PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Daňověprávní praktikum - HP4101
Anglický název: Tax Law Exercises
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HDPV0146
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Anotace
Předmět navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o daňovém právu v rámci povinného předmětu Finanční právo II.
Studenti absolvováním předmětu získají detailní znalosti o aplikaci daňových právních předpisů na praktické úlohy, seznámí se vyplňováním daňových tiskopisů, osvojí si základní praktické předpoklady pro zpracování podání směřujících jak vůči správci daně, tak vůči soudům. Studenti v průběhu výuky budou zpracovávat zadané úkoly, budou zejména vyplňovat daňová tvrzení a další formulářová podání, zpracovávat rozhodnutí a opravné či dozorčí prostředky při správě daní a v rámci soudního přezkumu.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Kolokvium

1.      Kolokvium z předmětu spočívá v písemném testu, jehož předmětem je vyhotovení písemného podání/rozhodnutí/jiného úkonu.

2.      Předpokladem pro účast na písemném testu je absolvování alespoň 50 % přednášek z předmětu.

3.      Písemný test se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

4.      Při písemném testu je možné používat veškeré právní předpisy a kalkulačku, není však možné používat jiné materiály.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        daně z příjmů

-        daň z nemovitých věcí

-        daň z přidané hodnoty

-        správa daní

-        podání vůči správci daně

-        rozhodnutí správce daně

-        podání vůči soudu

-        rozhodovací činnost soudů

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Studijní opory

Literatura:

VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 192 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

Právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

2.      zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3.      zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

4.      zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

5.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

6.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

7.      směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

8.      vybrané mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí19.02.2024Úvod do předmětu, práce s prameny daňového práva IJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí26.02.2024Práce s prameny daňového práva IIJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí04.03.2024Zadání hlavního příkladu, práce s tiskopisyJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí11.03.2024Daňová kontrola, doměření daně (plus daně z příjmů)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí18.03.2024Odvolání (plus daně z příjmů)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí25.03.2024Rozhodnutí o odvolání (plus daně z příjmů)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí01.04.2024Velikonoce 
Pondělí08.04.2024Správní žaloba, rozhodnutí soudu (plus daň z nemovitých věcí)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí15.04.2024Kasační stížnost (plus DPH)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí22.04.2024Rozhodnutí o kasační stížnosti (plus DPH)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí29.04.2024Ústavní stížnost, stížnost k ESLP, klíčová judikatura ÚS a ESLPJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí06.05.2024Aktuální témata, předtermín testuJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK