PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Správní právo - HP4186
Anglický název: Student Research: Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0323
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: JUDr. Eliška Klimentová, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000, HV2916
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Předmět je určen studentům se zájmem o procvičení tvorby a prezentace vědeckých texů v oboru správního práva. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na internetové adrese: http://svoc.prf.cuni.cz/.

Cílem předmětu je podpořit studenty v samostatné vědecké práci, ve zdokonalení argumentačních schopností v psaném i ústním projevu a v prezentačních dovednostech před odbornou komisí a publikem v oboru správního práva.

Předmět SVOČ spočívá ve výběru, zadání a zpracování soutěžní práce a její ústní obhajobě před oborovou komisí SVOČ. Součástí předmětu jsou možné konzultace při zpracování zvoleného tématu.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení původní odborné soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Pro úspěšné absolvování kontroly studia je nutné: 

- Napsání a odevzdání odborné studentské práce na vybrané téma dle zadaného rozsahu a podle pravidel soutěže SVOČ. Soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže. 

- Obhájení práce při ústní obhajobě před oborovou komisí SVOČ v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

2. Další požadavky jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Sylabus

Základem předmětu je buď samostatná výzkumná činnost studenta na jím zvolené téma, nebo výzkumná činnost pod vedením konzultanta (záleží na volbě studenta-soutěžícího). Výstupem této činnosti je písemná práce, kterou student následně ústně obhajuje před komisí složenou z odborníků v oboru práva životního prostředí, resp. před komisí, v níž jsou takoví odborníci zastoupeni. 

Témata soutěžních prací SVOČ si student volí individuálně.  

Individuálně zvolené téma může student konzultovat sakademickým pracovníkem PF UK či odborníkem mimo PF UK, přičemž musí být dodržena podmínka původnosti práce.  

Soutěžní práci lze vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících. 

Formální a obsahové náležitosti soutěžní práce jsou stanoveny pravidly soutěže SVOČ na PF UK.  

Termíny pro přihlášení do soutěže, odevzdání soutěžních prací a konání ústních obhajob stanoví Rada SVOČ a termín konání ústních obhajob pro jednotlivou sekci příslušná oborová komise. 

Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Studijní opory
Literatura a další prameny a zdroje se určují podle studentem zvoleného tématu práce, případně je podle toho studentovi též doporučí konzultant. 
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK