PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy - HP2081
Anglický název: International taxation and foreign tax systems
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2019 Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy (HP2081).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)
Předmět navazuje a rozšiřuje výklad podávaný v rámci povinného předmětu Finanční právo I.

Předmět podává základní informace o uplatňování národních daní v mezinárodním právním a ekonomickém prostředí. Zabývá se principy a pravidly mezinárodního zdanění, zdaňováním přeshraničních transakcí a daňovými vztahy s cizím prvkem obecně. Předmět rovněž podává stručné informace o daňových soustavách ve vybraných cizích zemích, přičemž klade akcent na nejdůležitější přímou daň, tj. daň z příjmů a z nepřímých daní na univerzální daň obratovou (daň z přidané hodnoty, daň z obratu, prodejní daň apod.). Formulované poznatky jsou aplikovány na české daňověprávní prostředí a komparovány s daňovou soustavou ČR. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy, instituty a pravidly mezinárodního zdanění, jakož i daňových soustav ve vybraných evropských i mimoevropských státech.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (23.09.2021)

V případě distanční výuky dojde k aplikaci těchto pravidel:

Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy

Komunikační kanál se studenty – email.

V případě distanční výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase původních přednášek, a to prostřednictvím systému MS Teams. Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v MS Teams.

Kontrola studia – v případě distanční formy proběhne test dálkově prostřednictvím MS Teams.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

Obecná pravidla 

1. V rámci kontroly studia se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách. 

Písemná zkouška 

2. Zkouška se koná ve zkouškovém období zimního semestru. 

3. Předmětem zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách v letním semestru spřihlédnutím k jejich pokrytí v předepsané literatuře. 

4. U zkoušky není možné používat žádné právní předpisy ani jiné materiály (včetně tabletů, smartphonů, laptopů a jiných nástrojů výpočetní a sdělovací techniky). 

5. Časový limit pro zkoušku je nejméně 30 minut. 

6. Zkouška se skládá formou testu. 

7. Za zkoušku, která obsahuje 25 otázek, lze získat maximálně 25 bodů. 

8. U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem. 

Docházka a aktivita 

9. Za 100% docházku na přednášky získá student 3 body navíc. 

10. Celkem je možné získat 28 bodů (25 bodů za písemnou zkoušku, 3 za docházku). 

Hodnocení zkoušky 

11. Zkouška je hodnocena takto: 

Minimální počet bodů 

Klasifikace 

23 

výborně 

20 

velmi dobře 

16 

dobře 

0 

neprospěl/a 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Úvod do problematiky zahraničních daní a mezinárodního zdanění, 

- Evropské daňové právo a harmonizace daní vEU, 

- Daňový systém vUSA, 

- Daňový systém na Slovensku, 

- Daňový systém vNěmecku, 

- Konflikty daňových jurisdikcí, 

- Mezinárodní dvojí zdanění a jednostranné i smluvní nástroje k jeho zamezení, 

- Alokace zdaňovacích práv, 

- Metody zamezení dvojího zdanění, 

- Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich modely, 

- Institut stálé provozovny v mezinárodním zdanění, 

- Daňové režimy přeshraničních kapitálových plateb (dividendy, úroky, licenční poplatky), 

- Mezinárodní spolupráce při správě daní 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

Základní literatura: 

1. Global Corporate Tax Handbook 2022. Amsterdam: IBFD, 2022. ISBN 978-90-8722-736-0. 

2. Global Individual Tax Handbook 2022. Amsterdam: IBFD, 2022.ISBN 978-90-8722–769-2. 

3. CRACEA, Andrei (ed.). OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version – 2016 and Key Tax Features of Member Countries 2016. Amsterdam: IBFD, 2016, 916 s. ISBN 978-90-8722-382-3. 

4. RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9. 4. 

5. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges, 2018, 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5. 

6. SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 360 s. ISBN 978-80-7478-035-6. 

Právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky): 

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků 

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. 4. 2004, o nabídkách převzetí  

3. Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států 

4. Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. 10. 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy, ve znění směrnice Rady 2013/13 (EU) 

5. Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. 6. 2003, o společném systému zdanění úroků alicenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES, směrnice Rady 2006/98/ES asměrnice Rady 2013/13/EU 

6. Směrnice Rady EU 2016/2258 ze dne 6. 12. 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (DAC 5) 

7. Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. 5. 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním (DAC 6) 

8. Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC 7) 

8. Směrnice Rady 2016/1164/EU ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady 2017/952/EU (Anti Avoidance Tax Directive – ATAD) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK