PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do entomologie - MB170P126
Anglický název: Introduction to Entomology
Český název: Úvod do entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: nahrazuje MB170P79
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Korekvizity : MB170C12
Neslučitelnost : MB170P127, MB170P79
Je neslučitelnost pro: MB170P127
Ve slož. korekvizitě pro: MB170C12
Anotace
Přednáška se zabývá na základní úrovni zásadními aspekty oboru entomologie zahrnující např. hmyzí morfologii,
systematiku, fylogenezi, fyziologii, ekologii, ontogenezi, interakce s jinými organismy apod. Cílem přednášky je
seznámit posluchače se základními znalostmi o hmyzu a na příkladech moderních i tradičních studií představit
hmyz v co nejširším kontextu. Velký důraz je kladen na praktikum, které je zaměřeno na seznámení studentů se
základními tradičními i moderními metodami výzkumu hmyzu, představení hlavních skupin hmyzu, srovnání jejich
morfologie a adaptací, vše převážně formou praktických úloh. Tento kurz je určen pro studenty všech oborů
bakalářského studijního programu Biologie. Dále doporučujeme zapsat Terénní cvičení ze zoologie [MB170T24].
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (04.05.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška probíhá formou písemného testu (z každé přednášky po jedné otázce, tzn. celkem 11 otázek).

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (04.05.2023)
Sylabus

1. Úvod, proč studovat hmyz, stručná historie oboru, význam evolučně nejúspěšnější skupiny živočichů, příbuzenské vztahy v rámci členovců (JP)

2. Stručná morfologie, ontogeneze, vyšší fylogeneze na příkladu nejdůležitějších "novinek" v evoluci (JP)

3. Exopterygota - představení a charakteristika hlavních skupin, jejich příbuzenské vztahy, fylogeneze, důležité synapomorfie a autapomorfie (JV)

4. Endopterygota - představení a charakteristika hlavních skupin, jejich příbuzenské vztahy, fylogeneze, důležité synapomorfie a autapomorfie (DK)

5. Paleoentomologie - fosilní doklady hmyzu, jejich zachování a význam z hlediska fylogeneze (JP)

6. Fyziologie hmyzu - dýchací, trávící a vylučovací soustava - základní funkce, svaly, kutikula a svlékání, endokrinní a exokrinní soustavy (DK)

7. Autekologie hmyzu - abiotické faktory (např. limitující faktory, adaptace na suchozemské a vodní prostředí, adaptace na extrémní podmínky, a další okruhy) (JV)

8. Autekologie hmyzu - biotické faktory (např. interakce hmyzu - kompetice, predace, mutualismus, komunikace u hmyzu) (JV+ JP)

9. Aplikovaná entomologie - lékařská, lesnická a zemědělská entomologie, biologická kontrola škůdců, hmyz užitečný a užitkový (DK)

10. Biodiversita - např. ochrana druhů ve volné přírodě, invazní druhy, genetické banky, ekosystémový přístup k ochraně, identifikace a monitorování biodiversity, strategie výzkumu, mezinárodní konvence, červené seznamy (JV)

11. Molekulární interakce mezi hmyzem a přenášenými patogeny, imunita hmyzu, úvod do metod molekulární entomologie, hmyz jako modelový organismus (Drosophila, Anopheles, Tribolium atd.), transgenní druhy hmyzu. (JVo)

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (04.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK