PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy molekulární biologie - MB140P71
Anglický název: Essentials in molecular biology
Český název: Základy molekulární biologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Mgr. Kristina Roučová
Je prerekvizitou pro: MB140P22, MB140P23
Ve slož. korekvizitě pro: MB140P13, MB140P36, MB140P81
Anotace -
Přednáška si klade za cíl vysvětlit základy molekulární biologie v historickém kontextu vývoje molekulární genetiky. Důraz je kromě nezbytné faktografie kladen na vysvětlení experimentů, které vedly k zásadním objevům molekulární biologie. Veškeré vysvětlované biologické procesy jsou paralelně vysvětlovány na zástupcích všech třech hlavních forem života - bakteriích, archaea a eukaryotech. Existují-li rozdíly na úrovni replikace a projevu genetické informace mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými, jsou porovnáni i zástupci těchto. Přednáška obsahuje i praktické odkazy zejména do medicínské praxe. K přednášce je jako vhodný doplněk doporučováno Základní praktikum z molekulární biologie, které sestává z teoretické, demonstrační a praktické části. Probírány jsou i historické milníky vývoje molekulární biologie, základy genomiky a proteomiky a základy genového inženýrství. Přednáška může být navštívena v kterémkoliv ročníku bez návaznosti na ostatní přednášky, první ročník bakalářského studia nevyjímaje.
Poslední úprava: Pospíšek Martin, RNDr., Ph.D. (04.04.2012)
Literatura

T.D.Pollard a kol. Cell Biology, Elsevier Health Sciences, 2007
http://www.els.net/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Dále též:
B. Alberts a kol., Molecular biology of the cell, 5th Edition, Garland Publishing, Inc., 2008
H.Lodish a kol., Molecular cell biology, 6th Edition, W.H. Freeman and company, 2008
B. Lewin, Genes IX, Jones and Bartlett Publishers, 2008
J.D. Watson a kol., Recombinant DNA 3rd. Edition, CSHL Press, 2007

Poslední úprava: Pospíšek Martin, RNDr., Ph.D. (09.04.2014)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce jsou dány sylabem a upřesněny v průběhu přednášky probíranou látkou. Zkouška se skládá z písemného testu a testu na počítači, případně je zkouška ústní nebo kombinací písemné a ústní zkoušky. Pokud probíhá zkouška na počítači, je krátký písemný test prokazující aktivní znalost látky vždy její nedílnou součástí. Z počítačového testu je třeba dosáhnout pro hodnocení výborně alespoň 84 % bodů, pro hodnocení velmi dobře alespoň 74 % bodů a pro hodnocení dobře alespoň 60 % bodů. Zároveň je třeba napsat správně předchozí krátký písemný test.

První přednáška každého přednáškového cyklu je tradičně věnována doporučené literatuře, popisu zkoušky a diskusi o doporučené literatuře a zkoušce.

Poslední úprava: Pospíšek Martin, RNDr., Ph.D. (30.05.2013)
Sylabus

1) Historické milníky v genetice a molekulární biologii, vysvětlení základních experimentů. Rozdíly mezi doménami Bacteria, Eukarya a Archaea. Modelové organismy, jejich krátký popis a srovnání. Úvod do genomiky, transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky. Genomy a jejich analýza, hlavní veřejné mol. biol. databáze a orientace v nich.

2) Složení živých buněk: malé molekuly a makromolekuly, chemické vazby a interakce. Primární, sekundární, terciární a vyšší struktury nukleových kyselin a proteinů.

3) Uchovávání a replikace genetické informace: Definice genu. Centrální dogma molekulární biologie a jeho dnešní podoba. Bakteriální, archaealní a eukaryontní chromosom; plasmidová, mitochondriální a chloroplastová DNA. Transposabilní elementy. Replikace DNA a regulace iniciace replikace - srovnání bakterií, archae, eukaryont.

4) Projev (exprese) genů: bakteriální, archaealni a eukaryontní transkripce a translace, genetický kód. Postranskripční a posttranslační modifikace. Lokalizace, stabilita a degradace proteinů a mRNA. Modelové příklady regulace projevu genů u všech tří domén organismů.

RNA interference.

5) Mutace, mutageneze a opravy DNA. Genetické základy kancerogeneze.

6) Základní techniky genového inženýrství: PCR, Real-time PCR, sekvenování, analytická elektroforetická separace proteinů a nukleových kyselin, DNA vektory, základy tvorby rekombinantních molekul, genomové a cDNA knihovny. Metody sledování transkriptomu a mapování protein-proteinových interakcí in vivo. Základní mol. biol. databáze - práce s NCBI-NIH atd.

Více informací, texty a presentace přednášek včetně aktualizovaných seznamů doporučené literatury jsou pro studenty zapsané do kurzu k dispozici na http://web.natur.cuni.cz/~pospisek/

Poslední úprava: RNA_CLUB/NATUR.CUNI.CZ (13.01.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK