PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Daňové právo procesní - HP0527
Anglický název: Tax procedure
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Třída: finanční právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)
Předmět navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o daňovém právu v rámci povinného předmětu Finanční právo II.

Studující absolvováním předmětu získají znalosti o daňovém právu procesním a jeho legislativním zakotvení v právním řádu České republiky, a to jak z pohledu de lege lata, tak i z pohledu de lege ferenda. V rámci obecné části jde o pojem, předmět, subjekty, obsah a prameny daňového práva procesního. Zvláštní část se zaměřuje na jednotlivá stadia a fáze nalézací a platební roviny správy daní.

Studující v průběhu výuky pracují s textem právních předpisů (zejména daňového řádu), naučí se v nich vyhledávat relevantní informace a aplikovat tyto předpisy na skutkový stav. Studující dále používají soudní judikaturu, která je rozebírána při výuce, a řeší konkrétní příklady týkající se správy daní.

Studujícím budou předem zpřístupněny prezentace, komentované prezentace a další podkladové materiály v Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu probíhá v systému Moodle. Při hodnocení se zohledňuje i aktivita na výuce.

Písemná zkouška

2.      Předpokladem pro konání zkoušky je absolvování alespoň poloviny výuky z předmětu.

3.      Zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.

4.      Předmětem zkoušky jsou témata probíraná při výuce v letním semestru.

5.      Při zkoušce bude přístup k těmto právním informačním systémům: Zákony pro lidi, Aspi, Beck online a Codexis.

6.      Zadání je přístupné vždy v termín zkoušky, a to po dobu 1 hodiny a 15 minut.

7.      Časový limit pro vypracování zkoušky je 60 minut – po uplynutí časového limitu se řešení automaticky odešle, řešení lze odeslat i dříve.

8.      Zkouška se skládá z celkem 14 otázek. Jde o otázky typu pravda x nepravda, výběr z několika odpovědí, doplnění chybějících slov a volná odpověď.

9.      Za zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.

10.   Za otázky typu pravda x nepravda je možné získat až 2 body, za otázky typu výběr z několika odpovědí a doplnění chybějících slov až 5 bodů a za otázky typu volná odpověď až 10 nebo 25 bodů.

Aktivita

11.   Za aktivitu na výuce lze získat až 10 bodů.

Hodnocení zkoušky

12.   Celkem je možné získat 110 bodů (100 bodů za písemnou zkoušku a 10 za aktivitu).

13.   Hodnocení zkoušky:

Minimální počet bodů

Klasifikace

90

výborně

75

velmi dobře

60

dobře

0

neprospěl/a

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        obecná část daňového práva procesního,

-        principy správy daní a charakter daňového řízení,

-        komunikace při správě daní,

-        řízení a postupy při správě daní,

-        dokazování při správě daní,

-        registrace a nalézací řízení,

-        rozbor aktuální judikatury,

-        právní prostředky ochrany při správě daní,

-        placení daní.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

Základní literatura:

1.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      Prezentace a komentované prezentace z výuky.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

2.      zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

3.      zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

2.      vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

3.      vyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

4.      vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí19.02.2024Obecná část daňového práva procesníhoprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí26.02.2024Principy správy daní a charakter daňového řízeníprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí04.03.2024Komunikace při správě daníJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Pondělí11.03.2024Řízení a postupy při správě daníJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Pondělí18.03.2024Dokazování při správě daníMgr. Ondřej Málek 
Pondělí25.03.2024Registrace a nalézací řízení IJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Pondělí08.04.2024Rozbor vybrané judikatury Iprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí15.04.2024Registrace a nalézací řízení IIJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Pondělí22.04.2024Prostředky ochrany při správě daníprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí29.04.2024Rozbor vybrané judikatury IIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí06.05.2024Placení daníJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK