PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo sociálního zabezpečení I - HP1151
Anglický název: Social Security Law I
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0029
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Korekvizity : HP0701
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP1152, HP0017
Je prerekvizitou pro: HP0431
Anotace
Právo sociálního zabezpečení patří k povinným předmětům vyučovaným na PFUK ve 4. a 5.ročníku. Studium je dvousemestrální a jednou z podmínek je úspěšné absolvování předmětů Pracovní právo I a Pracovní právo II.
Právo sociálního zabezpečení tvoří soubor právních norem upravujících hmotné zabezpečení a služby, které stát (případně obec, kraj) zajišťuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činní nebo jejich příjem nestačí na pokrytí zvýšených výdajů se sociální událostí spojených.
Účelem práva sociálního zabezpečení je poskytování sociální ochrany zahrnující všechna opatření, která mají zabraňovat vzniku nepříznivých sociálních situací nebo alespoň zmírňovat jejich dopad na občany a jejich rodiny.
Systém práva sociálního zabezpečení se člení do tří subsystémů, a to na:
• sociální pojištění (zahrnující zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění)
• sociální zaopatření (představované státní sociální podporou a dávkami v nezaměstnanosti)
• sociální pomoc (zahrnující pomoc v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a sociální služby)


Poslední úprava: Koldinská Kristina, prof. JUDr., Ph.D. (11.02.2020)
Literatura
Povinná:
 • Koldinská, K. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 1.. Praha: C. H. Beck. 2023.
 • Koldinská, K.; Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 7.. Praha: C. H. Beck. 2018.
Doporučená:
 • Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. . Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017.
 • Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.
 • Koldinská, K., Štefko, M.. Sociální práva cizinců. Praha: C. H. Beck. 2013.
Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (26.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

 

Povinná:
1. Koldinská, K.  a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2023. 


Doporučená:
1. Koldinská, K., Scheu, H., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016

2. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer, Praha 2017

3. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.Právní předpisy:


Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění 
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
- zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění

- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Zaměstnanost

- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění 
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
- nař. vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, v platném znění

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (26.01.2023)
Sylabus

Cílem výuky předmětů Právo sociálního zabezpečení I a Právo sociálního zabezpečení II je seznámení studentů s právní úpravou sociálního zabezpečení, jejím vývojem, se systémem práva sociálního zabezpečení, jeho prameny, financováním a organizací a řízením v jednotlivých subsystémech. V rámci studia budou studentům objasněny také mezinárodněprávní aspekty dané problematiky a legislativa EU včetně koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Výuka Práva sociálního zabezpečení I a Ii probíhá formou přednášek a je doplňována semináři, jejichž témata jsou volena tak, aby si studenti upevnili   znalosti získané na přednáškách formou diskuse a řešením praktických příkladů.

 V rámci předmětu by měla být věnována pozornost zejména následujícím oblastem: 

 1. Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení

     2.  Právní skutečnosti a právní vztahy v  sociálním zabezpečení 

     3.   Organizace a financování sociálního zabezpečení

      4.  Veřejné zdravotní pojištění

       5.  Práva pacientů a zdravotní služby

      6. Nemocenské pojištění – dávky v nemoci a při ošetřování

      7.  Nemocenské pojištění – dávky v mateřství a rodičovství

      8. Důchodové systémy, důchodová reforma

      9.   Starobní důchod                                                                                                                                                                                                

     10.  Invalidní důchod, důchody pozůstalých

     11. Státní sociální podpora – dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

     12. Ostatní dávky státní sociální podpory                                                                                    

      13. Sociální pomoc,  pomoc v hmotné nouzi

      14. Sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením

      15. Aktivní politika zaměstnanosti

      16. Pasivní politika zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti

      17. Postavení OSVČ v právu sociálního zabezpečení

      18. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení

      19. Organizace a řízení v sociálním zabezpečení

      20. Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv

      21. Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii

      22.Sociální zabezpečení občanů států mimo EU

      23. Aktuální změny v právu sociálního zabezpečení

Aktuální seznam vyučujících:

doc. JUDr. Kristína Koldinská, Ph.D., JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.,  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., doc. JUDr. .Martin Štefko, Ph.D.,, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, Ph.D., JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

 

 

Letní semestr ak. r. 2022/2023

 (středa 14-16h v č.120)

 

15.2. Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení

(prof. Štangová)

 

 

22.2.  Právní skutečnosti a právní vztahy v sociálním zabezpečení

(JUDr. Lang)

    

 

1.3.     Organizace a financování sociálního zabezpečení

(prof. Koldinská)

 

 

8.3.     Nemocenské pojištění – dávky v nemoci a při ošetřování

(doc. Vysokajová)

 

 

15.3.   Nemocenské pojištění – dávky v mateřství a rodičovství

(prof. Koldinská)

 

 

22.3.   Důchodové systémy, důchodová reforma

(prof. Koldinská)

 

 

29.3.   Starobní důchod

(JUDr. Lang)

 

 

5.4.     Invalidní důchod, důchody pozůstalých

(JUDr. Lang)

 

 

12.4.   Řízení v nemocenském a důchodovém pojištění

(JUDr. Lang)

19.4.   Veřejné zdravotní pojištění

(prof. Koldinská)

 

 

26.4.   Práva pacientů a zdravotní služby

(JUDr. Tomšej)

 

3.5.     Státní sociální podpora – pojem a dávkový systém

(prof. Štangová)

 

SEMINÁŘE  Z  PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

Letní  semestr ak.r. 2022/2023

 

 

 1. Právo sociálního zabezpečení – jeho úloha, systém a základní zásady

 

 

 1. Právní skutečnosti a právní vztahy, organizace a financování sociálního zabezpečení

 

 

 1. Nemocenské pojištění

 

 

 1. Důchodové pojištění I.

 

 

 1. Důchodové pojištění II.

 

 

 1. Veřejné zdravotní pojištění a zdravotní služby

 

 

 

 

Pozn. Obsahové rozvržení seminářů může každý vyučující měnit dle své úvahy a potřeb konkrétní seminární skupiny.

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (26.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Písemný zápočtový test studenti absolvují po skončení výuky Práva sociálního zabezpečení I.

Ústní zkoušku skládají po skončení výuky Práva sociálního zabezpečení II.

Právo sociálního zabezpečení I.

Pravidla pro absolvování zápočtového testu z práva sociálního zabezpečení

  

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení stanoví tato pravidla pro absolvování zápočtu z předmětu Právo sociálního zabezpečení pro studenty PSZ I.

 Zápočet je podmínkou k připuštění k ústní zkoušce.

 Zápočet lze primárně splnit formou celokatederního elektronického testu skládaného prostřednictvím systému moodle.

 Čas a místo konání:

 

-          celkem 6 termínů (v měsících květnu, červnu a září)

 

-              termíny budou vyhlášeny v informačním systému;

 

-              na termíny se budou studenti přihlašovat prostřednictvím informačního systému;

 

-          přihlásit se mohou pouze studenti, kteří absolvovali letní semestr práva sociálního zabezpečení a jsou zapsaní k výuce v PSZ I

 

-          zápočet se bude skládat distančně, prostřednictvím systému moodle

 

Řešitelský čas:

 

-          45 minut

Zadání:

 

-          rozsah bude odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru

 

-          test zahrnuje:

 

o   testové otázky;

 

o   řešení konkrétních příkladů (otevřené otázky)

 

-          při řešení testu lze používat pouze znění právního předpisu bez komentářů, výkladu a judikatury.

Hodnocení:

 

-          výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému

 

-          jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel testu, který získá alespoň 70 % bodů

 

Alternativní možnost splnění zápočtu: 

Vedle úspěšného složení celokatederního zápočtového testu může být studentovi udělen zápočet vedoucím semináře, pokud: 

a)se student zúčastnil alespoň 80 % seminární výuky v semináři, na který byl v informačním systému zapsán, a 

b) uspěje alespoň v 5 průběžných zápočtových testech, které budou zpřístupněny v moodlu v záložce přednášky z předmětu společného základu Právo sociálního zabezpečení I. 

 

Pravidla pro skládání a parametry průběžných zápočtových  testů jsou následující:  

 • každý průběžný zápočtový test bude zpřístupněn pouze jednou v termínu (dni a hodině) určeném katedrou. Celkem bude vypsáno 7 testů, z nichž je třeba úspěšně absolvovat alespoň 5 testů; 
 • termíny testů: 27.2., 13.3.,20.3., 3.4., 11.4. 24.4.,2.5., vždy ve 20,00. 
 • o složení každého průběžného zápočtového testu  se student může pokusit pouze jednou; 
 • náhradní termíny zpřístupnění průběžného zápočtového testu vypisovány nebudou; 
 • obsahově bude průběžný zápočtový test navazovat na materii, na níž budou zaměřeny 1-2 přednášky, po nichž bude vyhlášen; 
 • průběžný zápočtový test se bude skládat z testových otázek (volba z více možných odpovědí), a řešitelský čas bude nejvýše 15 minut; 
 • jako úspěšný bude hodnocen ten, kdo v průběžném zápočtovém testu dosáhne alespoň 70 % bodů;  
 • výsledek průběžného zápočtového testu bude dostupný bezprostředně po složení tohoto testu v moodlu. 

Při řešení průběžného zápočtového testu je možné použít právní předpisy v úplném znění bez ohledu na formu, tzn. včetně formy elektronické. Nelze používat komentáře či odbornou literaturu, ani veřejně dostupné informační zdroje prostřednictvím internetu.

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (21.02.2023)
Studijní opory

Povinná:
1. Koldinská, K. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2023.


Doporučená:
1. Koldinská, K., Scheu, H., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016

2. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer, Praha 2017

3. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.Právní předpisy:


Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění 
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění 
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění 
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 
- zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění

- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Zaměstnanost

- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění 
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (26.01.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa04.10.2023Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Středa11.10.2023Sociální ochrana v mezinárodním a evropském právu.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Středa18.10.2023Právní skutečnosti a právní vztahy v sociálním zabezpečení.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Středa25.10.2023Organizace a financování sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa01.11.2023Nemocenské pojištění - dávky v nemoci a při ošetřování.doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
Středa08.11.2023Nemocenské pojištění - dávky v mateřství a rodičovství.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa15.11.2023Důchodové systémy, důchodová reforma.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa22.11.2023Starobní důchod.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Středa29.11.2023Invalidní důchod, důchody pozůstalých.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Středa06.12.2023Řízení v nemocenském a důchodovém pojištění.JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
Středa13.12.2023Veřejné zdravotní pojištění.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Středa20.12.2023Práva pacientů a zdravotní služby.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK