PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo sociálního zabezpečení I - HPOP0029
Anglický název: Social Security Law I
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Vojtěch Hanzal
prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
JUDr. Kristýna Menzelová
JUDr. Štěpán Pastorek
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0030, HPOP0112
Je prerekvizitou pro: HXPV0041, HPOP0030
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Anotace
Předmět Právo sociálního zabezpečení I tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Právo sociálního zabezpečení II.

Obor práva sociálního zabezpečení lze spolu s některými částmi oboru pracovní právo podřadit pod širší pojem, jímž je tzv. sociální právo.

Předmět všeobecného základu poskytuje studentům podrobné informace o systému sociálního zabezpečení v České republice, jakož i o mezinárodních aspektech sociálního zabezpečení. V rámci výuky předmětu jsou studenti též informováni o právní úpravě zaměstnanosti (primárně z hlediska zajištění pro případ ztráty zaměstnání a realizace práva na zprostředkování zaměstnání). Při výuce je položen kromě jiného důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení.

Předmět seznamuje posluchače se sociálním zabezpečením z hlediska systémového, ale především z hlediska právních vztahů v sociálním zabezpečení. Studenti si při jeho studiu osvojí solidní znalosti o fungování systému sociálního zabezpečení v České republice. Seznámí se i s legislativou Evropské unie v této oblasti a mezinárodními aspekty dané problematiky.
Těžiště studia spočívá v právních vztazích fungujících v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení - zejména v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální péče. Pozornost je věnována i právní úpravě vážící se na ztrátu zaměstnání (hmotného zajištění pro případ ztráty zaměstnání, realizace práva na zprostředkování zaměstnání a související aspekty - např. poradenské činnosti atd.). V rámci výuky je pamatováno rovněž na procesněprávní vztahy sociálního zabezpečení a jejich specifika.

Přednášky jsou doplněny semináři, jejichž témata jsou volena tak, aby si studenti v rámci předmětu upevnili znalosti získané na přednáškách prostřednictvím praktické diskuse a řešení příkladů z právě probíraných oblastí práva sociálního zabezpečení.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu řeší za užití právních předpisů a judikatury konkrétní příklady. Věnují se taktéž analýze judikatury.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Předmět Právo sociálního zabezpečení I je zakončen klasifikovaným zápočtem. 

2. Zápočet lze splnit formou celokatederního elektronického testu na fakultním intranetu (v systému moodle), který bude realizován v plně online formě. 

3. Při řešení testu je možné používat právní předpisy.   

4. Pravidla celokatederního zápočtového testu: 

Čas a místo konání: 

-          celkem 6 termínů ve zkouškovém období po zimním semestru a 1 termín ve zkouškovém období po letním semestru 

-      přesné termíny budou zveřejněny v SISu, kde bude možné se na ně přihlásit, 

-          přihlásit se mohou pouze studenti, kteří absolvovali zimní semestr práva sociálního zabezpečení a mají zapsán předmět Právo sociálního zabezpečení I 

Řešitelský čas: 

-          30 minut 

Zadání: 

-          rozsah bude odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru 

-          většina otázek bude koncipována jako výběr správné odpovědi ze zadaných možností, kromě toho bude v testu jedna otevřená otázka 

Hodnocení: 

-          výsledky budou zveřejněny v informačním systému 

-          jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel testu, který získá alespoň 70 % bodů 

-      Klasifikace: 

1 - 90-100% bodů 

2 - 80-89% bodů 

3 - 70-79% bodů 

Bonifikace 

Studentovi se při každém pokusu o složení zápočtového testu přizná 15 % bodů z celkového počtu bodů, pokud vedoucí semináře potvrdí, že:  

  • docházka studenta na seminární výuku v průběhu semestru dosáhla alespoň 80%; 

  • student po domluvě s vedoucím semináře vypracoval esej nejméně o 18.000 znacích, včetně mezer, na téma týkající se vyučované materie;  

  • esej dosahovala potřebné úrovně (byla vedoucím semináře hodnocena jako zdařilá). 

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (17.09.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení 

- Právní skutečnosti a právní vztahy v sociálním zabezpečení  

- Organizace a financování sociálního zabezpečení  

- Veřejné zdravotní pojištění  

- Práva pacientů a zdravotní služby  

- Nemocenské pojištění – dávky v nemoci a při ošetřování  

- Nemocenské pojištění – dávky v mateřství a rodičovství  

- Důchodové systémy, důchodová reforma  

- Starobní důchod  

- Invalidní důchod, důchody pozůstalých  

- Státní sociální podpora – dávky poskytované v závislosti na výši příjmu  

- Ostatní dávky státní sociální podpory  

- Sociální pomoc, pomoc v hmotné nouzi  

- Sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením  

- Aktivní politika zaměstnanosti  

- Pasivní politika zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti  

- Postavení OSVČ v právu sociálního zabezpečení  

- Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení  

- Organizace a řízení v sociálním zabezpečení  

- Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv  

- Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii  

- Sociální zabezpečení občanů států mimo EU  

- Aktuální změny v právu sociálního zabezpečení 

 

Semináře z Práva sociálního zabezpečení - zimní semestr ak. r. 2023/2024

1. Právo sociálního zabezpečení - jeho úloha, systém a základní zásady

2. Právní skutečnosti a právní vztahy, organizace a financování sociálního zabezpečení

3. Nemocenské pojištění

4. Důchodové pojištění I.

5. Důchodové pojištění II.

6. Veřejné zdravotní pojištění a zdravotní služby.

 

Pozn. Obsahové rozvržení semnářů může každý vyučující měnit podle své úvahy a potřeb konkrétní seminární skupiny.

Poslední úprava: Havránková Vladislava, Mgr. (30.08.2023)
Studijní opory

Základní literatura: 

1. Koldinská,K a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání.. Praha: C.H.Beck. 2022. 

2. Štangová, V., Lang, R. a kol.. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Aleš Čeněk. 2021 

3. Pichrt, J. a kol.:. Pracovní právo. Praha: C.H. Beck. 2021. 

Ostatní literatura: 

1. Koldinská,K.. Sociální právo. Praha: C.H.Beck. 2013. 

2. Koldinská,K., Tomeš,I., Křepelka,F.. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 

3. Koldinská,K., Štefko,M., Scheu,H.Ch.. Sociální integrace cizinců. Praha: Auditorium . 2016. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

Zdravotní pojištění, zdravotní služby 

1. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, 

2. zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění 

3. zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění 

4. zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 

5. zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách 

6. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

Nemocenské a důchodové pojištění: 

1. zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 

2. zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 

3. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění 

4. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění 

5. zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 

6. zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění 

Státní sociální podpora a pěstounské dávky:

1. Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 

2. Zákon č. 359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

3. Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě 

Zaměstnanost 

1. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Sociální pomoc a sociální služby: 

1. zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

2. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

3. zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění 

4. zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění 

5. nař. vlády č. 204/2022 Sb.., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

6. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

7. zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění- 

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (17.09.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa04.10.2023Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Středa11.10.2023Sociální ochrana v mezinárodním a evropském právu.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Středa18.10.2023Právní skutečnosti a právní vztahy v sociálním zabezpečení.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Středa25.10.2023Organizace a financování sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa01.11.2023Nemocenské pojištění - dávky v nemoci a při ošetřování.doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
Středa08.11.2023Nemocenské pojištění - dávky v mateřství a rodičovství.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa15.11.2023Důchodové systémy, důchodová reforma.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa22.11.2023Starobní důchod.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Středa29.11.2023Invalidní důchod, důchody pozůstalých.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Středa06.12.2023Řízení v nemocenském a důchodovém pojištění.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Středa13.12.2023Veřejné zdravotní pojištění.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa20.12.2023Práva pacientů a zdravotní služby.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK