PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mořská vegetace - MB120P169
Anglický název: Marine vegetation
Český název: Mořská vegetace
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zapíše-li si předmět do SISu závazně alespoň pět studentů.Rozvrh a místo konání budou upřesněny před začátkem semestru.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Anotace -
Předmět se zabývá ekologií a biogeografií mořské vegetace, tedy bentických makrořas (a cévnatých rostlin) v litorálních ekosystémech světových oceánů. Je určen pro všechny, kdož se zajímají o ekologii a biologii moře a pobřežních ekosystémů.
Jeho cílem je tedy poskytnout studentům a studentkám vzdělání v jednom ze základních oborů mořské biologie.

První částí předmětu jsou přednášky probírající jednotlivé části světového oceánu, strukturu jejich vegetace, zejména také ve vztahu k rychlým ekologickým a klimatickým změnám v mořských ekosystémech. Paralelně jsou součástí také studentské referáty, které zahrnují diskuse aktuálních témat.

Druhou (volitelnou) částí je krátký floristický terénní výjezd, typicky zaměřený na mediteránní mořskou vegetaci.

Ideálním paralelním předmětem je terénní exkurze "Kurz mořské algologie / Marine Phycology Course", ke které "Mořská vegetace" vlastně poskytuje rozšířený teoretický kontext. Je ale možné ho absolvovat i před či po terénním kurzu. Vhodné je také předchozí absolvování bakalářských předmětů "Botanika bezcévných rostlin / Botany of
Non-vascular Plants" a "Vodní ekosystémy".

Informace ke konání předmětu v letním semestru 2023.
Přednášky v rámci předmětu se uskuteční podle rozvrhu ve středu od 12:20. Termín exkurze bude upřesněn podle dohody s účastníky kurzu.
Poslední úprava: Neustupa Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (31.10.2022)
Literatura - angličtina

Literature: e.g. Lüning K. Seaweeds: their environment, biogeography, and ecophysiology

Poslední úprava: Neustupa Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (31.10.2022)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška je založena na společné diskusi probíraných témat a referátů, případně také demonstrovaných terénních fenoménů.

 

Poslední úprava: Neustupa Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (31.10.2022)
Sylabus -

Sylabus: (incl. literatura):
a) Hlavní ekologické faktory strukturující mořskou vegetaci
b) Tidální pohyby, vertikální variabilita mořské vegetace
c) Oceanografický přehled vývoje světových moří
d) Biogeografické členění mořské vegetace
e) Arktická moře (incl. vliv zalednění, cirkumpolární fenomén)
f) Atlantické pobřeží Evropy (studená temperátní oblast, evropské kelpové lesy, lusitánská fykogeografická provincie)
g) Baltské moře (ekologická charakteristika, brakický fenomén, vliv eutrofizace, recentní speciace)
h) Mořská vegetace Středozemního moře (historie mediteránního bazénu, ekologické charakteristiky, skupiny taxonů podle jejich historického a ekologického původu, vliv invazí, specifické vlastnosti Jaderského moře)
i) Atlantické pobřeží severní Ameriky (posun jednotlivých zón ve srovnání s Evropou, charakteristika jednotlivých oblastí)
j) Pacifické pobřeží severní Ameriky (vliv studených vzestupných proudů, pacifické kelpové ekosystémy severní polokoule, přeskoky druhů mezi jižní a severní polokoulí)
k) Chladné a sezónní oblasti východní Asie
l) Tropická mořská vegetace (incl. vliv eutrofizace, teplotní extrémy a posuny vegetačních pásem, invaze)
m) Korálové ekosystémy, kalcifikace (incl. struktura a dynamika kalcifikace, halimedové biohermy, korálové rhodolity, vliv acidifikace moří)
n) Dynamika uhlíku v oceánech (incl. biologická uhlíková pumpa, rozdíly mezi planktonní a bentickou kalcifikací)
o) Chladné oblasti jižní polokoule (kelpový pás, chladné vzestupné oblasti západního pobřeží Afriky a jižní Ameriky, australská oblast, subantarktické ostrovy, vliv cirkumantarktického proudění na rozšíření makrořas)
p) Antarktická pobřeží (pseudokelpové porosty, vliv zalednění)
q) Invazní biologie mořské vegetace (hlavní příklady, vektory invazí, interakce s herbivory, nejvýznamnější evropské invazní druhy makrořas a jejich rozšíření)

Literatura: např. Lüning K. Seaweeds: their environment, biogeography, and ecophysiology

Poslední úprava: Neustupa Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (31.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK