Praktikum z virologie - MB140C70
Anglický název: Practical course in virology
Český název: Praktikum z virologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Fraiberk, Ph.D.
RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Boris Rjabčenko, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.
Třída: Horizontální laminární box 120 cm
Biohazard laminární box 200 cm
Stolní chlazená centrifuga univerzální se více rot
Invertovaný mikroskop s fluorescenční kamerou
Elektroforéza DNA horizontální
Zdroj napětí na elektroforézu
Pipetmany (sada)
Termoblok
Mikrocentrifuga stolní
Mikrocentrifuga malá
Dataprojektor
Mikroskop badatelský
Korekvizity : MB140P81
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Dvoutýdenní turnusový kurz, který po metodické stránce rozšiřuje přednášky z virologie, je určen pro studenty s diplomním zaměření virologie a molekulární biologie. V průběhu kurzu se studenti teoreticky i prakticky seznamují se základními metodami používanými nejen ve virologii (práce s tkáňovými kulturami, izolace, purifikace a kvantifikace viru, analýza virových produktů) a možnostmi využití virů v molekulární biologii (bakulovirový expresní systém) i biomedicínských oborech; součástí kurzu je i trénink návyků nutných pro práci s pathogeny v laboratoři s úrovní technického zabezpečení 2 (ÚTZ-2).

Poslední úprava: Šroller Vojtěch, Mgr., Ph.D. (05.10.2021)
Literatura -

Literatura:

David R. OďReilly, Lois K. Miller, Verne A. Luckov: Baculovirus Epression Vectors: a laboratory manual, W.H. Freeman and Company, New York 1992.

Bernard N. Fields, David M. Knipe, Peter M. Howley: Fundamental Virology 3rd ed, Lippincott-Raven, Philadelphia 1996.

Martin Krčmář, Beda Břicháček: Molekulárně biologické metody ve virologické diagnostice, IDVPZ Brno, 1993.

Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky splnění předmětu:

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí na praktiku (jsou povolené 4 hodiny řádně omluvené absence během celého turnusového praktika). Pro získání zápočtu je dále třeba absolvovat výstupní test se 75% úspěšností (9 otevřených testových otázek), odevzdat řešení teoretických problémových úloh a protokol k praktickým úlohám ve formě vědeckého článku v předepsaném termínu a formě (zadání je uvedeno v příručce na http://dl.cuni.cz/) Tyto dokumenty lze vrátit po konzultaci k přepracování pouze jednou, při opakovaných nedostatcích nebude zápočet udělen.

Poslední úprava: Španielová Hana, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Sylabus -

Praktický kurz z virologie probíhá jako dvoutýdenní turnusové cvičení. Kurz je určen pro studenty s diplomním zaměřením virologie a molekulární biologie. Kapacita jednoho kurzu je maximálně 15 posluchačů a je limitována náročností prováděných metod. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s infekčním biologickým materiálem v laboratoři s úrovní technického zabezpečení 2 (ÚTZ-2) a osvojí si návyky nutné pro práci s potenciálními lidskými patogeny. V rámci kurzu probíhají 2 modelové praktické úlohy, které jsou koncipovány tak, aby metodicky reprezentovaly problémy se kterými se posluchač může setkat v základním výzkumu i biomedicínckých oborech. Je dbáno o to, aby se prováděné metodiky příliš nepřekrývaly s náplní praktických kurzů z molekulární biologie a genetiky, ale aby se staly nadstavbou těchto kurzů. Součástí kurzů je také série krátkých přednášek o teoretických základech použitých metod a virových expresních systémech.Úloha č.1: KVANTIFIKACE VIRU V ZÁSOBNÍM INOKULU. Postup a metody:  práce s tkáňovými kulturami a osvojení návyků při práci s infekčním materiálem v laboratoři ÚTZ-2, srovnání několika metod kvantifikace viru, plaková titrace, určení titru pomocí imunofluorescence, metoda konečného ředění, pozorování projevů infekce.

Úloha č. 2: PŘÍPRAVA A PURIFIKACE VLPs (VIRUS-LIKE PARTICLES)  A VÝZKUM INTERAKCÍ MEZI VIROVÝMI ČÁSTICEMI A HOSTITELSKOU BUŇKOU. Postup: Příprava VLPs pomocí bakulovirového expresního systému a analýza interakce izolovaných VLPs s hostitelskou buňkou za různých podmínek. Metody: izolace a purifikace VLPs (ultracentrifugací v CsCl gradientu), imunodotblot nebo Western blot, kvantifikace VLPs hemaglutinací, stanovení množství proteinů. Kontrastování vzorku metodou negativního barvení, elektronová mikroskopie, imunofluorescence nebo průtoková cytometrie.


Součásti přípravy na řešení úloh jsou literární rešerše připravované studenty. Výsledky úloh budou počítačově zpracovány a přehledně shrnuty formou protkolu nebo posteru. Další informace a výukové materiály získají studenti na moodle http://dl.cuni.cz/.

Podmínky splnění předmětu:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí na praktiku (jsou povolené 4 hodiny řádně omluvené absence během celého turnusového praktika). Pro zíkání zápočtu je dále třeba absolvovat výstupní test se 70% úspěšností, odevzdat řešení teoretických problémových úloh a protokoly k praktickým úlohám v předepsaném termínu a formě (zadání je uvedeno v příručce na http://dl.cuni.cz/) Tyto dokumenty lze vrátit po konzultaci k přepracování pouze jednou, při opakovaných nedostatcích nebude zápočet udělen.

Poslední úprava: Šroller Vojtěch, Mgr., Ph.D. (05.10.2021)