PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda) - HP1831
Anglický název: Public Administration - Activity and Organization (Administrative Science)
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0098
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je neslučitelnost pro: HV1831
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)
Předmět se zabývá vybranými tématy správní vědy jako discipliny, která studuje reálné uspořádání a fungování veřejné správy. Velká pozornost je věnována vztahu veřejné správy a práva. Preferovány jsou problémy, k nimž soustřeďuje v současnosti pozornost srovnávací výzkum.

Studenti se učí samostatně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat správně-vědní poznatky z hlediska potřeb právní praxe.

Vzhledem k tomu, že recentní správní právo trpí zvýšenou mírou nestability (přeregulovanost, časté a mnohdy zcela zbytečné změny pravidel, nekonzistentnost), rostou i nároky na kritickou, ale přitom věcnou a nepodbízivou analýzu, které by měli být dobří právníci schopni. Správně-vědní přístup přitom klade důraz na skutečné možnosti, nikoli na přání určité skupiny politiků či jejich voličů. Součástí výuky je v této souvislosti diskuse o možnostech zlepšení stavu veřejné správy v podmínkách (post)moderního právního státu.
Metody výuky
Poslední úprava: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (04.02.2022)

V případě bezkontaktní výuky bude využito komunikační platformy MS Teams.

Komunikační kanál se studenty: e-maily posílané přes SIS

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

1. Zkouškou se ověřují schopnosti studenta porozumět tématům předmětu, jakož i dovednost zpracovat a prezentovat stručný a přehledný text a využitím publikovaného zdroje.  

2. Kombinovaná zkouška sestává z vypracování eseje a jeho ústní prezentace v diskuzi. 

3. Studenti si vyberou dílčí téma a podkladovou odbornou studii v angličtině ze seznamu nabídnutého garantem předmětu. Mohou si též zvolit téma a podkladovou studii dle vlastního odborného zaměření, pokud se studiem veřejné správy již sami zabývají. K tématu a podkladu vypracují esej v rozsahu 7 až 10 stran, v němž vyjádří to, co považují z hlediska tématu apoznatků obsažených v podkladové studii za podstatné. Tento podklad budou prezentovat v rámci diskuse v průběhu výuky předmětu. 

4. Hodnocení: 

text předložený kdiskusi 

max. 40 bodů 

prezentace 

max. 20 bodů 

ohlas prezentace vdiskusi 

max. 40 bodů 

5. Body hodnotící odbornou úrov textu předloženého k diskusi a způsob prezentace udělí garant předmětu. Počet bodů hodnotící ohlas prezentace v diskusi bude vypočten jako průměr hodnocení všech přítomných na výuce (to jest studentů, kteří si předmět zapíší, agaranta předmětu). 

6. Přepočet hodnocení na klasifikaci: 

počet bodů 

klasifikace 

81 100 

výborně 

56 – 80 

velmi dobře 

31 – 55 

dobře 

 7. Při písemném vypracování eseje i ústní prezentaci je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.  

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

V průběhu výuky budou formou přednášek garanta a prezentací studentů probrána tato témata: 

- Teorie veřejné správy a její mezioborový charakter 

- Vývoj institucí veřejné správy v Evropě 

- Přehled administrativistických škol – klasické, moderní a postmoderní teorie 

- Evropský a globální správní prostor 

- Úkoly a organizace veřejné správy v České republice 

- Právní prostředí veřejné správy (rozhodování a kontrola) 

- Veřejná služba a etika ve veřejné správě 

- Hodnocení veřejné správy a správní reformy 

Studijní opory
Poslední úprava: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (08.02.2023)

Základní literatura: 

1. PAVLÍK, M., ŠIMKA, K., POSTRÁNECKÝ, J., POMAHAČ, R. a kol. Moderní veřejná správa. Praha: Wolters Kluwer ČR 2020. ISBN 978-80-7598-048-9.

Ostatní literatura: 

1. KUHLMANN, Sabine, WOLLMANN, Hellmut. Introduction to Comparative Public AdministrationCheltenhamNorthampton: Elgar, 2014, 342 s. ISBN 978-1-78347-358-8. 

2. POMAHAČ, Richard, HANDRLICA, Jakub. Administrative Law without Limits. Passau-Berlin-Prague: RW&W Science & New Media, 2016, 160 s. ISBN 978-3-946915-00-3 

3. POMAHAČ, Richard a kol. Veřejná správa za rozcestím: Právní reflexe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 184 s. ISBN 978-80-87146-92-7.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK