PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie a aktuální problémy práva a politologie - HP3713
Anglický název: Sociology and topical issues of law and political science
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0173
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM2301
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Cílem tohoto předmětu je vytvořit prostor pro otevřenou a kritickou diskuzi právně sociologických témat mezi učiteli a studenty právnické fakulty. Diskuzi, která nám pomůže lépe rozumět společnosti, ve které žijeme, i právnímu řádu, který z ní vyrůstá a který ji tvaruje. Jelikož právo úzce souvisí se společností, ve které vzniká, společenské změny se nutně odrážejí i v právu.

Právě vzájemná interakce práva a společnosti bude v centru našeho zájmu. V předmětu budeme pojmenovávat a analyzovat aktuální společenské změny a sledovat, jak ovlivňují právo – v navrhovaných regulacích, soudních rozhodnutích i úvahách právních akademiků. Metodicky se bude seminář sestávat jak ze setkání, na kterých budou vyučující představovat a nabízet k diskuzi vybraná témata, tak ze společného kritického čtení sociologických, politologických či právně sociologických textů i ze seminářů věnovaných prezentacím připravených studenty. Oproti ostatním sociologickým předmětům by tento předmět měl být otevřen pro menší počet zájemců, a být tudíž komornější a svým charakterem více připomínat vědecký seminář.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

1. Zkouška je kombinovaná, skládá se z ústní a písemné části. Pro úspěšné absolvování kontroly studia je přípustná max. 1 absence.  

2. Písemná část zkoušky spočívá v týmové přípravě podkladů k vedení jednoho diskusního semináře týkajícího se zvoleného díla. 

3. Ústní část zkoušky spočívá v týmovém vedení jednoho diskusního semináře týkajícího se zvoleného díla. 

4. U zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

5. Zkouška má 2 opravné termíny. Opravný termín může mít podobu zkoušky individuální (student připraví podklady k vedení semináře sám a následně o nich vede rozpravu svyučujícím kurzu). 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Vzhledem k povaze předmětu konečný sylabus předmětu vznikne až v závislosti na konkrétním personálním složení semináře aaktuálních společenských, politologických a právních událostech. Počítáme nicméně, že se nepochybně budeme dotýkat otázek legitimity, legality adůvěry v právo, dopadu globalizace, digitalizace a vědeckého pokroku, i způsobů právní socializaci adisciplinaci společnosti pomocí právních předpisů. Pro doplnění představy: v akademickém roce 2020/2021 jsme společně četli knihu Fareeda Zakarii: Ten Lessons for aPost-Pandemic World (což berte prosím i jako upozornění, že v semináři můžeme číst anglické texty).  
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Základní literatura: 

1. Bauman: Modernita a holocaust 

2. Přibáň: Sociologie práva 

3. Bourdieu: Teorie jednání. Praha: Karolinum 

4. Foucault: Je třeba bránit společnost 

5. Habermas: Strukturální přeměna veřejnosti: Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti 

6. Bell: Kulturní rozpory kapitalismu 

7. Pospíšil: Právní antropologie 

8. Prokop: Slepé skvrny 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK