PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Botany of non-vascular plants - MB120P184
Anglický název: Botany of non-vascular plants
Český název: Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: nahrazuje MB120P146
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
Mgr. Jana Steinová, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120P183, MB120P76I
Je neslučitelnost pro: MB120P183
Ve slož. prerekvizitě: MB120C12
Ve slož. korekvizitě pro: MB120C120, MB120C121
Anotace -
Cílem předmětu je podat ucelenou představu o diverzitě, rozšíření a výskytu bezcévných rostlin (řas, mechorostů a lišejníků). Cílem předmětu je podat ucelenou představu o diverzitě, rozšíření a fylogenezi bezcévných rostlin, polyfyletické a tradičně definované skupině organismů, která zahrnuje řasy, lišejníky a mechorosty. Zaměříme se na obecnou charakteristiku jednotlivých taxonomických skupin, jejich morfologii, životní cykly, evoluci a ekologii. Přehled diverzity je zaměřen na ekologicky významné zástupce přírodních ekosystémů i na ekonomicky a biotechnologicky důležité taxony.
Prezentace budou nahrány na stránku předmětu v SISu (záložka Soubory), vždy po příslušné přednášce.

Poslední úprava: Pichrtová Martina, RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Literatura -

Literatura:


Kalina T. & Váňa J. (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organizmy v současné biologii. - 606p., Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

Graham L. E., Graham J. M., Wilcox L. W. & Cook M. E. (2016): Algae, 3rd edition. LJLM Press.

Lee R.E. (1999): Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.

Nash III. (2008): Lichen Biology. Cambridge University Press, Second edition, Cambridge

Frey W. (ed.) (2015): Syllabus of Plant Families 2/1, Photoautotrophic Eukaryotic Algae. J. Cramer Verl., Stuttgart.

Poslední úprava: Pichrtová Martina, RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Ukončení předmětu ústní zkouškou.
Poslední úprava: Pichrtová Martina, RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Sylabus -

1) Obecný úvod. Sinice (Cyanobacteria). Sinice jako předkové rostlinných plastidů, oxygenní fotosyntéza, asimilační pigmenty. Výskyt v přírodě, systém, zástupci, význam. Sinicové vodní květy a jejich význam v ekosystémech.

2) Rostliny (Archaeplastida, Plantae) – definice, společné znaky. Glaucophyta. Rhodoplantae (červené řasy, ruduchy). Společné definiční znaky ruduch (buněčné stěny, absence bičíkatých stádií, zásobní látky). Oddělení Cyanidiophyta:  Jednobuněčné ruduchy s plesiomorfními znaky, výskyt v extrémních biotopech. Oddělení Rhodophyta: třídy Rhodellophyceae, Stylonematophyceae, Porphyridiophyceae, Compsopogonophyceae a 2 jádrové skupiny Bangiophyceae a Florideophyceae.  Morfologie, unikátní vlastnosti životnho cyklu, diverzita, ekologický a ekonomický význam ruduch.

3) Viridiplantae (zelené rostliny). Společné znaky, základní fylogenetická struktura. Linie Chlorophyta. "Prasinofytní" bičíkovci (třídy Nephroselmidophyceae, Mamiellophyceae, Prasinophyceae, Pedinophyceae, Chlorodendrophyceae). Třída Trebouxiophyceae - významní fotobionti lišejníků (Trebouxiales), terestrické a sladkovodní mikrořasy. Biotechnologické, farmaceutické a potravinářské využití. Třída Chlorophyceae – morfologie, diverzita, výskyt, biotechnologicé využití. Třída Ulvophyceae – mořské bentické makrořasy a terestrická linie Trentepohliales.

4) Viridiplantae – linie Streptophyta. Evoluce znaků spojených s kolonizací souše vyššími rostlinami. Třídy Mesostigmatophyceae, Chlorokybophyceae, Klebsormidiophyceae, Coleochaetophyceae, Charophyceae, Zygnematophyceae. Charophyceae – komplexní morfologie stélky, životní cyklus, ekologie. Zygnematophyceae – základní charakteristika (izogamie, konjugace, absence bičíkatých stádií). Výskyt v přírodních ekosystémech (rašeliniště, oligotrofní mokřady), využití v biomonitoringu ekologického stavu.

5) Bryophyta (vývojová skupina mechorosty). Vnitřní fylogenetická struktura, vlastnosti, životní cyklus. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Rozdíly v životním cyklu játrovek, hlevíků a mechů. Anthocerotophyta (hlevíky). charakteristika, diverzita a zástupci. Polní efemerní druhy.
Marchantiophyta (játrovky). Charakteristika životního cyklu, diverzita. Jungermanniopsida, Marchantiopsida - lupenité a listnaté játrovky, příklady typů stélek, siličná tělíska.

6) Bryophyta – pokračování. Marchantiophyta - významné příklady druhů. Bryophyta (mechy) - charakteristika skupiny, významné vlastnosti. Hlavní skupiny a charakteristické biotopy - rašeliniště (Sphagnopsida - význam, diverzita a zástupci), Polytrichopsida, Andraeopsida, Bryopsida - diverzita, zástupci. Hlavní mechorostová společenstva - mechy extrémních stanovišť, adaptace na sucho. Vodní mechorosty. Využití mechorostů, bioindikace.

7) Lichenes (lišejníky). Ekologická skupina, vlastnosti. Morfologie a anatomie. Mykobiont - Ascomycota, Basidiomycota, rozdíly v životním cyklu. Fotobiont, jeho hlavní skupiny - přehled. Vývoj a fylogenetické stáří. Fyziologie lišejníků - reviviscence, kontinuální metabolismus, aj. Substrátová specifita, charakteristika epifytů, terikolních, saxikolních společenstev. Sekundární metabolity.

8) Lichenes - systém a fylogeneze. Ascomycota: Chaetothyriomycetes (Verrucariales) diverzita a zástupci, endolitické lišejníky. Acarosporomycetidae (Rhizocarpaceae, aj.) - areolovitá stélka, saxikolní společenstva kyselých skal. Lecanoromycetes: Cladoniaceae - boreální lesy, lišejníkové bory, tundra. Peltigerares, Parmeliaceae, aj. - mezofilní makrolišejníky, více fotobiontů. Collemataceae - cyanolišejníky. Basidiomycota - Agaricales: bazidiolišejníky. Využití lišejníků.

9) Eukaryotické linie se sekundárními (terciárními) plastidy. Sekundární rhodoplasty. Obrněnky (Dinophyta). Haptophyta a jejich význam pro globální cykly prvků. Cryptophyta – součást sladkovodního i mořského fytoplanktonu

10) Skupina Stramenopila – úvod, základní charakteristika, přehled tříd. Bacillariophyceae (rozsivky) - morfologická struktura, ontogeneze, fylogeneze. Diverzita významných planktonních a bentických rodů rozsivek, výskyt v přírodních společenstvech, evropský biomonitoring ekologického stavu tekoucích vod. Chrysophyceae (zlativky), Xanthophyceae, Eustigmatophyceae

11) Stramenopila – pokračování. Phaeophyceae (chaluhy). Vnitřní fylogenetická struktura, vlastnosti životního cyklu. Diverzita a přehled významných zástupců. Sekundární zelené plastidy. Chlorarachniophyta, Euglenophyta. Paulinella – nezávislý vznik primární endosymbiózy.

 

Poslední úprava: Pichrtová Martina, RNDr., Ph.D. (14.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK