PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná entomologie - MB170P53
Anglický název: General entomology
Český název: Obecná entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 7
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: RNDr. David Král, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Anotace -
Předmět v ak.r. 2022/2023 nebude vyučován.

Tato přednáška se zabývá základními principy entomologie. Shrnuje obecné poznatky o vnější i vnitřní organizaci hmyzího těla, a to na všech úrovních, makroskopické, mikroskopické a
ultrastrukturální. Na tomto základě poskytuje orientaci ve fungování hmyzího těla. Zabývá se rovněž embryonálním a postembryonálním vývojem hmyzu. Poskytované vědomosti jsou zařazeny do evolučního kontextu. Předpokladem je absolvování (nebo souběžné studium) systematické entomologie.
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (14.02.2023)
Literatura -

Boudreaux H. B. 1979: Arthropod Phylogeny with Special Reference to Insects. John Wiley & Sons, New York, 320 pp.

Chapman R. F. 1998: The Insects. Structure and Function. Cambridge University Press, Cambridge, 770 pp.

Gullan P. J. & Crantson P. S. 2005: The Insects: An Outline of Entomology. Blackwell publ., Malden, USA, 505 pp.

Imms A. D. 1957: A General Textbook of Entomology. 9th edition. Methuen, London, 886 pp.

Snodgrass R. E. 1935: Principles of Insect Morphology. McGraw-Hill, New York, 667 pp.

Snodgrass R. E. 1952: A Textbook of Arthropod Anatomy. Comstock Publishing Associates, Ithaca, 363 pp.

Torre-Bueno J. R. de la 1989: The Torre-Bueno Glossary of Entomology, The New York Entomological Society, Ithaca, 840 pp.

Weber H. 1933: Lehrbuch der Entomologie. Gustav Fischer, Jena, 726 pp.

Weber H. 1966: Grundriss der Insektenkunde. Gustav Fischer, Jena, 428 pp.

Wigglesworth V. B. 1965: The Principles of Insects Physiology. Methuen, London, 741 pp.

Poslední úprava: JPROKOP (25.05.2007)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zkoušen ústně z přednesené látky a vybrané části doporučené literatury. Zápočet z praktické části spočívá v prokázání pitevní dovednosti a identifikaci vnějších i vnitřních orgánů hmyzu.

Poslední úprava: PAVELSTYS (26.10.2011)
Sylabus -

1. Úvod

Stručná historie a návaznost na ostatní disciplíny. Evolučně-fylogenetický přístup. Homologie, homokracie a evo-devo.

2. Klasifikace a fylogenese hmyzu

3. Srovnávací a funkční morfologie

Morfologie, její druhy a anatomie. Morfologicko-anatomická terminologie. Life forms.

4. Exoskelet a endoskelet.

Epidermis a stavba kutikuly, oenocyty. Makrotrichie a obdobné struktury. Obecná stavba sensily. Zbarvení hmyzu a jeho funkce.

5. Základní stavba hmyzího těla

Segmentace, parasegmentace, myosegmentace, tagmatizace a jejich evo-devo kauzalita. Stavba generalizované segmentované končetiny a její evo-devo.

6. Přední část těla hmyzu

Hlava, tykadla, ústní orgány a jejich modifikace, cervix.

7. Thorax

Thorax primárně bezkřídlého hmyzu a thorax Pterygota. Nohy, panožky a lokomoce pomocí končetin. Křídla, jeich artikulace a jejich ontogenese a fylogenese. Mechanismus letu. Druhotná apterie a pterygopolymorfismus.

8. Abdomen

Abdomen. Samčí a samičí terminálie, primární a sekundární kopulační orgány samce, ovipositor samice. Problémy homologie terminálií.

9. Vnitřní orgány I

Trávicí trubice a její modifikace. Exkreční orgány a exkrece. Osmoregulační orgány a osmoregulace. Dýchací orgány a respirace terestrická a vodní. Bioluminiscenční orgány. Tělní dutina, tukové těleso, cévní soustava a haemocyty, cirkulace haemolymfy.

10. Vnitřní orgány II

Nervový a neuroendokrinní systém. Smyslové orgány - stavba a funkce, složené a jednoduché oči, zrak. Stridulační orgány a produkce zvuku. Žlázy ektodermálního původu a jejich funkce.

11. Rozmnožovací orgány, rozmnožování a sexualita

Samčí a samičí gonodukty a gonády. Spermie a vajíčko. Přenos spermií, oplodnění. Parthenogeneze. a jiné aberantní typy rozmnožování. Determinace pohlaví.

12. Embryogeneze a postembryonální vývoj.

Deskriptivní a kausální embryologie. Regulace a interpretace metamorfosy. Molting, farátní instary.Typy larev. Heterochronie.

Poslední úprava: JPROKOP (25.05.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK