PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní praxe na středních školách II (Street Law) - HXPV0027
Anglický název: Internship at secondary schools (Street Law) II
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/95, Z+Zk [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Korekvizity : HXPV0026
Neslučitelnost : HP0681, HV2034
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0026
Anotace
Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách I (Street Law). V něm se studenti seznámili se základy didaktiky práva a odučili cca 10 hodin na vybrané střední škole. To jim umožnilo lépe vnímat propojení mezi právní teorií a praxí, lépe porozumět systému fungování práva i jeho vybraným odvětvím, kriticky přemýšlet o právu a jazyku, kterým promlouvá, trénovat schopnost kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech, vysvětlovat právní otázky laikům a vylepšit své prezentační dovednosti.

Pokračování ve výuce práva na střední škole prostřednictvím Právní praxe na středních školách II (Street law) je určeno těm absolventům předmětu Právní praxe na středních školách I (Street Law), kteří chtějí dále rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti, stejně jako reflektovat právní hodnoty a svůj vztah k nim. Oproti předchozímu předmětu budou pracovat daleko samostatněji (zpravidla budou vyučovat sami, jakkoli to není podmínkou), jejich úkolem bude vystavět a posléze i odučit celé tematické celky, jejich kontakt s fakultním učitelem bude méně častý než při předchozí praxi. V neposlední řadě pak jejich praxe bude delší – měla by obsáhnout minimálně 30 vyučovacích hodin, zpravidla na časové ploše alespoň čtyř měsíců, jakkoli se může jednat i o intenzivnější kurz (např. bloková či projektová výuka).

Během praxe se studenti – jakkoli nepravidelně – setkávají s fakultním učitelem. Na setkáních jsou zpravidla přítomní i ostatní studenti, kteří v daný semestr absolvují tento předmět, je ovšem možné si domluvit i osobní konzultaci. Setkání na fakultě se konají vždy jen po domluvě s vyučujícím předmětu tak, aby vhodně doplňovala probíhající praxi studentů. Studenti si během celé praxe vedou reflexní deník, který představuje hlavní část portfolia odborné právní praxe.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Předpokladem pro absolvování zkoušky je získání zápočtu.

2.      Zápočet student získá za kumulativní splnění následujících podmínek:

–    řádné odučení minimálně 30 vyučovacích hodin,

–    účast na všech setkání na fakultě (úvodní, průběžná a závěrečné),

–    včas a řádně vypracované a odevzdané portfolio praxe.

3.      V rámci ústní zkoušky studenti referují o svých zkušenostech z učení, vztahují je k příslušné teorii a prostudované literatuře a diskutují o nich s vyučujícím praxe.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Sylabus

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, jehož konkrétní náplň se odvíjí od domluvy konkrétního studenta s vybranou střední školou, nelze ji předem přesně vymezit. Je nicméně stanoveno, že student má v rámci své praxe odučit alespoň 30 vyučovacích hodin, zpravidla na časové ploše minimálně čtyř měsíců.

Obsahem praxe je zejména:

-        výuka na vybrané střední škole,

-        reflexe zkušeností z výuky, ideálně pak jejich zapracovávání do nových, resp. aktualizovaných plánů hodin,

-        vedení reflexního deníku,

-        reflexní setkání s vyučujícím praxe,

-        závěrečná zkouška.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Požadavky k zápisu
Příhlašování na předmět probíhá prostřednictvím e-mailu vyučujícího.
Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (13.01.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      URBAN, M. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/street-law-aneb-jak-ucit-pravo-na-strednich-skolach.pdf)

2.      PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

Ostatní literatura:

1.      FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

2.      Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“. Partners Czech, Praha 2001.

3.      KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

4.      SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

5.      URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

6.      URBAN, M. Prakticky orientované metody výuky – historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, J. a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

7.      URBAN, M., FRIEDEL, T. Jak učit lidská práva na školách? Praha: Právnická fakulta UK, 2013.

8.      URBAN, Michal a kol. Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

9.      DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

10.   DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK