PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Finanční právo nefiskální - bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu - HP4188
Anglický název: Student Research: Non-Fiscal Law - Banking Law, Insurance and Financial Market Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0304
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000, HV2918
Ve slož. prerekvizitě: HM1801
Anotace
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

Cílem předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

- zpracovat a odevzdat soutěžní práci (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících) 

- obhájit výzkumnou práci při ústní obhajobě v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

2. Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Sylabus
Základem předmětu je buď samostatná výzkumná práce studenta, nebo výzkumná práce pod vedením konzultanta. Po sepsání práce následuje ústní obhajoba. V ústním kole práci student obhajuje před porotou složenou z předsedy a dalších odborníků v daném nebo příbuzném oboru.  
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Studijní opory
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant. 
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK