PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Toxikologie - MC230P32
Anglický název: Toxicology
Český název: Toxikologie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Anotace -
Přednáška podává základní a ucelený přehled o toxikologii pro studenty všech specializací chemie. Zahrnuje obecnou a speciální toxikologii, problematiku informací a legislativy v toxikologii a konečně i pohled na praktické aspekty práce s chemickými látkami. V obecné toxikologii je podán obecný výklad problematiky toxicity chemických sloučenin (toxický účinek, hazard a riziko, závislost účinku na dávce, toxikologické indexy). Jsou probrány mechanismy absorpce, distribuce, biotransformace a vylučování xenobiotik z organismu (toxikolinetika). Jsou vysvětleny mechanismy vybraných toxických účinků (toxikodynamika). Je rozebrána problematika hodnocení a testování toxicity a zmíněny základy analytické toxikologie. Ve speciální (systematické) toxikologii je probírána toxikologie toxicky významných sloučenin. Výklad anorganických sloučenin sleduje periodickou soustavu prvků, organické sloučeniny jsou probírány po skupinách podle funkčních skupin. Jsou zmíněny i některé přírodní toxiny. Další část přednášky je věnována problematice využití a vyhledávání informací o toxicitě a toxikologii a legislativě týkající se chemických látek a práce s nimi (REACH, GHS). Přednáška je ukončena základním přehledem pravidel bezpečnosti práce v chemické laboratoři a přehledem první pomoci při intoxikacích.
Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (02.09.2021)
Literatura -

Dostupná literatura knižní

  • Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření. 2. vyd. Praha, Galén 2017.
  • Casarett & Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons. 9th Ed. New York, McGrawHill 2019.
  • Hrdina, V. a kol.: Přírodní toxiny a jedy. Praha, Karolinum – Galén 2004.
  • Linhart, I.: Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2.vyd. Praha, VŠCHT 2014.
  • Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie. Anorganické látky. Praha, Avicenum 1980.
  • Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie. Organické látky. Praha, Avicenum 1986.
  • Riedl, O. – Vodráček, V.: Klinická toxikologie. Toxikologie léků, potravin, jedovatých živočichů a rostlin a jiných. Praha, Avicenum 1980.
  • Patočka, J. a kol.: Vojenská toxikologie. Praha, Grada 2004.
  • Prokeš, J. a kol.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha, Karolinum – Galén 2005.
  • Reich, F.X. et al.: Illustrated Handbook of Toxicology. Stuttgart, Thieme 2010.

Toxikologická literatura on-line (dostupná z IP adres UK – pouze výběr)

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (12.02.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouší se vše co bylo odpřednášeno. Zkouška probíhá formou písemného testu, požadavek pro splnění je více než 60 % bodů z možných.

Studenti patřící mezi studenty se speciálními potřebami, kteří požadují navýšení času na zkouškový test nebo oddělenou místnost pro jeho konání, si musí tento termín domluvit se zkoušejícím nejméně 10 dní předem, jinak nebude na jejich požadavek brán zřetel.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (15.10.2021)
Sylabus -

■  Historie toxikologie
■  Základní toxikologické pojmy
■  Toxikokinetika = jak působí organismus na chemickou látku
  ▪  absorpce
  ▪  distribuce
  ▪  metabolismus (biotransformace)
  ▪  exkrece
  ▪  toxikokinetické modely
  ▪  hodnocení toxicity, analytická toxikologie
■  Toxikodynamika = jak působí chemická látka na organismus
  ▪   slabé mezimolekulové interakce, receptory
  ▪   mechanismy toxických účinků chemických látek
■ Speciální toxikologie
  ▪  prvky a jejich anorganické a organokovové sloučeniny
  ▪  organické sloučeniny
  ▪  přírodní toxiny
■ Informace a právo v toxikologii
  ▪  informační zdroje v toxikologii
  ▪  právní předpisy o práci s chemickými látkami
■  Praktické aspekty práce s chemickými látkami

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (15.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK