PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo a literatura - HP3046
Anglický název: The law and the literature
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0135
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM2301
Anotace
Předmět má po vzoru obdobných předmětů na západoevropských právnických fakultách umožnit studentům hlouběji proniknout do filosofických, etických, sociálních či politických problémů, jež jsou s fungováním práva ve společnosti nutně spjaty. Diskuse o literárně ztvárněných reflexích „fungování“ (pozitivního) práva, spjatých obvykle se složitými morálními dilematy, chce studentům nabídnout ucelenější, nikoli černobílý či jednoznačný pohled na hodnoty a zájmy, jež nacházejí odraz v právu a současně se s ním nejednou dostávají do rozporu. Pro právníka je nepochybně zajímavé, ale také důležité, aby se naučil vnímat právo jako součást širšího kontextu.

Dalším společným tématem prolínajícím se celým kurzem bude literární reflexe činnosti různých právnických profesí. Studenti tak v rámci tohoto předmětu budou moci aplikovat nejen své znalosti platného práva, ale především své názory na právo (filosofii i sociologii práva), které jsou opřeny o předchozí právnické studium a četbu příslušných literárních děl.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Zkouška je kombinovaná, skládá se z písemné a ústní části 

2. Písemná část zkoušky spočívá ve zpracování úvahy. Student(ka) si zvolí téma související s předmětem výuky (či po dohodě s garantem předmětu téma jiné) a zpracuje je jako úvahu. Úvahu je třeba odevzdat vyučujícímu nejpozději na poslední přednášce.  

3. U písemné části zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

4. Ústní část zkoušky tvoří jednak debata s garantem předmětu nad zvoleným tématem, respektive úvahou, jednak debata nad některým se shora uvedených témat. 

5. U ústní části zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

6. Ústní část zkoušky má 2 opravné termíny. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Sylabus

Výuka pokrývá zpravidla následující témata:  

- dr. Jan Kosek: Uvedení do předmětu, stručné seznámení s jednotlivými tématy as požadavky ke zkoušce a „nabídka“ možných (nepřednášených) témat pro esej (Dostojevskij, Dürrenmatt, Tolstoj, Lope de Vega, detektivní literatura atp.) 

- dr. Jan Kosek: Franz Werfel: „40 dnů“ 

diskutovaná témata: modernita a genocida, problém „dohánění“ dějin (Turecko, Japonsko, Rusko, Německo), likvidace západních Arménů mladotureckým režimem na pozadí berlínského procesu se Soghomonem Tehlirjanem, který zastřelil za bílého dne jednoho ze strůjců genocidy Talata pašu, a přesto nebyl odsouzen   

Četba:  Jan Kosek: „Staré hříchy vrhají dlouhé stíny“ (in: Gregárek, Matěj; Kosek, Jan: „Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie“), fakultativně Werfelův román 

- dr. Jan Kosek:  Zmizelá Praha 

diskutovaná témata:  židovská emancipace, český a rakouský antisemitismus, jeho vliv na život a dílo autorů tzv. Pražského kruhu, jehož členy byli především pražští německy píšící spisovatelé židovského původu; rituální procesy 

Doporučená četba: Max Brod: „Pražský kruh“, ev.“ Život plný bojů“; Jan Kosek: Soud nikdy nespí 

- Mgr. Petr Agha: Michel Houellbecq: „Elementární částice“ 

diskutovaná témata: svět internetu v sobě, kromě údajné svobody přináší i nebezpečí smazání hranic mezi reálnou a virtuální identitou; začneme s myšlenkou, že každý, kdo se ocitá v cyberinterakci, nekomunikuje ani tak s ostatními, ale především se zrcadlovým obrazem sebe sama, právní aspekty; 

Doporučená četba: M. Houellbecq: „ Elementární částice“ 

- Mgr. Petr Agha: Superhrdinové a právo 

diskutovaná témata: chápání práva jako příběhu, spojeného se seznámením se všeobecnými vzory lidské existence a tím, jak se lidé snaží různým jevům přisoudit formu a smysl; představa člověka jako potencionálního superhrdiny, člověka jako persony, vystavené množství etických voleb 

Doporučená četba: Philip K. Dick: „Blade Runner“ (nebo film); E. A. Poe:  „The dark knight 

- doc. Jan Wintr: William Shakespeare: „Kupec benátský“ 

diskutovaná témata: právo a spravedlnost, litera a duch zákona, právo a milost, veřejnoprávní limity smluvní volnosti, spravedlivý proces, diskriminace.  

Doporučená četba: W. Shakespeare:  „Kupec benátský“ 

- dr. Jan Kosek: Stefan Zweig: Svědomí proti násilí (Castelliuův zápas s Kalvínem) 

Doporučená četba: Stefan Zweig: Svědomí proti násilí (Castelliův zápas s Kalvínem) 

Diskutovaná témata: německá a švýcarská reformace, humanismus a Kalvínova teokratická diktatura, světská a náboženská pravidla, učení o predestinaci 

alternativně 

- doc. Jana Ondřejková: Vor medúzy od Théodora Géricaulta 

diskutovaná témata: další umělecká zobrazení sporu utilitarismu a deontologie 

Doporučená četba:  Pavel Ondřejek: „Necessitatis non habet legem? 24 hodin, v nichž mizí právo; Právo v umění a umění v právu,“ Leges, 2011 

- dr. Jan Kosek:  Právník Franz Kafka: složitá povaha v nejednoduché době 

diskutovaná témata: různé interpretace některých autorových textů (Benjamin, Arendtová, Levi, Grözinger, Scholem atd.), kabalistická představa o stále zasedajícím soudu, život jako život před soudem 

Doporučená četba:  Franz Kafka: „ Zámek“, „Proces“, z povídek např.“ Doupě“ nebo „Vkárném táboře“ 

- dr. Jan Kosek: Andrzej Bart: „Továrna na mucholapky“ 

diskutovaná témata: vina ve výjimečné situaci, holocaust a otázka „viny“ představitelů židovských obcí, Bartův imaginární soud 

Doplňující četba: Karl Jaspers: „Otázka viny“; Hannah Arendtová:“ Eichmann  

v Jeruzalémě“ 

- dr. Jan Kosek: Lev Nikolajevič Tolstoj: „Vzkříšení“ a „Nemohu mlčet“ 

Diskutovaná témata: právo trestat, trest smrti 

Doplňující četba: Michel Foucault: Dohlížet a trestat, Lev Nikolajevič Tolstoj: Nemohu mlčet 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura: 

1. Jan Kosek: Jak (ne)být sám (se) sebou (zejména sedmá kapitola – Leopardi, Manzoni, Dostojevskij) 

2. Jan Kosek: Soud nikdy nespí 

3. Jan Kysela, Michal Urban a kolektiv. Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků. 

Dále jednotlivá díla uvedená v Sylabu.  

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa21.02.202421. 2. 2024: dr. Jan Kosek: Uvedení do předmětu, stručné seznámení s jednotlivými tématy a s požadavky ke zkoušce; nabídka možných (nepřednášených) témat pro esej (Dostojevskij, Dürrenmatt, Tolstoj, Lope de Vega, Diderot, Dickens, Karel Poláček, Harper Lee, Karel Čapek, Houellbecq, detektivní literatura atd.)JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Středa28.02.202428. 2. 2O24: dr. Jan Kosek: Franz Werfel: „Čtyřicet dnů“ a 1. moderní genocida diskutovaná témata: modernita a genocida, problém „dohánění“ dějin (Turecko, Japonsko, Rusko, Německo); likvidace západních Arménů mladotureckým režimem na pozadí berlínského procesu se SoghomonemTehlirjanem, arménským studentem, který zastřelil za bílého dne jednoho ze strůjců genocidy Talata pašu, a přesto nebyl odsouzen Doporučená četba: Jan Kosek: „Staré hříchy vrhají dlouhé stíny“ (in: Gregárek, Matěj; Kosek, Jan: „Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie“), Franz Werfel: „Čtyřicet dnů“ (ve filmu: italský film bratří Taviani: „Skřivánčí dvůr“) JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Středa06.03.20246. 3. 2024: dr. Jan Kosek: Franz Kafka, zmizelá česko-německo-židovská Praha a autorova složitá povaha v nejednoduché době diskutovaná témata: židovská emancipace, český a rakouský antisemitismus, jeho vliv na život a dílo autorů tzv. Pražského kruhu, jehož členy byli především pražští německy píšící spisovatelé židovského původu; rituální procesy; pokus o interpretaci některých autorových textů; kabalistická představa o stále zasedajícím soudu, život jako život před soudem Doporučená četba: Max Brod: „Pražský kruh“, ev. „Život plný bojů“; Jan Kosek: „Soud nikdy nespí; Stísněná tvořivost Mitteleuropy Franze Kafky; Franz Kafka: „ Zámek“, „Proces“, z povídek např.“ Doupě“ nebo „V kárném táboře“ JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Středa13.03.2024 13. 3. 2024: doc. Jana Ondřejková: Théodor Géricault: Vor medúzy; Diskutovaná témata: spor deontologie a utilitarismu; v čem spočívá morálnost našich činů, vztah morálky a práva doporučená četba: Pavel Ondřejek: Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech (in: Časopis pro právní vědu a praxi, 2020, ročník 28)doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Středa20.03.202420. 3. 2024: Středoevropští démoni; sen o ekologicky a morálně čisté Evropě a skutečnost současného světa doporučená četba: Václav Bělohradský: Čas pléthokracie, ev další autorovy knihy či články (Salon atd.)JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Středa27.03.202427. 3. 2024: mgr. Petr Agha: Michel Houellbecq: „ Elementární částice“ diskutovaná témata: svět internetu v sobě, svět, který kromě (údajné) svobody přináší i nebezpečí smazání hranic mezi reálnou a virtuální identitou; každý, kdo se ocitá v cyberinterakci, nekomunikuje ani tak s ostatními, ale především se zrcadlovým obrazem sebe sama; právní aspekty problematiky Doporučená četba: M.Houellbecq: „ Elementární částice“Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 
Středa03.04.20243. 4. 2024: dr. Jan Kosek: Stefan Zweig: „Svědomí proti násilí (Castelliův zápas s Kalvínem)“ diskutovaná témata: německá, švýcarská (a česká) reformace; Kalvínova teokratická diktatura a zrod moderního kapitalismu; Komenského vize o nápravě světa Doporučená četba: Stefan Zweig: „Svědomí proti násilí (Castelliův zápas s Kalvínem)“; Jan Amos Komenský: „Labyrint světa a ráj srdce“ JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Středa10.04.202410. 4. 2024: dr. Jan Kosek: Andrzej Bart: „Továrna na mucholapky“; Friedrich Dürrenmatt: „Malér“ (rozhlasová hra: „Nehoda“) diskutovaná témata: vina (nejen) ve výjimečné situaci; holocaust a otázka „viny“ představitelů židovských obcí; Bartův a Dürrenmattův imaginární soud; souzení (nejen v právnickém slova smyslu) jako věčný problém Doporučená četba: Andrzej Bart: „Továrna na mucholapky“; Friedrich Dürrenmatt: „Malér“ (in: Friedrich Dürrenmatt: „Labyrint“); Karl Jaspers: „Otázka viny“; Hannah Arendtová:“ Eichmann v Jeruzalémě“ JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Středa17.04.202417. 4. 2024: dr. Jan Kosek: Lev Nikolajevič Tolstoj: „Vzkříšení“ a „Nemohu mlčet“ Diskutovaná témata: právo trestat, trest smrti; Tolstého (naivní?) pacifismus Doplňující četba: Michel Foucault: „Dohlížet a trestat“, Lev Nikolajevič Tolstoj: „Nemohu mlčet“, „Vzkříšení“ ev. další autorovy texty, třeba i ve filmovém (Anna Karenina, Vojna a mír) či divadelním zpracování (Vzkříšení); Jan Kosek: Nesuďte, abyst nebyli souzeni (Právo trestat v románu Vzkříšení a v dalších textech křesťanského anarchisty Lva Tolstého)JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
Středa24.04.202424. 4.2024: doc. Radim Seltenreich: Právo a literatura – pokus o (nejenom) metodologické uchopení předmětu, věčné napětí mezi právem a spravedlností doc. JUDr. Radim Seltenreich 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK