PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná část státní závěrečné zkoušky z obchodního práva - HSZK0320
Anglický název: Written Part of the Final State Examination in Business Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : {Povinné předměty soukromoprávní}, HSZK0310
Neslučitelnost : HPOP3000, HSZK0300
Je korekvizitou pro: HSZK0310
Je neslučitelnost pro: HSZK0300
Požadavky ke zkoušce
Obchodní právo - okruhy 3. části písemné státní zkoušky
(platné pro AR 2023/24)
Okruhy
Podnikatel (pojem, postavení, jméno a sídlo)
Obchodní závod a dispozice s ním
Zastoupení podnikatele
Obchodní rejstřík
Živnostenské právo
Specifika postavení podnikatele v závazcích
Povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli
Ochrana slabší strany ve vztazích s podnikatelem
Zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem
Odpovědnost za újmu v obchodním právu
Specifika odpovědnosti podnikatele za vady a prodlení  
České právo obchodních korporací (prameny, základní zásady a funkce)
Pojem a právní povaha obchodní korporace
Právní formy a další třídění obchodních korporací (základní rozdíly, funkce, kritéria volby právní formy)
Vznik a zánik obchodní korporace
Přeměny obchodních korporací
Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení
Právní postavení člena obchodní korporace
Podíl v obchodní korporaci
Účastnické cenné papíry
Orgány obchodní korporace (pojem, třídění, působnost, vzájemné vztahy)
Člen voleného orgánu obchodní korporace 
Ochrana člena obchodní korporace a věřitele obchodní korporace
Doplňující poznámky
1/ Obchodní právo vychází ve značné míře z obecné úpravy občanského zákoníku , je proto mnohdy třeba znát a aplikovat obecnou úpravu občanského zákoníku.
2/ Jednotlivé formy obchodních korporací nejsou v okruzích výslovně uváděny, ale jejich úprava je nedílnou součástí jednotlivých obecných (výše uvedených částí) práva obchodních korporací.
3/ Pro odstranění pochybností uvádíme okruhy obchodního práva, které nebudou součástí této části státní zkoušky:
Právní úprava neživnostenského podnikání
Zadávání veřejných zakázek
Administrativní a trestní odpovědnost podnikatele
Právo na ochranu hospodářské soutěže
Právo proti nekalé soutěži
Právo průmyslového vlastnictví
Cenné papíry obecně (včetně zaknihovaných cenných papírů), právo kapitálového trhu a právo kolektivního investování - Upozornění: v souvislosti účastnickými cennými papíry nutno aplikovat i příslušnou obecnou úpravu.
Směnečné právo
Evropské právo obchodních korporací (včetně nadnárodních forem obchodních korporací)
Obchodní korporace se zvláštním právním režimem
Insolvenční právo obecně - Upozornění: mohou být však testovány znalosti relevantní úpravy OZ, ZOK a ŽZ, které reflektují úpadek a hrozící úpadek podnikatele, jeho prevenci, řešení a další související důsledky spojené s úpadkem (tj. v rámci práva živnostenského a práva obchodních korporací).
Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK