PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biologie kvasinek - MB140P24
Anglický název: Biology of the yeasts
Český název: Biologie kvasinek
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D. (09.10.2020)
Přednáška seznamuje posluchače s biologií kvasinek v plném rozsahu. Zahrnuta jsou témata: cytologie, buněčný cyklus, stárnutí, apoptóza, konjugace, sporulace, killer fenomén, jaderný a mitochondriální genom, priony, transposony, metabolismus, taxonomie, patogenní kvasinky, kvasinky v průmyslu a v přírodě. Důraz je kladen na nejnovější poznatky kvasinkové genetiky a molekulární biologie. Velmi doporučuji zapsat si současně i nepovinný praktický kurz (Praktikum z molekulární a buněčné biologie kvasinek - MB140C29).
Doporučuji předchozí absolvování přednášky Základy molekulární biologie a Mikrobiologie.


Akademický rok 2020/2021:

V době protiepidemických opatření probíhá výuka online prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams v době uvedené v rozvrhu.
Studovaná témata je možno konzultovat po předchozí domluvě rovněž prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams.
Kontaktní email: irena.vopalenska@natur.cuni.cz
Požadavky ke zkoušce v době protiepidemických opatřeni zůstávají stejné.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D. (13.09.2018)

Janderová B., Bendová O.: Úvod do biologie kvasinek, skriptum, Nakladatelství Karolinum 1999 - jen některé kapitoly !

YEASTBOOK -   http://www.genetics.org/content/yeastbook

Yeast: Molecular and Cell Biology, 2nd Edition Horst Feldmann (Editor) ISBN: 978-3-527-33252-6

Nov 2012, Wiley-Blackwell 464 pages

Saccharomyces Genome Database (SGD) - https://www.yeastgenome.org/

taxonomie, nomenklatura - www.mycobank.org, www.indexfungorum.org

KURTZMAN, C. P, Jack W FELL a Teunis BOEKHOUT, ed. The yeasts: a taxonomic study. Volume 2. 5th ed. Amsterdam: Elsevier, 2011. ISBN 978-0-444-52149-1.

 

 

 

  

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. (24.10.2019)

Exam requirements - knowledge of the content of lectures. The exam is written, containing 3 questions where a more extensive answer is expected - each question is rated max. 8 points and 10 questions where only a very brief answer is required - here a maximum of 2 points can be obtained for each answer. It's 1 hour to work out the answers. If interested, an oral exam can be arranged.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D. (28.10.2019)

1. Úvod.

Definice kvasinek, význam, využití. Požadavky na prostředí - voda, teplo, kyslík. Kultury kvasinek v tekutém a na pevném médiu. Izolace kvasinek, eliminace kvasinek. Morfologie kvasinek, typy rozmnožování, typy buněk.

2. Patogenní kvasinky.

Typy, identifikace, genetické determinanty virulence, antimykotika.

3. Průmyslově významné kvasinky.

4. Cytologie.

Pouzdro, buněčná stěna, jizvy, flokulace, plasmatická membrána, sekreční dráhy, jádro, vakuola, mitochondrie, peroxisomy, cytoskelet.

5. Průběh a regulace buněčného cyklu.

Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe. Fáze buněčného cyklu, start - výběr vývojových alternativ, genová regulace, cykliny, signální dráhy - Ras-cAMP dráha, , polarizovaný růst pupene - výběr místa založení pupene, polarizace růstu, pseudohyfální růst.

6. Stárnutí a apoptóza.

7. Pohlavní rozmnožování kvasinek.

S. cerevisiae, Sch. pombe a další kvasinky. Životní cyklus u basidiomycetových kvasinek. Genetická determinace párovacího typu, homothalismus a heterothalismus, průběh konjugace, feromony, receptory, aglutininy, feromonová signální dráha. Sporulace - morfologické změny, biochemické změny, genetická determinace, spory.

8. Jaderný genom.

Metody studia, sekvenování genomu, variabilita, , transposony. 2 µm plasmidy.

9. Mitochondriální genom.

Velikost a uspořádání mt DNA, genetická mapa, mitochondriální mutanty, respiračně deficitní mutanty, přenos mitochondriálního genomu.

10. Kvasinkové priony.

11. Killer fenomén.

Killer kmeny s dsRNA, cytoplasmatickou DNA, jadernou determinantou, charakteristiky systémů, mechanismy účinku, využití killer fenoménu, pradátorské kvasinky.

12. Metabolismus.

Transport látek do buňky, zdroje uhlíku a energie, zdroje dusíku, zásobní látky. Hlavní regulační dráhy. Metabolické regulace - katabolická represe, Pasteurův, Kluyverův a Custersův efekt. Kvasinkové ATPázy.

13. Taxonomie kvasinek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK