PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moot court – finanční právo - HP4318
Anglický název: Moot Court – Financial Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HDPV0189
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Anotace
Předmět nabízí možnost vyzkoušet si realizaci nabytých teoretických znalostí prostřednictvím praktického cvičení. Je vhodný pro studenty 4. ročníku studia, kteří absolvovali nebo jsou aktuálně studenty předmětu Finanční právo II a Správní právo III.

Studenti se během vlastního řešení případu naučí zpracovávat podání k tuzemským správním soudům, a to jak v roli daňového subjektu, tak v roli správce daně. Cílem předmětu tak je, aby se studenti praktickou formou naučili analyzovat zadaný případ, identifikovat klíčové právní a potažmo i skutkové otázky a ve skupině zpracovat příslušná podání.

Studenti budou garantem předmětu v návaznosti na zájem o předmět rozděleni do skupin čítající 3 – 5 studentů. Tyto skupiny budou následně zadaný případ zpracovávat.

Řešení případu bude rozděleno do dvou částí. V první části bude probíhat simulované řízení před příslušným správním soudem o žalobě proti rozhodnutí správce daně vydaném při správě daní, u kterého to zákon připouští. Na základě podaných podání (tedy žaloby daňového subjektu a repliky správce daně) bude následně ve věci rozhodnuto pro každou dvojici skupin garantem předmětu. Druhá část řešení předmětu bude představovat simulované řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Pro vybrané úspěšné absolventy předmětu s aktivní znalostí anglického jazyka by měla navazovat účast na International and European Tax Moot Court pořádaný KU Leuven (Belgie) v následujícím akademickém roce.
Poslední úprava: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Metody výuky

Předmět bude vyučován blokově. Na prvním setkání budou studenti seznámeni se zadaným případem a s příslušnou hmotněprávní úpravou.

Na druhém setkání budou studenti seznámení s příslušnou procesněprávní úpravou a s praktickými aspekty přípravy podání.

Na třetím setkání bude studentům poskytnuta individuální zpětná vazba k jejich podáním ke krajskému soudu.

Na čtvrtém setkání bude studentům poskytnuta zpětná vazba k jejich podáním k Nejvyššímu správnímu soudu a bude vyhodnoceno, kterým studentům bude nabídnuta možnost účasti na International and European Tax Moot Court (za splnění dalších podmínek).

V akademickém roce 2023 – 2024 bude zadán příklad zaměřený na daň z přidané hodnoty.

Poslední úprava: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Pro absolvování zkoušky je nutná aktivní příprava v průběhu celého semestru.

2.     Kolokvium zahrnuje průběžnou přípravu písemného podání a jeho finalizaci v českém jazyce, týmovou spolupráci a v průběhu pravidelných setkávání prokázání dostatečných znalostí v tématu pro daný rok.

3.      Při zpracování písemných podání je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Poslední úprava: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Sylabus

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

1.      Soudní přezkum rozhodnutí správce daně

2.      Hmotněprávní úprava příslušné daně

3.      Sepis žaloby a repliky

4.      Sepis kasační stížnosti a repliky

Poslední úprava: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Vstupní požadavky

Pro zapsání předmětu je vhodné, aby student měl zapsán nebo absolvován předmět Finanční právo II.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (25.05.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

Další odborná literatura bude vycházet ze zadání příkladu.

 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení)

2.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

3.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

Další právní předpisy budou stanoveny vzhledem k zadání případu.

Poslední úprava: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK