PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní praxe ve finančním sektoru - HP4223
Anglický název: Internship in the Financial Sector
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/80, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HXPV0040
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Anotace
Předmět přibližuje studentům praxi v oblasti finančního práva u významných institucí. Praxe mohou probíhat jak u institucí veřejného práva (ministerstvo financí, ČNB, NKÚ apod.), tak u významných institucí soukromého sektoru zaměřených na finančněprávní agendu (banky, pojišťovny apod.).

Okruh institucí se bude v průběhu let vyvíjet, stejně jako bude docházet k vývoji náplně činnosti. Podle typu instituce se studenti budou zaměřovat primárně na řešení praktických otázek v oblasti práva daňového, práva bankovního, práva pojišťovacího, práva kapitálového trhu, práva rozpočtového, práva měnového a dalších.

Praxe bude probíhat v rozsahu 80 hodin dle domluvy studenta a příslušné instituce. V průběhu praxe proběhnou minimálně 3 reflexní setkání za účelem stanovení cílů, průběžné kontroly plnění a zhodnocení výsledků praxe.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Metody výuky

Zájemci o předmět zašlou motivační dopis v rozsahu cca 1 strany garantovi předmětu na vybiralr@prf.cuni.cz.

Seznam míst na MF ČR pro ZS 2023/2024.

Odbor Oddělení Počet míst Podmínky, poznámky
05/32 Daňová legislativa x 1 Student 4. nebo 5. ročníku. Absolvování předmětu Legislativní technika, Finanční právo II nebo Daňové právo procesní výhodou, avšak nejde o podmínku při jejímž nesplnění by nebylo možné stáž absolvovat. Schopnost práce s MS Word.
05/39 Správní činnosti x 1 Student 4. nebo 5. ročníku. Bez dalších specifických požadavků.
05/73 Procesní agendy a regulace hazardu Regulace hazardu 1 Student 4. nebo 5. ročníku. Znalost anglického jazyka.

09/45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

x 1 Student 4. nebo 5. ročníku. Bez dalších specifických požadavků.
Samostatné oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic 2 Student 4. nebo 5. ročníku. Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (vyšší úroveň je výhodou - znalost angličtiny je vyžadována pro plnění úkolů na denní bázi).
09/72 Státní majetek x 1 Student 4. nebo 5. ročníku. Bez dalších specifických požadavků.

Poslední úprava: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (20.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné

- zúčastnit se reflexních setkání,

- získat potvrzení o úspěšném absolvování od příslušné instituce a

- odevzdat portfolio praxe.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Sylabus

Obsah praxe bude odvislý od konkrétní náplně agendy. Typicky půjde o tyto oblasti:

-        měnové a devizové právo

-        právo finančního systému

-        bankovní právo

-        pojišťovací právo

-        právo kapitálového trhu

-        rozpočtové právo

-        daňové právo

-        dotační právo

-        specifické oblasti se vztahem k finančnímu právu.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Požadavky k zápisu

Pro zapsání předmětu je vhodné, aby měl student absolvován či alespoň zapsán předmět Finanční právo I (pro nedaňově zaměřenou praxi), resp. Finanční právo II (pro daňově zaměřenou praxi).

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (21.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

S ohledem na praktické pojetí předmětu se předpokládá primárně práce s právními předpisy. Rozsah literatury koresponduje s rozsahem základní literatury u předmětů Finanční právo I a Finanční právo II, přičemž je předpokládáno využití dalších specializovaných pramenů v návaznosti na náplň agendy po domluvě s institucí.

1.            KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

2.            VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finančního práva. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 192 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

Základní právní předpisy:

Rozsah právních předpisů koresponduje s rozsahem základních právních předpisů u předmětů Finanční právo I a Finanční právo II, přičemž je předpokládáno možné využití dalších specializovaných předpisů v návaznosti na náplň agendy.

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení)

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

9.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

10.   zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

11.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

12.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

13.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

14.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

15.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

16.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

17.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

18.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

19.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

20.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

21.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

22.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

23.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

24.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

25.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

26.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

27.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

28.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

29.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

30.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

31.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK