PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Entomologie - MB170P20
Anglický název: Entomology
Český název: Entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: V případě nutnosti uskutečnění přednášky online v platformě Zoom nebo GoogleMeet
Další informace: https://drive.google.com/file/d/1dqJE8TpKxzDeYdACT3hINElTBureZ-pX/view?usp=sharing
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Anotace -
Přehled fylogenese, příbuzenských vztahů, vyšší klasifikace, ontogenese a biologie hmyzích taxonů. Charakteristika všech hmyzích řádů, s důrazem na entomofaunu střední Evropy a na taxony důležité z hlediska ekonomického významu a bioindikace. Praktická cvičení - určování a studium nejběžnějších zástupců entomofauny ČR, tvorba vlastní sbírky. Volitelné pro všechna zaměření oboru zoologie, mimo zaměření Entomologie, pro všechny obory programu Biologie a obory zaměřené na vzdělávání. Doporučené splněné povinnosti: Zoologie bezobratlých, Terénní cvičení ze zoologie I.
Studijní materiály jsou k dispozici na http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie/index.htm
Poslední úprava: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (02.02.2021)
Literatura -

BORROR D. J. TRIPLEHORN C. A. & JOHNSON N. F. 1989: An introduction to the study of Insects. Sixth edition. Philadelphia, Ft. Worth, Chicago, San Francisco, Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo: Saunders College Publishing, xiv+875 pp.

BUCHAR J., DUCHÁČ V., HŮRKA K. & LELLÁK J. 1995: Klíč k určování bezobratlých [Key to indentification of invertebrates]. Praha: Scientia, 285 pp.

CSIRO (eds): The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Second edition. Volume 1 +2. Melbourne University Press, Carlton, 1137 pp.

GRIMALDI D.A. & ENGEL M.S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press: xv + 755 pp.

GULAN P. J. & CRANSTON P. S. 1994: The insects: an outline of entomology. 4th edition. London, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne Madras: Chapman & Hall, xiv+491 pp.

HŮRKA K.& ČEPICKÁ A. 1978: Rozmnožování a vývoj hmyzu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 223 pp.

Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet z praktika na základě dostatečně prezence a aktivního přístupu.

Ústní zkouška, složená ze základní poznávačky a na ní navazující otázky.

Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek na webu katedry zoologie.

Poslední úprava: Vilímová Jitka, doc. RNDr., CSc. (25.10.2011)
Sylabus -

Typy ontogenese hmyzu, typy larev a kukel, úvod do srovnávací morfologie hmyzu.
Fylogenese, vzájemné příbuzenské vztahy a vyšší klasifikace Hexapoda a všech taxonů Insecta, morfologická a biologická charakteristika jednotlivých taxonů:
Hexapoda, Parainsecta (= Ellipura), Protura, Collembola, Diplura (Campodeina, Japygina)
Insecta, Monocondylia, Archaeognatha, Dicondylia, Zygentoma (Thysanura)
Pterygota, Palaeoptera, Hemimetabola, Ephemeroptera, Odonata
Neoptera, Plecoptera, Dermaptera, Zoraptera
Blattopteroidní komplex, Isoptera, Blattoptera, Mantodea
Orthopteroidní komplex, Orthroptera (Caelifera, Ensifera), Phasmatodea, Embioptera, Grylloblattodea, Mantophasmatodea
Paraneoptera (Acercaria), Psocodea, Psocoptera, Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera, Anoplura, Rhynchphthirina
Condylognatha, Thysanoptera, Hemipteroidní komplex, Coleorrhyncha, Heteroptera, Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha (Auchenorrhyncha), Sternorrhyncha
Oligoneoptera (= Holometabola)
Neuropteroidní komplex, Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera
Coleoptera
Hymenoptera
Lepidoptera, Trichoptera, Mecoptera, Siphonaptera, Diptera, Strepsiptera

Poslední úprava: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (02.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK