PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) - MB120P20
Anglický název: Phylogeny and morphology of vascular plants
Český název: Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
Mgr. Adam Hrouda
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Eliška Petříková
Mgr. Ing. Markéta Pilneyová
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vlasta
Anotace -
Základní bakalářská průřezová přednáška pojednávající o cévnatých rostlinách (kapraďorostech, nahosemenných
a krytosemenných). Chce posluchače seznámit zejména (1) s diverzitou cévnatých rostlin a jejich vzájemnými
příbuzenskými vztahy; (2) s vývojovými vztahy vymřelých a současných skupin rostlin; (3) se znakovou výbavou
důležitou pro fylogenetické vztahy; (4) podrobněji pak s nejdůležitějšími skupinami temperátních, subtropických i
tropických oblastí, zejména jejich charakteristickými znaky, rozšířením popř. ekologií, hospodářským významem a
s typickými či nejdůležitějšími zástupci. Snaží se o srovnání molekulárního a morfologického pohledu na vývojový
strom cévnatých; k tomu je v úvodu vysvětlen základní evoluční a kladistický pojmový aparát. Naopak se
předpokládá znalost základního pojmového aparátu anatomie a morfologie rostlin. Součástí přednášky jsou
praktická cvičení seznamující posluchače s morfologickými a anatomickými vývojově důležitými specifitami
jednotlivých skupin. Doporučeno je absolvování přednášky Anatomie a morfologie rostlin. Přednáška je vhodná
pro 1. ročník.

Poslední úprava: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (06.02.2023)
Literatura -

Doporučená literatura:
Mártonfi (2007): Systematika cievnatých rastlín
Novák (1972): Vyšší rostliny
Hendrych (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin
Judd et al. (2007, 2016): Plant Systematics: A Phylogenetic Approach
Simpson (2006,2010): Plant Systematics
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb

studijní materiály, prezentace a videa na: https://drive.google.com/drive/folders/1b8MsNWS-flhdHNxGsEKzEc8X3dLxtmiA?usp=drive_link

Poslední úprava: Chudáčková Hana, Mgr. (15.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou zápočtu je aktivní účast a úspěšné absolvování závěrečného determinačního testu.

Zkouška je písemnou formou (test - ca 25 otázek). Zvláštní důraz je kladen na nejpočetnější a další významné čeledi (např. Asteraceae, Orchidaceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Rosaceae...) a základní orientaci v systému cevnatých rostlin (neformální taxonomické jednotky a jejich společné vlastnosti).

Poslední úprava: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Sylabus -

1) Úvod do fylogeneze a klasifikace cévnatých rostlin, vznik a diverzifikace cévnatých rostlin, evoluce orgánů a životního cyklu, znaky důležité pro klasifikaci, metodické přístupy

2) Nejstarší suchozemské rostliny (Protracheophyta, Rhyniophyta)

3) Plavuňová větev cévnatých rostlin (Zosterophyllophyta, Lycopodiophyta)

4) Další výtrusné cévnaté rostliny (Equisetophyta, Polypodiophyta)

5) Semenné rostliny - evoluční kroky

6) Cykasová větev nahosemenných

7) Jehličnanová větev nahosemenných (jinany, jehličnany)

8) První pokusy o krytosemennost, liánovce (Gnetophyta)

9) Krytosemenné (Magnoliophyta): znaky, diverzifikace

10) Bazální dvouděložné (Magnoliopsida): nejstarší krytosemenná rostlina, bazální skupina ANITA

11) Jednoděložné (Liliopsida) - znaky, evoluce, zástupci

12) Pravé dvouděložné (Rosopsida)- znaky evoluce, zástupci

13) Skupina Rosidae (bazální čeledi, Eurosidy I a II)

14) Skupina Asteridae (bazální čeledi. Euasteriy I a II)


Základní jednotkou jsou čeledi, u nichž jsou představeny charakteristické a evolučně důležité znaky, jejich fylogenetická pozice, rozšíření, významní zástupci (s důrazem na středoevropskou květenu), zajímavosti, hospodářský význam atd.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (15.04.2019)
Požadavky k zápisu -

Doporučeno je absolvování přednášky Anatomie a morfologie rostlin. Přednáška je vhodná pro 1. ročník

Poslední úprava: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK