PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie práva II - HP0682
Anglický název: Theory of Law II
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0052
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Korekvizity : HP0681
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0761, HP0701, HP0641, HP0003, HP0002, HP0680
Je prerekvizitou pro: HV4041, HV1440, HV1480, HV3050, HV3701, HV3015, HV5070, HV1674, HV1684, HV3048, HV3809, HV5080
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci, které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právně filozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis). Seminární výuka slouží tedy též k vytváření základních dovednostních návyků typických pro výkon právních profesí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

1. Zápočet je studentům udělován v seminářích podle podmínek stanovených předem vedoucím semináře (účast na výuce, test(y), aktivita, seminární práce). Tyto podmínky je možné najít pro každý seminář v dokumentech předmětu ve studijním informačním systému (SIS) 

2. U ústní zkoušky není možné používat žádné právní předpisy ani jiné zdroje.  

3. Obecně k vymezení zkouškových otázek: 

  • U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají. 

  • Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají. 

  • Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky. 

4. Student si u ústní zkoušky vylosuje 3 otázky. 

 

5. Seznam zkouškových otázek: 

1. Pojem práva 

Pojem práva a problémy jeho definování 

Odlišení práva od morálky a náboženství 

Stěžejní metodologické přístupy k právu 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

2. Právo objektivní a právo subjektivní 

Pojem objektivního práva 

Pojem subjektivního práva 

Vztah objektivního a subjektivního práva v právním pozitivismu a v přirozenoprávní    teorii   

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

3. Právo a právní vědomí 

Pojem právního vědomí 

Právní vědomí de lege lata a de lege ferenda 

Vlivy na právní vědomí 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

4. Právo pozitivní a právo přirozené 

Pojem pozitivního práva a právního pozitivismu 

Pojem přirozeného práva a jeho různá pojetí 

Řešení kolize mezi přirozeným a pozitivním právem  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

5. Právní normativita; obecné a specifické atributy právních norem 

Charakteristické atributy normativních vět 

Modality normativnosti 

Specifické atributy právních norem 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

6. Struktura právních norem 

Trichotomická, tetrachomická, dichotomická struktura právní normy. 

Hypotéza, dispozice a sankce právní normy, právní normy imperfektní. 

Relace struktury právní normy a struktury právního předpisu. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy. 

7. Druhy hypotéz, dispozic a sankcí právních norem 

Co je to hypotéza, co je to dispozice, co je to sankce právní normy 

Kritéria diferenciace strukturních elementů právní normy 

Rozdíl mezi taxativní a demonstrativní hypotézou 

Rozdíl mezi dispozicí formulovanou relativně konkrétně a relativně abstraktně 

Rozdíl mezi kumulativní a alternativní hypotézou  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

8. Klasifikace právních norem  

Rozdíl v klasifikaci norem s tradiční a norem se zvláštní strukturou.  

Druhy norem s tradiční strukturou.  

Druhy norem se zvláštní strukturou. 

Rozlišení kogentních a dispozitivních právních norem.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

9. Působnost právních norem  

Druhy působností právních norem 

Imunity a exempce 

Časová působnost  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

10. Retroaktivní působení právních norem 

Pojem retroaktivního působení právních norem. 

Možnosti řešení střetu staré a nové právní úpravy.  

Rozlišení druhů retroaktivity právních norem, jejich účel a přípustnost. 

Zákaz retroaktivity v neprospěch.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

11. Právní principy v soudobém právu  

Pojem právního principu 

Klasifikace právních principů 

Funkce právních principů v současném právu 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

12. Právní principy a právní normy (shodné rysy a rozdíly) 

Shodné rysy právních principů a právních norem 

Rozdíly mezi právními principy a právními normy 

Rozdíl v použití právních principů a právních norem 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

13. Pojem a druhy pramenů práva 

Vymezení významu pojmu pramen práva 

Rozdíl mezi pramenem práva z formálního a materiálního hlediska 

Druhy pramenů práva ve formálním smyslu  

Vztah mezi pojmem pramen práva a pojmem právní norma 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

14. Klasifikace normativních právních aktů 

Vymezení pojmu normativní právní akt 

Vztah pojmu normativní právní akt a pojmu právní předpis  

Druhy normativních právních aktů 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

15. Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost  

Pojem normativního právního aktu, jeho odlišení od individuálního právního aktu. 

Normativní právní akty obecně závazné a interní. 

Význam právní síly obecně závazných normativních aktů.  

Platnost a účinnost normativního právního aktu.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

16. Právní precedenty, soudcovské právo. Význam soudní judikatury v kontinentálním právu 

Pojem právního precedentu. Rozdíl mezi precedentem a judikátem. 

Distinkce precedentu a normativního právního aktu.   

Různé významy pojmu „soudcovské právo“. 

Způsoby publikování judikatury v ČR a její význam (diskurzivní závaznost).  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

17. Normativní smlouvy  

Pojem normativní právní smlouvy. Distinkce smlouvy jako formy právního jednání a normativní smlouvy. 

Normativní smlouvy ve vnitrostátním právu a v mezinárodním právu. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

18. Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti 

Co je to právní obyčej? Znaky právního obyčeje jako pramene práva.  

Právní obyčej jako pramen mezinárodního práva a pramen vnitrostátního práva. 

Rozdíl mezi právním obyčejem a zvyklostem; zvyklosti v právu České republiky. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

19. Prameny práva ČR; vnitřní předpisy 

Prameny práva ve formálním smyslu v ČR.  

Pojem „Ústavní pořádek ČR“. 

Obecně závazné normativní právní akty primární a sekundární. 

Relace zákonů a mezinárodních smluv v právním řádu ČR. 

Rozhodnutí Ústavního soudu v právním řádu ČR. 

Pojem vnitřního předpisu. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

20. Právní jazyk a náležitosti právní terminologie 

Zvláštnosti právního jazyka oproti obecnému jazyku 

Funkce legislativy, judikatury a doktríny při tvorbě právního jazyka  

Legální definice a neurčité právní pojmy 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

21. Kontinentální typ právní kultury  

Základní atributy kontinentálního typu právní kultury. 

Prameny práva v kontinentálním typu právní kultury. 

Kodifikace a kodexy v kontinentálním typu právní kultury. 

Význam judikatury v kontinentálním typu právní kultury. 

Tendence sbližování kontinentálního a angloamerického typu právní kultury. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

22. Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA  

Základní atributy angloamerického typu právní kultury. Různé významy pojmu „common law“. 

Prameny práva v angloamerickém typu právní kultury. 

Jakým způsobem je v angloamerickém právním systému zajištěna právní jistota? 

Jakým způsobem je v angloamerickém právním systému zajištěna flexibilita práva?  

Hlavní rozdíly mezi právem anglickým a právem USA. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

23. Systém práva; jednota práva, kritéria členění práva na právní odvětví, právní      instituty 

Právo jako systém. Jednota a diferenciace v systému právních norem.  

Kritéria členění práva na právní odvětví.  

Odvětvové a meziodvětvové právní instituty. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

24. Systém práva ČR 

Pojem systému práva. 

Právní odvětví podle předmětu a metody právní regulace. 

Právo hmotné a právo procesní v ČR /kodexy/.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

25. Právo soukromé a právo veřejné  

Teorie zdůvodňující distinkci práva soukromého a veřejného.  

Právní odvětví práva soukromého a práva veřejného.  

Právní principy určující právo soukromé a právní principy určující právo veřejné.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

26. Právo hmotné a právo procesní 

Právo hmotné a právo procesní a jejich vzájemný vztah. 

Legislativní proces a hlavní druhy procesů aplikace práva. 

Vztah občanského práva hmotného a občanského práva procesního. 

Vztah trestního práva hmotného a trestního práva procesního. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

27. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní. 

Zvláštnosti mezinárodního práva oproti právu vnitrostátnímu  

Subjekty a prameny mezinárodního práva 

Recepce práva mezinárodního do práva vnitrostátního  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

28. Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu. 

Zvláštnosti práva EU oproti právu vnitrostátnímu a právu mezinárodnímu  

Principy ovládající vztah vnitrostátního práva a práva EU 

Způsoby ovlivňování vnitrostátního práva právem EU  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

29. Prameny evropského práva, tvorba práva v EU. 

Prameny primárního práva EU a jejich vznik a změna 

Prameny sekundárního práva EU a jejich vznik a změna 

Zmocnění k tvorbě práva EU 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

30. Subjektivní práva a právní povinnosti 

Vymezení pojmu subjektivní právo, jeho odlišení a vztah k právu objektivnímu 

Vztah subjektivních práv a právních povinností  

Absolutní a relativní (relační) subjektivní práva 

Klasifikace právních povinností 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

31. Klasifikace subjektivních práv, právní nároky 

Distinkce veřejného subjektivního práva od soukromého subjektivního práva a její praktický význam. 

Rozdíl mezi relativním a absolutním subjektivním právem.  

Další členění subjektivních práv.  

Právní nárok a nenároková subjektivní práva. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

32. Právní subjektivita a druhy subjektů práva  

Právní subjektivita, respektive právní osobnost. 

Osoby fyzické a právnické. 

Čím se liší subjekty veřejného práva od subjektů soukromého práva? 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

33. Právnické osoby jako subjekty práva 

Pojem právnické osoby a jejich klasifikace. 

Právnické osoby soukromého a veřejného práva.  

Hlavní teorie právnických osob. Co je účelem těchto teorií? 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

34. Fyzické osoby jako subjekty práva 

Pojem fyzické osoby, vznik a zánik její právní osobnosti. 

Druhy právní způsobilosti fyzické osoby.  

Shodné a rozdílné rysy fyzických a právnických osob.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

35. Druhy právní způsobilosti 

Druhy právní způsobilosti osob fyzických a právnických. 

Právní osobnost, svéprávnost, deliktní a procesní způsobilost.   

Jaký je rozdíl v deliktní způsobilosti z hlediska soukromého a z hlediska veřejného, zejména trestního práva? 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

36. Právní tituly 

Pojem a druhy právních titulů.  

Jaký je vztah právních titulů a právních skutečností? 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

37. Klasifikace právních skutečností  

Pojem právní skutečnosti. 

Vztah právní skutečnosti a právního titulu. 

Druhy právních skutečností, právně relevantní skutečnosti.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

38. Právní jednání  

Pojem právního jednání. 

Právní jednání soukromoprávní a veřejnoprávní.  

Jaký je rozdíl mezi pojmem právního jednání v teorii práva a jako pojmu platného občanského práva?  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

39. Právní události  

Pojem právní události 

Rozdíl mezi právní událostí a právní skutečností. 

Jaké může mít plynutí času účinky jakožto právní událost?  

Příklady právních událostí. 

Odlišení právní události od protiprávního stavu.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

40. Pojem interpretace práva. Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace.  

Pojem interpretace práva a její vztah k tvorbě a aplikaci práva 

Funkce interpretace práva 

Objekty interpretace a kritérium jejich členění na primární a sekundární 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

41. Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti.  

Typy závaznosti výsledků interpretace 

Rozlišování závaznosti a významnosti výsledků interpretace podle subjektu 

Relevance interpretačních výsledků soudů 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

42. Metodologické direktivy interpretace práva.  

Výčet a charakteristika užívaných interpretačních metod 

Členění interpretačních metod a kritérium tohoto členění 

Problémy kolize výsledků jednotlivých interpretačních metod a jejich řešení 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

43. Použití jazykového výkladu v právní interpretaci. 

Význam obecného jazyka a právního jazyka při interpretaci práva 

Interpretace neurčitých právních pojmů 

Odlišení interpretačních postupů při jednoznačném a při víceznačném textu 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

44. Použití logického výkladu v právní interpretaci. 

Výčet a charakteristika užívaných argumentů logického výkladu 

Problém výběru mezi dvěma použitelnými argumenty logického výkladu 

Dvě podoby analogie  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

45. Použití systematického výkladu v právní interpretaci.  

Obsah pojmu systematického výkladu, výklad adekvátní, extenzivní, restriktivní 

Význam struktury právního předpisu a právního řádu pro interpretaci práva, arg. a 

rubrica 

Ústavně konformní výklad a příbuzné typy výkladů 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

46. Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci.   

Argumenty historického výkladu a míra jeho relevance 

Argumenty teleologického výkladu a míra jeho relevance 

Společné znaky a rozdíly mezi historickým a teleologickým výkladem 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

47. Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle  

analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost).  

Vysvětlení rozdílu mezi adekvátním, restriktivním a extenzivním výkladem 

Rozdíl mezi extenzivním výkladem a analogií 

Přípustnost a nepřípustnost analogie a extenzivního výkladu 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

48. Základy právní argumentace.  

Argumenty ohledně skutkových otázek 

Argumenty ohledně právních otázek  

Arg. ex autoritate, arg. ad rem a ad hominem, indukce a dedukce v právní argumentaci 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

49. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost 

Distinkce subjektivní a objektivní právní odpovědnosti. 

Prvky skutkové podstaty v případě nezaviněného porušení právní povinnosti. 

Co je to vis maior?  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

50. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti 

Pojem deliktu.  

Vymezení právní odpovědnosti a další formy odpovědnosti ve společnosti. 

Odlišení deliktu od protiprávního stavu.  

Absolutní objektivní odpovědnost.  

Hlavní druhy odpovědnosti v soukromém právu.  

Druhy deliktů veřejnoprávní povahy.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

51. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti; základy právní odpovědnosti  

Prvky skutkové podstaty v případě zaviněného porušení právní povinnosti. 

Kauzální nexus a jeho význam při vymezení právní odpovědnosti. 

Dolus a culpa.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

52. Zavinění a jeho formy  

Pojem zavinění a jeho vztah k subjektivní stránce deliktu a zdůvodnění jejich distinkce.  

Formy zavinění.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

53. Aplikace práva orgány veřejné moci. Uvážení při aplikaci práva. 

Aplikace práva orgány veřejné moci a její vztah k pojmu realizace práva. 

Fáze aplikace práva 

Diskrece při aplikaci práva. 

Dokazování, právní domněnky a fikce.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

54. Druhy procesů aplikace práva 

Pojem aplikace práva a její druhy.  

Základní procesní předpisy upravující aplikaci práva v ČR. 

Základní rozdíly mezi řízením civilním, správním a trestním.  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy. 

55. Akty aplikace práva a jejich klasifikace 

Pojem aktu aplikace práva a jeho distinkce od normativního právního aktu. 

Struktura aktu aplikace práva. 

Rozdíl mezi meritorním a procesním rozhodnutím, jejich označení.  

Klasifikace aktů aplikace práva z hlediska jejich účinku. 

Vlastnosti aktů aplikace práva, jejich právní moc a vykonatelnost. 

Vady právních aktů a jejich náprava; paakty.   

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

56. Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva, osvědčení 

Pojem aktu aplikace práva, distinkce konstitutivních a deklaratorních aktů aplikace. 

Distinkce deklaratorních aktů aplikace práva a osvědčení, význam osvědčení.  

Má deklaratorní akt aplikace práva v nějakém smyslu též vždy konstitutivní účinky?  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

 

57. Právní stát a vláda práva (shodné rysy a rozdíly). 

Geneze, pojem a principy právního státu a vztah státu a práva v právním státě 

Pojem vlády práva (rule of law) a vztah státu a práva v rule of law 

Shodné rysy a rozdíly mezi koncepty právního státu a rule of law 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

58. Soudobý demokratický právní stát.  

Odlišení soudobého demokratického právního státu od pojetí právního státu v 19. století 

Klíčové principy soudobého demokratického právního státu 

Podstatné náležitosti demokratického právního státu a jejich význam v českém právním řádu 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

59. Legalita a legitimita v soudobém právu.  

Pojem legality 

Pojem legitimity a zdroje legitimity práva 

Otázky možných kolizí legality a legitimity a jejich řešení 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

60. Právní záruky zákonnosti a ústavnosti. 

Klíčové orgány a právní instituty zaručující zákonnost a ústavnost  

Odlišení záruk zákonnosti v soukromém a veřejném právu  

Právo a donucení   

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

61. Vznik a vývoj koncepce základních práv a svobod (lidských práv). 

Vývoj občanských a lidských práv a jejich aplikace na českém území 

Klíčové mezinárodní dokumenty zakotvující lidská práva  

Odlišení vertikálního a horizontálního působení základních práv 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

62. Základní práva a svobody a jejich význam v demokratickém právním státě; kolize základních práv a svobod. 

Pojem základních práv a jejich dvojí povaha 

Vliv základních práv na právní řád soudobého demokratického právního státu 

Řešení kolize základních práv, jejich limitace veřejným zájmem  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

63. Klasifikace základních práv a svobod. 

Dělení základních práv podle generací s uvedením příkladů 

Dělení základních práv podle Listiny základních práv a svobod ČR a Listiny práv EU  

Odlišnosti mezi aplikací různých skupin základních práv 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

64. Právo a společnost.  

Způsoby ovlivňování společnosti právem a determinace práva stavem společnosti 

Dynamika a stabilita práva 

Spontánnost a záměrnost v působení práva 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

65. Hodnoty, účely a zájmy v právu. 

Rozlišení pojmů hodnota, účel a zájem v právu 

Rozlišení účelů práva a účelů v právu 

Využití hodnot, účelů a zájmů v právu při tvorbě, interpretaci a aplikaci právních norem  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

66. Spravedlnost a právní jistota.  

Spravedlnost komutativní a distributivní, další typy spravedlnosti 

Právní jistota a její atributy 

Případy kolize mezi spravedlností a právní jistotou a způsoby jejich řešení 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

67. Efektivnost práva a způsoby jejího zjišťování. 

Faktory ovlivňující efektivnost práva 

Tři základní koncepce efektivnosti práva 

Možnosti zjišťování efektivnosti práva  

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

68. Mezery v právu.   

Mezery v zákoně a mezery v právu 

Mezery de lege lata a de lege ferenda  

Zaplňování mezer de lege lata při aplikaci práva 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy   

69. Právo a čas 

Čas z hlediska časové působnosti právní normy, obsoletní právní normy. 

Čas z hlediska právních skutečností. Jaké druhy lhůt z hlediska jejich účinků v tomto smyslu rozlišujeme? 

Čas z hlediska vynutitelnosti a nezměnitelnosti aktů aplikace práva. 

Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Interpretace práva – pojem, primární objekt a sekundární objekty interpretace; závaznost a významnost interpretačních závěrů 

- Metody (metodologické direktivy) výkladu práva; základy právní argumentace 

- Subjektivní práva a právní povinnosti, právní tituly 

- Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby.  Orgány veřejné moci. Druhy právní způsobilosti 

- Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva       

- Akty aplikace práva 

- Právní odpovědnost – pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost 

- Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti 

- Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva 

- Demokratický právní stát. Základní práva a svobody v recentním právním státě     

- Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu.  

- Ústavnost a zákonnost, právní záruky ústavnosti a zákonnosti  

- Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a legitimity  

- Působení práva ve společnosti, otázky jeho efektivnosti        

    

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

Základní literatura 

1. Gerloch, A. Teorie práva. 8. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021 

2. Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 

Ostatní literatura 

1. Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012 

2. Bobek, M.; Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013 

3. Boguszak, J.; Čapek, J.; Gerloch, A. Teorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 2004 

4. Gazda, V. Hledání pravdy v civilním procesu. Praha: Wolters Kluwer, 2020 

5. Gerloch, A.; Beran, K. a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014 

6. Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008 

7. Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds) Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012 

8. Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds) Právo v měnícím se světě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020 

9. Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds) Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 

10. Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995 

11. Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002 

12. Madej, M. Meze základních práv v České republice. Praha: Leges, 2018 

13. Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008 

14. Maršálek, P. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018 

15. Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012 

16. Ondřejek, P. Koncepce práva jako systému. Praha: Wolters Kluwer, 2020 

17. Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010 

18. Večeřa, M.; Gerloch, A.; Beran, K.; Schlosser, H.; Rudenko, S. Všeobecná teória práva.  Plzeň, Aleš Čeněk, 2017 

19. Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vydání. Praha: Auditorium 2019 

20. Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006 

21. Žák Krzyžanková, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019 

22. Žák Krzyžanková, K.; Kühn, Z.; Beran, K.; Maršálek, P.; Wintr, J.; Ondřejek, P.; Tryzna, J. (eds) Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta prof. Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK