Postavení mezinárodního práva v srovnávací perspektivě - HP1563
Anglický název: International Law: A Comparative Perspective
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Prerekvizity : HP0851
Je neslučitelnost pro: HV1563
Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)
Předmět analyzuje vývoj postavení mezinárodního práva v zemích, jejichž právní řád měl či stále má transformační charakter. Vychází z hypotézy, že mezinárodní právo má v těchto zemích značný vliv na formulaci mnohých oblastí vnitrostátního práva, v neposlední řadě jako reakce na striktně dualistický režim v minulosti. Kromě teoretického základu se zajímá se o to, jak tyto země s mezinárodním právem zacházejí v praxi - jak dodržují normy mezinárodního práva, jak respektují rozhodnutí mezinárodních soudních či quasi-soudních institucí, jak jejich státní orgány přistupují k ratifikaci mezinárodních smluv.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Cílem předmětu je analyzovat nejprve oblasti právního řádu transformačních zemí, které úzce souvisejí s mezinárodním právem - katalogy lidských práv, proces schvalovaní mezinárodních smluv, prameny práva a kompetence ústavních soudů. Zároveň zkoumá mezinárodní a integrační struktury, do nichž jsou země zapojeny, jejich právní základ, jakož i právní povahu a obsah jejich rozhodnutí. Pozornost je věnována zejména relevantním rozhodnutím MSD a ESLP.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)
Povinná:
  • Pavlíček, Václav et al.. Transformace ústavních systému zemí střední a východní Evropy I-III. Právnická fakulta UK Praha. 1999, 2000, 2001.
Doporučená:
  • Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
  • Malenovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6.. Doplněk Plzeň, 2014.
  • Albi, Anneli. EU enlargement and the constitutions of Central and Eastern Europe. Cambridge Univ. Press . 2005.
  • Hofmann, Mahulena. Von der Transformation zur Kooperationsoffenheit? . Berlin, Heidelberg . 2009.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Předmět je vyučován koncentrovaným způsobem dle možností vyučující. Výuka probíhá za pomocí powerpointové prezentace a na základě bezprostředního studia pramenů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (06.05.2016)

Zkoušku je možno vykonat buď písemně na konci semestru, anebo - po dohodě s vyučujícím - vypracováním a přednesením referátu k jedné z analyzovaných zemí. Součástí přednesu je powerpointová prezentace a reakce na diskusi.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Sylabus je k dispozici přihlášeným studentům vždy na začátku semestru, termíny přednášek jsou v blokové výuce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (06.05.2016)

Znalost obecného mezinárodniho práva, ústavního práva a znalost angličtiny na úrovni alespoň B2.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Zkoušku je možno vykonat buď ústně na konci semestru, anebo - po dohodě s vyučujícím - vypracováním a přednesením referátu k jedné z analyzovaných zemí. Součástí přednesu je powerpointová prezentace a reakce na diskusi.