PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rodinná politika - HP1531
Anglický název: Family Policy
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0054
Staré označení: 153
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM1101
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 200922_Distanční výuka_2020-2021.docx Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Anotace
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehlednou komparaci rodinných politik vybraných evropských států a rodinné politiky české. Pozornost je tedy věnována především základnímu rozboru a charakteristice každé z těchto rodinných politik, stejně jako jejich navazující komparaci. Problematika bude nahlížena rovněž z pohledu rodinné politiky EU, jejího významu, pramenů, současných cílů a nástrojů.

Důraz bude přitom v rámci celého kurzu kladen zejména na relevantní souvislosti s otázkami genderovými, otázkami slaďování pracovního a rodinného života a dalšími aktuálními výzvami, jež s sebou moderní pojetí rodinné politiky přináší.

Student by po absolvování předmětu měl mít základní přehled o dané problematice, včetně orientace v soudobých otázkách rodinné politiky napříč rozličnými státy EU.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Metody výuky

Výuka bude zajišťována formou interaktivně zaměřených přednášek.

Poslední úprava: Štěpánková Kateřina, JUDr., Ph.D. (06.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

1. K úspěšnému absolvování předmětu je vyžadována nejméně 70% účast studenta na přednáškách a dále vykonání zkoušky. Nepřítomnost studenta na výuce v tomto ohledu nelze omluvit.

2. Zkouška je ústní. Student si vylosuje jednu z níže uvedených otázek.

3. U zkoušky není možné používat právní předpisy a ani jiné pomůcky či materiály.

Seznam zkouškových otázek:

1. Pojem rodiny, rodinné politiky a jejich vývoj, aktuální proměny v chápání rodiny a rodičovství. Modely sociální politiky

2. Rodinná politika EU: základní charakteristika, priority a současné cíle

3. Prameny rodinné politiky v EU, jejich výčet, význam a základní charakteristika

4. Nástroje slaďování pracovního a rodinného života v EU, jeho vývoj, relevantní právní dokumenty a judikatura

5. Rodinná politika a Československo: vývoj do roku 1948 a v období socialismu

6. Česká rodinná politika po roce 1989: priority, nástroje, současná právní úprava

7. Rodinná politika v Anglii: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

8. Rodinná politika v Anglii se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

9. Rodinná politika v Německu: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

10. Rodinná politika v Německu se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

11. Rodinná politika ve Švédsku: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

12. Rodinná politika ve Švédsku se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

13. Rodinná politika ve Francii: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

14. Rodinná politika ve Francii se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

15. Rodinná politika na Slovensku: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

16. Rodinná politika na Slovensku se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

17. Rodinná politika v Polsku: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

18. Rodinná politika v Polsku se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

Poslední úprava: Štěpánková Kateřina, JUDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

V předmětu je věnována pozornost těmto tematickým okruhům:

1.      Pojem rodinné politiky, definice rodiny a její vývoj, uplatnění historických konceptů v současnosti. Proměny v chápání rodiny a rodinného života v minulosti a dnes, souvislost s genderovými otázkami. Modely sociální politiky. Současné cíle a nástroje rodinné politiky.  

2.      Rodinná politika a Československo: první republika a rodinná politika v období socialismu, charakteristika, nástroje.  

3.      Rodinná politika po roce 1989: nový politický, sociální a ekonomický kontext. Aktuální právní úprava.  

4.      Rodinná politika v EU, základní prameny. Aktuální zaměření, priority a výzvy.  

5.      Vývoj slaďování pracovního a rodinného života v právních dokumentech EU a relevantní judikatuře.  

6.      Rodinná politika v Anglii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.  

7.      Rodinná politika ve Francii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

8.      Rodinná politika v Německu. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

9.      Rodinná politika ve Švédsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

10.   Rodinná politika v Polsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

11.   Rodinná politika na Slovensku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      Koldinská, K. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H.Beck. 2022.

2.      Koldinská, K. Tomeš, I. Křepelka, F. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017.

3.      Koldinská, K. Sociální právo. Praha: C.H.Beck. 2023.

4.      Kotous, J. Munková, G. Štefko, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2013.

5.      Rákosník, J. Tomeš, I. a kol. Sociální stát v Československu. Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. Praha: Auditorium. 2012.

Ostatní literatura: 

1.      Bruckmayer, M. Picken, N. Janta, B. Developments in child and family policy in the EU in 2019. Brussels: European Commission. 2020.

2.      Kuchařová, V. a kol. Česká rodina na počátku 21. století, Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: SLON. 2019.

3.      Kuchařová, V. a kol. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚPSV. 2006.

4.      Matějková, B. Paloncyová, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Praha: VÚPSV. 2004.

5.      Paloncyová, J. a kol. Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice. Praha: VÚPSV. 2013.

6.      Sokačová, L. a kol. Rodinná politika: rodičovská a mateřská dovolená v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí. Praha: Gender Studies. 2010.

7.      Wichterlová, L. Rodinná politika II: zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní děti. Praha: Gender Studies. 2012.

8.      Zpráva o rodině 2020.

9.      Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029, I. akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029.

10.   Strategické dokumenty rodinné politiky (Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030, Akční plán mezigenerační politiky JMK 2023).

 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa11.10.2023Pojem rodinné politiky, modely rodinné politiky, definice rodiny a její vývoj.(PhDr. G. Munková)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa18.10.2023Rodinná politika a Československo: první republika a rodinná politika v období socialismu, charakteristika, nástroje.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Středa25.10.2023Rodinná politika po roce 1989: nový politický, sociální a ekonomický kontext. Aktuální právní úprava.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Středa01.11.2023Rodinná politika v EU, základní prameny. Aktuální zaměření, priority a výzvy.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa08.11.2023Vývoj slaďování pracovního a rodinného života v právních dokumentech EU a relevantní judikatuře.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa15.11.2023Rodinná politika v Anglii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Středa22.11.2023Rodinná politika ve Francii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky. (Mgr. Zajíček/prof. Koldinská)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa29.11.2023Rodinná politika v Německu. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.(PhDr. G. Munková)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa06.12.2023Rodinná politika ve Švédsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa13.12.2023Rodinná politika v Polsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Středa20.12.2023Rodinná politika na Slovensku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.(JUDr. D.Molnári,PhD.)JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Středa03.01.2024Srovnání rodinných politik vybraných evropských států, návrhy změn české právní úpravy.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK