PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analytická hmotnostní spektrometrie - MC230P29
Anglický název: Analytical Mass Spectrometry
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
Neslučitelnost : MC230P78
Anotace -
Přednáška určená pro posluchače magisterského a postgraduální studia se zaměřením na analytickou chemii. V úvodní části jsou studenti seznámeni se základními konstrukčními prvky hmotnostního spektrometru a přehledem v současnosi používané instrumentace. V části věnované interpretacím hmotnostních spekter organických látek je diskutována problematika identifikace látek ze spekter elektronové ionizace. Jsou probrány základní fragmentační mechanismy rozpadu iontů. Výklad je doplněn ukázkami reálných spekter s výkladem konkrétních fragmentačních cest.
Poslední úprava: Štícha Martin, RNDr., Ph.D. (20.05.2011)
Literatura

Spektrometrické analytické metody II., I. Němcová, P. Engst, I. Jelínek, J. Sejbal, P. Rychlovský, Karolinum, Praha 1998 (Skriptum).

Interpretation of Mass Spectra, F. W. McLafferty, University Science Books, Mill Valley, CA 94941, 1980.

Elektronické podklady nejsou dostupné

Poslední úprava: Jelínek Ivan, doc. RNDr., CSc. (22.09.2014)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky pro udělení zkoušky:

Úspěšné absolvování písemného testu v rozsahu tématických okruhů přednášek a základní studijní literatury.

Poslední úprava: Jelínek Ivan, doc. RNDr., CSc. (05.12.2011)
Sylabus -

Úvod. Experimentální uspořádání hmotnostního spektrometru. Přehled ionizačních technik. Elektronová ionizace. Chemická ionizace. Další ionizační techniky. Hmotnostní analyzátory. Magnetický hmotnostní analyzátor. Elektrický analyzátor. Kvadrupolový analyzátor. Iontová past. Průletový analyzátor. Detektory. Násobičové detektory. Scintilační fotonásobičové detektory.

Hmotnostní spektrum. Molekulární ion. Analýza izotopického složení. Stabilní izotopy. Určení počtu cyklů a dvojných vazeb ze sumárního vzorce.

Teorie fragmentace. Lokalizace náboje a nepárového elektronu v molekulárním iontu. Rozpad molekulárního iontu, fragmentační cesty. Faktory ovlivňující intenzitu iontů. Mechanismy fragmentace organických molekul. Štěpení sigma vazby. Alfa štěpení iniciované radikálovým centrem. Štěpení iniciované nábojovým centrem. Štěpení cyklických struktur. Přesmykové reakce. Přesmyky iniciované radikálovým centrem. Přesmyky iniciované nábojovým centrem.

Hmotnostní spektra jednoduchých organických molekul a jejich interpretace.

Poslední úprava: Štícha Martin, RNDr., Ph.D. (20.05.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK