzikální chemie (a)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: od 2021 přidána korekvizita a prerekvizita
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Denisa Folprechtová, Ph.D.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Mgr. Jan Kožíšek
Michal Mazur, Ph.D.
Mgr. Soňa Mesíková
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Vosáhlová
Korekvizity : {FCH II: MC260P02M nebo MC260P113}
Prerekvizity : {FCH I: MC260P01M nebo MC260P112 nebo MC260P65}
Neslučitelnost : MC260C45N, MC260C46
Anotace -
Studenti absolvují deset úloh, při nichž se seznámí s principy vybraných fyzikálně-chemických jevů a s principy metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin. Potřebná experimentální data se u jednotlivých úloh získávají jak chemickou analýzou (např. titrace, extrakce), tak běžnými instrumentálními metodami (spektrofotometrie, potenciometrie, konduktometrie, polarografie atp.). Důraz je kladen především na správnou interpretaci a vyhodnocení experimentálních dat s využitím výpočetní techniky.
Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (03.07.2024)
Literatura -

R. Brdička, J. Dvořák: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977
W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979
P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994
Návody k úlohám jsou dostupné na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (15.03.2019)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky  - test na 60% 

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám. (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 30 bodů ze závěrečného testu (max. 50 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

Další informace - viz https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/vcelakov/vyuka-1

Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (29.06.2023)
Sylabus -

Názvy a stručný popis úloh
Viskozita:
stanovení viskozitních koeficientů směsí acetonu a vody o různém složení, statistické vyhodnocení experimentálních dat
Kryoskopie:
Kryoskopické stanovení molárních hmotností neznámých látek
Rozdělovací rovnováha:
studium systému: kyselina benzoová - voda - toluen
Elektrolýza:
určení Faradayovy konstanty, statistické vyhodnocení preciznosti a pravdivosti získaných výsledků
Polarografie:
ověření Ilkovičovy rovnice proměřením závislostí limitního difúzního proudu na průtokové rychlosti, době trvání kapky a koncentraci depolarizátoru
Pufrační kapacita:
stanovení pufrační kapacity acetátových pufrů o různém složení
Vodivost:
stanovení disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny na základě Ostwaldova zřeďovacího zákona
Disociační konstanta:
stanovení disociační konstanty p-nitrofenolu ze závislosti stupně disociace na pH, stupeň disociace se určuje spektrofotometricky
Aktivační energie:
určení aktivační energie rozpadu barevného komplexu z rychlostních konstant získaných při různých teplotách
spektrofotometrickým sledováním závislosti koncentrace komplexu na čase
Reakční řád:
stanovení dílčích reakčních řádů metodou počátečních rychlostí

 
Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (15.03.2019)
Vstupní požadavky -

Podmínkou pro vstup do praktika je absolvování vstupního testu minimálně na 60% .

Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (29.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK