PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční právo - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0215
Anglický název: Financial Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0013, HP0034
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2019 Pravidla 1. a 2. části SZZK.pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky:

KOŠ A (obecná část)

1.     Finance a finanční vztahy

2.     Finanční činnost, finanční veřejná správa

3.     Finanční nauky

4.     Ústavní základy finančního práva

5.     Právní principy ve finančním právu

6.     Subjekty finančního práva a jejich členění

7.     Ústřední subjekty finanční správy

8.     Ostatní (neústřední) subjekty finanční správy

9.     Česká národní banka

10.   Ministerstvo financí

11.   Postavení a systém finančního práva

12.   Prameny finančního práva

13.   Dozorové postupy ve finančním právu – dozor a dohled

14.   Dozorové postupy ve finančním právu – kontrola a audit

15.   Následky porušení finančního práva

 

KOŠ B1 (zvláštní část – daňové právo)

1.     Pojem, funkce a druhy daní (v širším smyslu)

2.     Daňová soustava a principy jejího uspořádání

3.     Konstrukční prvky daní

4.     Mezinárodní dvojí zdanění

5.     Subjekty daní z příjmů

6.     Předmět daní z příjmů

7.     Základ, sazba a správa daní z příjmů

8.     Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí

9.     Silniční daň, daň z hazardních her

10.   Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty

11.   Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty

12.   Spotřební a energetické daně

13.   Clo, poplatky

14.   Daňové řízení

15.   Právní prostředky ochrany při správě daní

 

KOŠ B2 (zvláštní část – rozpočtové právo, dotační právo)

1.     Pojem, pojetí, členění a funkce rozpočtového práva

2.     Principy rozpočtového práva

3.     Veřejné rozpočty a rozpočtová soustava

4.     Prameny rozpočtového práva

5.     Rozpočtový proces

6.     Rozpočtová kázeň a rozpočtová odpovědnost

7.     Obsah veřejných rozpočtů

8.     Státní rozpočet

9.     Místní rozpočty

10.   Fondové rozpočtové hospodaření

11.   Dotační právo

12.   Veřejná podpora

13.   Dotačněprávní vztah

14.   Druhy dotací

15.   Sankce v rozpočtovém a dotačním právu

 

KOŠ B3 (zvláštní část – měnové a devizové právo, právo finančního systému)

1.     Pojem a pojetí měnového a devizového práva

2.     Principy měnového a devizového práva

3.     Prameny měnového a devizového práva

4.     Měna a peníze

5.     Směnitelnost a kurz měny

6.     Hotovostní oběživo

7.     Bezhotovostní peníze

8.     Elektronické peníze

9.     Povaha a regulace kryptoměn

10.   Společná evropská měna

11.   Unijní dimenze měnového a devizového práva

12.   Právo finančního systému

13.   Subjekty finančního systému

14.   Významné instituce finančního systému

15.   Sankce v měnovém a devizovém právu a v právu finančního systému

 

KOŠ B4 (zvláštní část – bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu)

1.     Prameny bankovního práva

2.     Vymezení bankovního práva

3.     Bankovní systém

4.     Bankovní licence

5.     Pravidla činnosti bank

6.     Prameny pojišťovacího práva

7.     Vymezení pojišťovacího práva

8.     Regulace činnosti pojišťoven

9.     Dohled v oblasti pojišťovacího práva

10.   Distribuce pojištění a zajištění

11.   Prameny práva kapitálového trhu

12.   Vymezení práva kapitálového trhu

13.   Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu

14.   Finanční investiční nástroje

15.   Investiční společnosti a investiční fondy

Poslední úprava: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (24.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK