PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Římské právo - exegeze - HP3706
Anglický název: Roman Law - Exegesis
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0020
Staré označení: 154
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Třída: římské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Římské právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000, HV1541
Ve slož. prerekvizitě: HM2801
Anotace
Předmět je zaměřen na interpretaci římskoprávních textů v jejich kontextu, a to z hlediska jejich právního obsahu, reálií i dobových souvislostí.

V rámci výuky tohoto předmětu jsou rozebírány texty obsahující informace o římském právu, přičemž se nejedná pouze o texty právní povahy (Zákon XII desek, Digesta atp.), ale také jiného původu – především úryvky z děl římských historiků, Cicerona atd. Probírána jsou jak obecná témata (interpretační a legislativní pravidla v římském právu, pojetí trestního práva), tak i speciální materie, jako například právní postavení žen a herců, právní režim přístavů a divadel nebo specifikace označení používaných pro soudy.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a nástroji rozboru právního textu, nebo textu obsahujícího informace o právu.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Metody výuky

Výuka bude presenční formou, případné materiály budou k disposici v můdlu. Tamtéž bude i případný odkaz na distanční formu, pokud by to bylo nařízeno.

Poslední úprava: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (07.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Kombinovaná zkouška sestává z písemné a ústní části.  

2. Písemná část zkoušky spočívá v podrobném rozboru konkrétního římskoprávního textu v překladu vypracovaného před zkouškou.  

3. Ústní část zkoušky spočívá v rozpravě o písemném zpracování. 

4. U písemné části zkoušky je možné používat jakékoliv právní předpisy a jiné materiály. U ústní části zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Interpretace a legislativní pravidla 

- Náhrada škody 

- Právní režim přístavů 

- Quasidelicta 

- Herci a divadla 

- Prameny práva 

- Kámen jako objekt trestního činu a nástroj k jeho spáchání 

- Provokace a perzekuce 

- Principy římského trestního práva a žhářství 

- Recepce římského práva ve středověku 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura: 

1. Skřejpek, M., Falada, D., Kuklík, J.. Exegesis - výklad právních testů. Aleš Čeněk. Plzeň. 2014. III. rozšířené a doplněné vydání. 

2. D. Falada. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016. 

3. J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H.Beck. Praha. 1995. 

Ostatní literatura: 

1. M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk. Plzeň. 2017. 

2. M. Skřejpek. Římské právo v datech. C.H.Beck. Praha. 1997. 

3. M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM. Praha. 2006. 

4. M. Skřejpek. Ius et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999. 

5. M. Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004. 

6. M. Skřejpek. Lex et ius. Právo a zákony antického Říma. Plzeň, A. Čeněk, 2018. 

7. Iustiniani institutiones (překl. P. Blaho, M. Skřejpek.). Karolinum. Praha. 2010. 

8. Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P.Baho). Karolinum. Praha. 2015. 

9. Digesta seu pandactae. Tomus II, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P. Černoch, K. Žytková). Karolinum. Praha. 2019. 

10. Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl). Plzeň. 2007. 

11. L. Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha. 1910 (případně jiné vydání). 

12. J. Vančura. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923. 

13. M. Skřejpek. Latinsko-český slovníček římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2012. 

14. M. Bartošek, Encyklopedie římského práva. Panorama, Praha, 1981, 2. vyd. Academia, Praha, 1994.  

15. Slovník antické kultury. Svoboda, Praha, 1974. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK