PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemické výpočty - MC240P87
Anglický název: Chemical Calculations
Český název: Chemické výpočty
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1254
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240S01
Je neslučitelnost pro: MC240S01
Je prerekvizitou pro: MC240C88, MC240C12, MC270C92
Anotace -
Kurs je určen pro studenty bakalářských chemických, biologických a geologických programů.

Předmět je zaměřen na zopakování a upevnění základních znalostí studentů, které jsou základem pro samostatnou práci v laboratoři. V tomto předmětu se studenti naučí řešit bilanční rovnováhy ve sloučeninách, směsích a roztocích a provádět stechiometrické výpočty na základě chemických rovnic.

V případě omezení prezenční výuky budou studentům průběžně poskytovány komentované prezentace vysvětlující látku a ukazující řešení probíraných problémů. Studentům bude k dispozici sbírka vzorových příkladů a ke každé lekci budou doporučeny příklady k procvičení. V čase rozvrhované výuky budou studentům k dispozici jednotliví vyučující pro on-line konzultace problémů a nejasností.
Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (15.10.2020)
Literatura -

Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: "Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie" Karolinum – nakladatelství UK v Praze, Praha, 1998
V. Flemr, E. Holečková, "Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii", VŠCHT Praha, 1997

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (31.07.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Písemný zápočtový test v rozsahu znalostí daném sylabem.

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (22.02.2024)
Sylabus -

Sylabus
1. Veličiny a jednotky
Hlavní a vedlejší jednotky, konstanty, počítání s přibližnými čísly.

2. Složení látek a směsí
Poměrný obsah složky, molární a hmotnostní zlomky, elementární složení.

3. Koncentrace v roztocích
Příprava roztoků, ředění a směšování roztoků.

4. Látkové bilance při chemických dějích
Stechiometrické výpočty.

5. Výpočty na základě protonizačních rovnováh
pH, silné a slabé kyseliny a báze, pufry.

6. Instrumentální stanovení koncentrace
Lambert-Beerův zákon, kalibrační křivka.

7. Nasycené roztoky a krystalizace
Složení nasycených roztoků, volná krystalizace, rušená krystalizace, součin rozpustnosti.

8. Biochemické výpočty
Specifika výpočtů při práci s biochemickými systémy.

Výstupy z učení
Student
• definuje veličiny, jejich základní a odvozené jednotky používané v laboratorní praxi
• převádí jednotky
• vypočte složení látek, směsí a roztoků a množství látek potřebných pro jejich přípravu
• aplikuje v příkladech rozdíly mezi koncentrovanými a zředěnými roztoky
• vypočte množství a koncentrace látek v probíhajících chemických dějích
• vypočte teoretický a procentuální výtěžek reakcí
• určí látku, která je v reakci využita v nadbytku
• provádí výpočty v rámci chemických dějů, kde jsou reaktanty použity v nestechiometrických množstvích
• na základě udaného výtěžku vypočte množství potřebných reaktantů
• vypočte pH vodných roztoků obsahujících silné a slabé kyseliny a báze a jejich směsí
• aplikuje Hendersonovu-Haselbachovu rovnici při výpočtu pH a složení pufrovaných roztoků
• vypočte příklady založené na kalibračních křivkách v rámci instrumentálního stanovení koncentrace
• vypočte rozpustnost a součin rozpustnosti látek
• vypočte příklady založené na omezené rozpustnosti látek, srážení a krystalizaci
• vypočte příklady zahrnující kombinace všech předchozích bodů

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (22.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK