PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politika zaměstnanosti a personální řízení - HP0781
Anglický název: Employment Policy and Personnel Management
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0051
Staré označení: 78
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM1001
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 200922_Distanční výuka_2020-2021.docx Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Anotace
Předmět je doporučen jako doplňková forma studia pro studenty skládající zkoušku z předmětu Pracovní právo II, případně z předmětu Právo sociálního zabezpečení II (tj. studenty 3. a vyššího ročníku studia).

Absolventi kurzu získají teoretické a praktické znalosti, které jim pomohou při vlastním výběrovém řízení, vedení a řízení zaměstnanců, jakož i např. při výkonu práce v oblasti politiky zaměstnanosti.

Názornou formou s právní úpravou zaměstnanosti a personálním řízením zaměstnanců. Jednotlivá dílčí témata předmětu pokrývají (a vysvětlují) zejména: právní úpravu politiky zaměstnanosti, vývoj této právní úpravy a význam, nástroje politiky zaměstnanosti, administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí, postavení uchazeče o zaměstnání, výběrová řízení na volná pracovní místa (nábor zaměstnanců), vznik, změnu a skončení pracovního poměru, hodnocení a motivaci zaměstnanců, výchovu a vzdělávání zaměstnanců, shromažďování osobních údajů o zaměstnancích (uchazečích o zaměstnání), nové formy elektronické komunikace s orgány veřejné správy a personální audit.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. Tým lektorů připravuje novou studijní pomůcku, která bude připravena k použití v průběhu semestru.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Metody výuky

Výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím Zoom a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (06.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

1.     Podmínkou konání zkoušky je účast na výuce rozsahu alespoň 80% účasti na přednáškách, nepřítomnost nelze omluvit.

2.     Zkouška spočívá ve výběru z více možností a řešení jednoho příkladu s nepředdefinovanými možnostmi odpovědi.

3.     Nejvýše prvních 20 studentů může požádat o nahrazení písemného testu zpracováním písemné rešerše o rozsahu min. 15 normostran na garantem zadané téma. Zápis studentů proběhne u garanta předmětu na přednášce. Výjimku může povolit garant předmětu z důvodu zvláštního zřetele hodných.

4.     U zkoušky není povoleno používat právní předpisy ani jiné materiály.

5.     Politika zaměstnanosti (tematické zkouškové okruhy)                                                           

1.      Politika zaměstnanosti, úkoly a cíle

2.      Vývoj právního a institucionálního zabezpečení zaměstnanosti

3.      Aktivní politika zaměstnanosti

4.      Pasivní politika zaměstnanosti

5.      Nástroje politiky zaměstnanosti

6.      Trh práce a jeho vývoj

7.      Nezaměstnanost, ekonomické a sociální souvislosti

8.      Druhy nezaměstnanosti

9.      Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10.   Institucionální zabezpečení politiky zaměstnanosti

11.   Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa

12.   Právo na zaměstnání

13.   Uchazeč o zaměstnání

14.   Zájemce o zaměstnání

15.   Agenturní zaměstnávání

16.   Podpora v nezaměstnanosti

17.   Podpora při rekvalifikaci

18.   Zaměstnávání cizinců

19.   Povolení k zaměstnání

20.   Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

6.     Personální řízení (tematické zkouškové okruhy)

1.     Personální řízení

2.     Stanovení potřeby zaměstnanců

3.     Přijímací pohovor

4.     Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace

5.     Organizace práce, normování práce a popis práce

6.     Vznik pracovního poměru

7.     Pracovní smlouva

8.     Vedení zaměstnanců

9.     Osobní spis zaměstnance

10. Ochrana osobních údajů zaměstnanců

11.  Hodnocení zaměstnanců

12. Motivace zaměstnanců

13. Personální audit

14. Vzdělávání, trénink a personální rozvoj

15. Skončení pracovního poměru

16. Pracovní smlouva a jmenování

17. Výpověď z pracovního poměru

18. Okamžité zrušení pracovního poměru

19. Pracovní posudek

20. Zápočtový list

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tyto tematické okruhy výuky:

1.      Politika zaměstnanosti, její úprava a význam, personalistika, koncepce předmětu, právní úprava zaměstnanosti v České republice, demografický vývoj a jeho vliv na zaměstnanost, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti, administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí.

2.      Historické aspekty vývoje politiky zaměstnanosti   

3.      Zákon o zaměstnanosti, koncepce a cíle; působnost Úřadu práce ČR a MPSV ČR, agentury práce, uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadům práce, součinnost uchazečů s úřady práce, rovné zacházení s uchazeči v rámci výběrového řízení

4.      Zaměstnávání cizinců

5.      Stanovení potřeby zaměstnanců, popis pozice, personální marketing, nábor a výběr nových zaměstnanců z hlediska personalisty. Vedení pohovorů s uchazeči. Odborné a osobnostní testy. Headhunting. Ochrana osobnosti v rámci výběrového řízení, žaloby na ochranu osobnosti nevybraných uchazečů.

6.      Koncipování pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru.

7.      Adaptace, odborný a osobnostní rozvoj zaměstnanců, motivace. Zaměstnanecké benefity. Systémy hodnocení zaměstnanců. Vedení hodnotícího rozhovoru. Firemní kultura.

8.      Ochrana osobních údajů zaměstnanců, sledování zaměstnanců (kamerové systémy, monitorování pošty nebo telefonních hovorů, poskytování osobních údajů o zaměstnancích třetím osobám, evidence o zaměstnancích (osobní spis).

9.      Motivace zaměstnanců. Personální audit. Firemní kultura, tvorba klíčových dokumentů a pravidel (hodnoty, vize, mise, strategie, hodnotící kritéria, etický kodex), vedení zaměstnanců. Rizika nezvládnuté komunikace.                 

10.   Skončení pracovního poměru. Jednání s propouštěným zaměstnancem, jeho nadřízeným a se zbytkem týmu. Rizika nezvládnuté komunikace. Hromadné propouštění.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.         Šlapák, T.; Štefko, M.: Praktický personální marketing. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2015. 146. 978-80-87439-19-7.

2.         Kotous, Jan; Munková, Gabriela; Štefko, Martin: Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2013. 169. 978-80-87439-08-1.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Čtvrtek12.10.2023Politika zaměstnanosti, její úprava a význam, personalistika, koncepce předmětu, právní úprava zaměstnanosti v České republice, demografický vývoj a jeho vliv na zaměstnanost, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti, administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek19.10.2023Sjednávání pracovní smlouvy. Jednání se zaměstnancem před a při skončení pracovního poměru.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Čtvrtek26.10.2023Vysílání zaměstnanců k nadnárodnímu poskytování služeb.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek02.11.2023Interní vyšetřování.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Čtvrtek09.11.2023Historické aspekty vývoje politiky zaměstnanosti. (JUDr. Matejka)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek16.11.2023Motivace zaměstnanců. (Ing. Tim Šlapák/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek23.11.2023Headhunting v oblasti právních služeb.Mgr. Ing. Patrik Stonjek, Ph.D. 
Čtvrtek30.11.2023Adaptace, odborný a osobnostní rozvoj zaměstnanců, motivace. Zaměstnanecké benefity. (Mgr. M. Rousová/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek07.12.2023Systémy hodnocení zaměstnanců. Vedení hodnotícího rozhovoru. Firemní kultura. (Mgr. M. Rousová/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek14.12.2023Ochrana osobních údajů zaměstnanců, sledování zaměstnanců (kamerové systémy, monitorování pošty nebo telefonních hovorů, poskytování osobních údajů o zaměstnancích třetím osobám, evidence o zaměstnancích - osobní spis).(JUDr. J. Matejka/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek21.12.2023Vliv rodinné politiky na zaměstnanost, propojení osobního a pracovního života.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Čtvrtek04.01.2024Opakování a příprava na zkoušku.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK