PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy práva pro neprávníky - HV4108
Anglický název: Basics of the Law for Non-Lawyers
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15255
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Nikola Černíková
Mgr. Marie Kohoutová
JUDr. Kristýna Menzelová
Mgr. Klára Příbramská
Mgr. Martin Samek
JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef Vacek, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0681
Anotace
Předmět je určen pro studenty, kteří nejsou studenty právnických fakult, ale mají zájem se seznámit se základy práva, které ovlivňuje jejich každodenní život.

Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími, jejich právní úpravou, zásadami, základními instituty a postupy.

Výuka je koncipována prakticky. Důraz je v kurzu kladen zejména na praktické dovednosti, které právní laici mohou použít v běžném životě, jako je např. dovednost:

– vyhledat právní předpisy,

– sepsat bez pomoci právního profesionála jednodušší smlouvy,

– sepsat platnou závěť či

– chápat důsledky vlastního hlasování ve volbách do zastupitelských sborů.

Studentům je zdůrazňována důležitost právní ostražitosti při jakémkoli právním jednání. Při výuce se pracuje se základními právními dokumenty, se kterými se mohou studenti setkat (pracovní smlouva, nájemní smlouva, správní rozhodnutí např. o spáchání dopravního přestupku apod.).

Studenti se dále seznámí se základními právními předpisy, veřejnými rejstříky a seznamy (zejm. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) a vyzkouší si, jak v nich vyhledávat.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Metody výuky

Výuka předmětu probíhá formou on-line webinářů prostřednictvím platformy MS Teams. Podklady a úkoly k přípravě na jednotlivé webináře budou v systému Moodle 1:  https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15255.

Heslo pro přihlášení do kurzu Moodle obdrží zapsaní e-mailem. V systému Moodle proběhne i závěrečný on-line test.

Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (11.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
  1. Kolokvium je složeno z pravidelné domácí přípravy a závěrečného testu. 
  2. Pro úspěšné vykonání kolokvia se očekává nastudování zkoumané problematiky v rozsahu seminářů. Podmínkou připuštění ke kontrole studia je účast na minimálně 70 % seminářů. 
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

–       Úvod do práva a prameny práva

–       Lidská práva a volby

–       Úvod do občanského práva (fyzické a právnické osoby a věci)

–       Rodinné právo a dědění

–       Smlouvy, základy spotřebitelského práva a bezpečnosti na internetu

–       Práce a s ní související práva

–       Bydlení a související právní úprava (vlastnické bydlení a nájem)

–       Podnikání (vč. OSVČ), finance a právo (základní smlouvy o financích, odvody a daně)

–       Základy správního práva, přestupky a správní řízení

–       Uplatňování a ochrana práva

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Vstupní požadavky

Volitelný předmět Základy práva pro neprávníky je určen pro studenty, kteří nejsou studenty právnických fakult.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (06.09.2021)
Požadavky k zápisu
V případě, kdy máte dotaz na předmět, potřebujete technickou asistenci, či dopsat nad limit… Kontaktkujte prosím Martina Samka  samek@prf.cuni.cz 
Poslední úprava: Hrachovcová Kristýna (09.10.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1. WINTR, J. Principy českého ústavního práva. Aktuální vydání. 

2. GERLOCH, A. Teorie práva. Aktuální vydání. 

Ostatní literatura: 

1. HRADIL, P. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy. Aktuální vydání. 

2. ŠÍMA, A.; SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Aktuální vydání. 

Základní právní předpisy:

1. Ústava České republiky

2. Listina základních práv a svobod 

3. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ostatní právní předpisy:

1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

2. zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

5. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

6. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

7. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

8. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

9. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

10. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (21.09.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí19.02.2024Úvod do práva a prameny právaMgr. Klára Příbramská 
Pondělí26.02.2024Lidská práva a volby [JUDr. Tomáš Danihlík] 
Pondělí04.03.2024Úvod do občanského právaMgr. Martin Samek 
Pondělí11.03.2024Rodinné právo a děděníMgr. Marie Kohoutová 
Pondělí18.03.2024Smlouvy a spotřebitelská právaMgr. Martin Samek 
Pondělí25.03.2024PO, podnikání a financeMgr. Martin Samek 
Pondělí08.04.2024Práce a související právaJUDr. Kristýna Menzelová 
Pondělí15.04.2024Právo, internet a dataMgr. Martin Samek 
Pondělí22.04.2024Bydlení a související právní úpravaJUDr. Nikola Černíková 
Pondělí29.04.2024Základy správního práva, přestupky a správní řízení [Mgr. Veronika Ondrášková] 
Pondělí06.05.2024Uplatňování a ochrana práva [JUDr. Tomáš Danihlík] 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK