PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Územní ochrana přírody - MB120P120
Anglický název: Site nature protection and conservation
Český název: Územní ochrana přírody
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Předmět se v akad. roce 2009/10 uskuteční turnusově během ledna!Detailní informace o termínu konání bude známa v prosinci.
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/pdf/roth/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petr Roth, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Postavení a úloha chráněných území v ochraně přírody a biodiverzity, stručná historie územní
ochrany přírody v dnešní ČR, legislativní zakotvení a správa, obecná územní ochrana, zvláštní
ochrana územní - zvláště chráněná území, naplnění požadavků EU a ostatních mezinárodních
závazků v územní ochraně přírody ČR, péče o chráněná území, finanční zdroje.
Určeno magisterským (a doktorandským) studentům terénní biologie (botaniky, ekologie, zoologie,
ochrany životního prostředí).
Poslední úprava: Kubátová Alena, RNDr., CSc. (31.03.2008)
Sylabus

1. Postavení a role územní ochrany v ochraně přírody, ochrana genofondu a biodiverzity, historie na území dnešní ČR

2. Legislativa - vývoj po současnost, rozbor zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcích předpisů, pojetí české legislativy ZCHÚ (ekosystémový přístup) vs. pojetí práva ES

3. Obecná ochrana území: VKP, ÚSES, ekologická stabilita, vztah ke konektivitě, opatření pro zabránění fragmentaci, přírodní parky, ekologické sítě

4. ZCHÚ: rozdělení na velko- a maloplošná, odlišné poslání a cíle ochrany kategorií ZCHÚ, vztah ke kategorizaci IUCN, české restriktivní pojetí legislativy, absence socioekonomických pobídek (?čistá" ochrana přírody) a její důsledky

5. Národní parky

6. Chráněné krajinné oblasti

7. Národní přírodní rezervace, národní přírodní památky

8. Přírodní rezervace, přírodní památky, správa a odpovědnost za management ZCHÚ

9. EU: Natura 2000 - historie, předpisy ES, transpozice do národního práva, praktická komunikace Evropská komise - členské státy, historie vytváření Natury 2000 v ČR

10. Natura 2000: ptačí oblasti

11. Natura 2000: evropsky významné lokality

12. Hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na Naturu 2000

13. Management ZCHÚ, zapojení vlastníků a stakeholderů, finanční zdroje, újma a její náhrada (toto téma je možné rozdělit do více přednášek podle toho, kde bude více prostoru)

14. Další mezinárodní závazky ČR v oblasti územní ochrany (MAB, světové dědictví, geoparky, Evropská úmluva o krajině)

Poslední úprava: Kubátová Alena, RNDr., CSc. (31.03.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK