PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anotace -
Studenti zapsaní na Terénní cvičení ze zoologie (MB170T24) si mohou vybrat jednu ze tří nabízených možností, kde se terénního cvičení zúčastní (viz níže). Upozorňujeme, že studenti si hradí náklady na stravu, ubytování i dopravu. Nezbytnou pomůckou pro úspěšné absolvování kurzu je dalekohled pro pozorování ptáků. Kdo jej nemáte, snažte si jej na dobu trvání kurzu někde vypůjčit (omezené zásoby má i katedra zoologie, ale raději na to nespoléhejte)

V letošním roce (2024) se bude cvičení konat (podle lokace) od neděle 19.5. či pondělí 20.5. do pátku 24.5.2024

1. Lednicko-valtický areál a na Pálava - je určeno především (nikoliv však pouze) vážným zájemcům o studium terénních a systematických oborů. U ostatních studentů je předpokládaný zápal a vůle poznávat zajímavosti naší fauny. V rámci cvičení se seznámíte s faunou a biotopy jedné z biologicky nejbohatších a nejrozmanitějších oblastí České republiky, včetně návštěvy CHKO Pálava. Exkurze nabízí kromě tradičních (a povinných) denních bloků i volitelný večerní přírodovědný program (odchyt ptáků, netopýrů, hmyzu). Doprava na místo konání je individuální, studenti si hradí ubytování (cca 250Kč/noc), stavování je svépomocí, v chatkách je k dispozici většinou konvice a lednička.

2. Okolí terénní stanice Ruda (CHKO Třeboňsko) - exkurze jsou organizovány s důrazem na poznání nejen běžně se vyskytujících živočichů, ale také zvířeny typické pro třeboňskou pánev. Během jednodenních výletů se seznámíte s různými typy biotopů CHKO Třeboňsko, včetně například reliktní písečné duny u Vlkova. V rámci exkurzí vám představíme nejrůznější druhy bezobratlých živočichů, z blízka se seznámíte s místními druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Během exkurze se ponejvíce v okolí terénní stanice budete mít možnost několikrát přímo účastnit odchytu ptáků do sítí, drobných zemních savců či nočního hmyzu na světelný lapač. Ubytování, dopravu a stravu si studenti hradí sami. Ubytování je možné dvojí: zdarma ve stanech přímo u terénní stanice nebo v kempu v chatičkách ve Veselí nad Lužnicí. Předpokládané výdaje na ubytování v kempu budou 220 Kč/osobu/den. Spí se ve vlastních spacácích.

3. Lokality v okolí Prahy - první tři dny se věnujeme fauně bezobratlých, další dva dny obratlovcům. Cvičení zahrnuje návštěvu biologicky rozmanitých lokalit v okolí Prahy, uvidíme faunu stojatých i tekoucích vod, lužního lesa, potoční nivy, teplých hájů, suťových lesů i skalních stepí. Tento turnus je tedy vhodný pro studenty, kteří z nějakého důvodu nemohou odjet na celý týden mimo Prahu. Studenti si hradí jízdné v hromadných dopravních prostředcích.

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast a úspěšné přezkoušení z demonstrovaných organismů. Z organizační a kapacitních důvodů prosíme, aby se zapisovali pouze pevně rozhodnutí studenti, mějte na paměti, že cvičení se koná ve zkouškovém období a bude tak nejspíše kolidovat s jinými povinnostmi typu zkoušek a zápočtů.
Poslední úprava: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (08.01.2024)
Literatura -

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha
Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.
Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.
Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha
Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros
Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Kolibáč, J., Hudec K. a kol. 2019.Příroda České republiky. Průvodce Faunou. Academia

Poslední úprava: Šípek Petr, Mgr., Ph.D. (06.01.2020)
Požadavky ke zkoušce

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Poslední úprava: Šípek Petr, Mgr., Ph.D. (13.03.2023)
Sylabus

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

Poslední úprava: Smrž Jaroslav, prof. RNDr., CSc. (10.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK