PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čtení sociologických textů - HP3614
Anglický název: Readings in Sociology
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0154
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM2301
Navazuje na:HOPV0139
Anotace
Cílem předmětu je společně číst vybrané sociologické texty, diskutovat o nich a vztahovat je k současnému dění ve světě práva i společnosti. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními sociologickými formami uvažování a vybranými sociologickými texty.

I když na texty i jednotlivé koncepty budeme nahlížet kriticky, ve výsledku by probrané texty měly fungovat jako praktické nástroje pro analýzu práva v kontextu současných celospolečenských debat.

V rámci předmětu studenti:
- pochopí, jak na sebe právo a společnost vzájemně působí a budou schopni to vysvětlit na konkrétních příkladech;
- dokáží aktuální dění ve společnosti převádět na obecnější sociologické koncepty a teorie a ty naopak lépe spatřovat v dění okolo sebe;
- se seznámí s vybranými sociology a budou schopni základním způsobem interpretovat jejich vybraný text;
- dostanou příležitost předvést a zdokonalit svoji schopnost srozumitelně představit konkrétního autora a konkrétní text, otevřít, moderovat a shrnout společnou diskuzi;
- dostanou příležitost zdokonalit svoji schopnost kritického čtení a přemýšlení v sociologických souvislostech;
- budou konfrontování s – mnohdy i velmi odlišnými – názory ostatních účastníků semináře a budou mít příležitost s nimi diskutovat, hledat porozumění pro jejich vidění světa a vysvětlovat to své;
- budou vedeni k porozumění pro jinakost – zkušenosti jiných lidí, jiných generací, jiných kultur.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Metody výuky

Komunikační kanál se studenty – SIS. Zde budou také zveřejňovány podkladové materiály, nebude-li zde odkaz na kurz v Moodle.

V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím ZOOM.

 

Poslední úprava: Kučerová Eva (29.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

1.      Zkouška je kombinovaná. Pro úspěšné absolvování kontroly studia je přípustná max. 1 absence.  

2.      Písemná část zkoušky spočívá v týmové přípravě podkladů k vedení jednoho diskusního semináře týkajícího se zvoleného díla.

3.      Ústní část zkoušky spočívá v týmovém vedení jednoho diskusního semináře týkajícího se zvoleného díla.

4.      U zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

5.      Zkouška má 2 opravné termíny. Opravný termín může mít podobu zkoušky individuální (student připraví podklady k vedení semináře sám a následně o nich vede rozpravu s vyučujícím kurzu).

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Sylabus

V rámci výuky se budeme věnovat některým z následujících textů/témat s tím, že bude možné přijít i s textem/tématem vlastním. Aktuální sylabus proto vznikne až na začátku semináře, a to ve spolupráci se zapsanými studenty-

-        Úvodní seminář (text současného autora – např. Yuval Harari)

-        Daniel Prokop: Slepé skvrny

-        Hans, Anna & Ola Rosling: Factomluva

 -       Pavel Pospěch: Neznámá společnost

-        Nick Srnicek, Alex Williams: Vynalézání budoucnosti: Postkapitalismus a svět bez práce

-        Michael Sandel: Meritokracie

-        Michel Foucault: Dohlížet a trestat

-        Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti

-        Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust

-        Ortega y Gasset: Vzpoura davů

-        Leopold Pospíšil: Právní antropologie

-        Zakaria: 10 lekcí pro post-pandemický svět

-        Jeremy Rifkin: Green Deal: Strašák, nebo jedinečná šance?

-        Minouche Shafik: What We Owe Each Other: A New Social Contract- Václav Havel: Moc bezmocných

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      Daniel Prokop: Slepé skvrny

2.      Hans, Anna & Ola Rosling: Factomluva

 3.     Pavel Pospěch: Neznámá společnost

4.      Michel Foucault: Dohlížet a trestat

5.      Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti

6.      Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust

7.      Ortega y Gasset: Vzpoura davů

8.      Leopold Pospíšil: Právní antropologie

9.      Václav Havel: Moc bezmocných

Ostatní literatura:

1.      Giddens, A. Sociologie. Argo, 2013.

2.      Trevino, J. The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives. Transaction Publishers, 1996.

3.      Calavita, K. Invitation to Law & Society. The University of Chicago Press, 2010.

4.      Přibáň, J. Sociologie práva. SLON, Praha 1996.

5.      Kniha sociologie. Přeložila Ivana Rybecká Praha: Knižní klub, 2016.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK