PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví pro právníky - HP0521
Anglický název: Accounting for lawyers
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0151
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM1701, HM1801, HM2401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2020 Účetnictví pro právníky (HP0521).pdf Karta předmětu doc. JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)
Předmět se zaměřuje na poskytnutí základního přehledu o vedení účetnictví, jeho významu a účtování a naučení základního účtování o různých účetních případech.
Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o účetnictví a požadavcích na vedení účetnictví, a především základní znalost, jak účtovat o konkrétních účetních případech a co lze vyčíst z účetních záznamů. Výklad je zaměřen na výklad základních účetních konceptů a účetních postupů a provádění účetních operací studenty.

Studenti v průběhu výuky zpracovávají zadané úkoly, účtují o konkrétních účetních případech, a to včetně přesahu do daňové oblasti, a rozebírají účetní dokumenty jako je např. účetní závěrka nebo výkaz zisku a ztrát. Studenti si tak osvojí základy účtování, práci s textem právních předpisů a účetních standardů a schopnost vyvozovat základní poznatky z účetních dokumentů.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (23.09.2021)

V případě distanční výuky dojde k aplikaci těchto pravidel:

Účetnictví pro právníky

Komunikační kanál se studenty – MS Teams.

V případě distanční výuky bude probíhat výuka formou online přednášek v čase původních přednášek, a to prostřednictvím systému MS Teams. Studentům budou předem zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály. Studentům bude na některých z přednášek zadávána domácí příprava a praktické úkoly k následné práci na přednáškách.

Kontrola studia – v případě distanční formy proběhne test dálkově prostřednictvím Moodle za použití programu Pohoda.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

1.      Zkouška z předmětu spočívá v písemném testu, jehož předmětem je test účetních znalostí, účtování o konkrétním účetním případě, odpisování a rozbor účetní závěrky a výkazu zisku a ztrát reálné obchodní korporace.

2.      Předpokladem pro účast na písemném testu je absolvování alespoň poloviny výuky z předmětu.

3.      Písemný test se koná ve zkouškovém období.

4.      Při písemném testu je povoleno používat pouze účtovou osnovu a kalkulačku, nikoli právní předpisy ani jiné materiály.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Legislativní rámec účetnictví v ČR a ve světě,

-        Předmět účetnictví. Význam a funkce. Aktiva a pasiva,

-        Metodické prvky účetnictví. Účet, účetní knihy. Dokumentace. Inventarizace. Oceňování aktiv a závazků,

-        Koloběh majetku v soustavě účtů. Náklady a výnosy,

-        Finanční účetnictví podnikatelů. Manažerské účetnictví,

-        Dlouhodobý majetek,

-        Zásoby,

-        Finanční účty a zúčtovací vztahy,

-        Základní kapitál. Vlastní a cizí zdroje,

-        Náklady a výnosy,

-        Účetní uzávěrka. Zjišťování výsledku hospodaření,

-        Účetní závěrka. Účetní výkazy.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Literatura:

1.         KOVANICOVÁ, Dana. Finanční účetnictví–světový koncept. Praha: POLYGON, 2005, 526 s.

2.         KOVANICOVÁ, Dana. ABECEDA účetních znalostí pro každého. Praha: BOVA POLYGON, 2012, 440 s. ISBN 978-80-7273-169-5.

3.      ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava a kol. Účetnictví I. Sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha: Oeconomica, 2016, 102 s. ISBN 978-80-245-2128-2.

Právní předpisy:

1.      zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

2.      vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

3.      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK