PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nanomateriály I - MC240P49
Anglický název: Nanomaterials I
Český název: Nanomateriály I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Vyučující: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Anotace -
Fyzikální a chemické metody přípravy nanočástic, Mikrostruktura, zpracování, termodynamika a kinetika, elektrické a
optické vlastnosti, magnetické vlastnosti nanomateriálů, Metody studia nanomateriálů, Vybrané aplikace nanomateriálů
Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (07.05.2010)
Literatura -

 • A. S. Edelstein and R. Cammarata: Nanomaterials, Synthesis, Properties and Application. Inst. of Physics Publishing, 1996.

 • G. A. Ozin, A. C. Arsenault: Nanochemistry, RSC Publ. Cambridge, 2005.

 • S. Reich, C. Thomsen, J. Maultzsch: Carbon Nanotubes, Wiley, Darmstadt, 2003.

 • Z. Weiss, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkových materiálů, VŠB TU Ostrava, 2005.

 • G. Q. Lu, X. S. Zhao: Nanoporous Materials Science and Engineering, Imperial College Press, London, 2004.

 • L. Frank, J. Král: Metody analýzy povrchů, iontové, sondové a speciální techniky, Academia, Praha, 2002.

 • J. Čejka, N. Žilková: Syntéza a struktura zeolitů, Chem. Listy 94, 278 (2000).

  Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (12.10.2013)
 • Požadavky ke zkoušce -

  Zkouška je ústní formou 10 - 15 minutové prezentace na výzkumné téma z oblasti nanomateriálů, po níž následují 2 - 4 otázky vztahující se k tématům přednášek uvedených v sylabu.

  Poslední úprava: Zákutná Dominika, Dr. rer. nat. Mgr. (23.02.2024)
  Sylabus -
  1. Úvod

  1.1 Struktura klasických krystalů a nanokrystalů, fotonické krystaly, nanodráty, nanodesky, Q-krystaly.
  1.2 Elektronová struktura nanokrystalů, balistický transport elektronu, Coulombická blokáda, Lutingerova kapalina

  2. Příprava nanomateriálů

  2.1 Sol-gel metody, supramolekulární templátování, solvotermální rekrystalizace
  2.2 Samoorganizované nanostruktury, LB filmy
  2.3 Tenké vrstvy: CVD, PVD, MBE

  3. Příklady nanomateriálů

  3.1 Uhlíkové nanomateriály: nanotuby, fulereny, nanodiamant, aj.
  3.2 Oxidické nanomateriály: TiO2, ZnO, ternární oxidy
  3.3 Zeolity, molekulová síta
  3.4 Polovodičové nanomateriály (kvantové tečky) - využití pro optoelektroniku
  3.5 Magnetické nanomateriály

  4. Metody studia nanomateriálů

  4.1 Elektronová mikroskopie: SEM, TEM
  4.2 Mikroskopie rastrující sondou: STM, AFM, SNOM
  4.3 Studium porézní struktury: adsorpce
  4.4 Analýza povrchů: XPS, AES

  5. Vybrané aplikace nanomateriálů

  5.1 Nanoelektronika, elektrochromní a autoemisní dipspleje
  5.2 Konverze a akumulace energie: solární články, baterie, superkondenzátory, palivové články, vodíkové hospodářství
  5.3 Samočistící a antibakteriální povlaky; nanomateriály a životní prostředí
  5.4 Nanomanipulace, nanomotory
  5.5 Nanovlákna, nanokompozity
  5.6 Bioaplikace, nanomedicína, senzory, zdravotní rizika nanomateriálů


  Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (12.10.2013)
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK