PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I - HP0261
Anglický název: Private International Law and International Trade Law I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0018
Staré označení: 26
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Třída: mezinárodní právo soukromé
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo soukromé
Korekvizity : HP0292, HP0852
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0262, HP0030
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Mezinárodní právo soukromé je odvětví právního řádu, které obsahuje právní normy, jež výlučně upravují soukromoprávní vztahy (tzn. vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva), ve kterých se vyskytuje tzv. mezinárodní (popř. zahraniční nebo cizí) prvek, přičemž zahrnuje i normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek. Jde tedy o právní poměry, které mají vztah k více než jednomu právnímu řádu.

Mezinárodní prvek se v soukromoprávním vztahu může projevit u subjektu tohoto vztahu, u skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního vztahu nebo u předmětu právního vztahu. Vztah k zahraničí musí být vždy dostatečně významný.

Mezinárodní prvek v řízení o občanskoprávních věcech může spočívat v tom, že účastníkem řízení je cizí státní příslušník nebo určitý procesní úkon je třeba provést v zahraničí.

V těchto případech vzniká otázka, kterého práva se má pro konkrétní úpravu právního vztahu z dotčených dvou nebo více právních řádů použít. V současné době převládají dva základní způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem : kolizní a přímý způsob úpravy.

Při kolizním způsobu úpravy se pro určení rozhodného práva používají zvlášní normy, jež se obvykle nazývají normy kolizní. Kolizní normy však samy neobsahují hmotněprávní úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, ale za pomoci určitých skutečností, které se označují jako hraniční určovatelé, vybírají právní řád určitého státu (jeho právní předpisy), kterým se pak upravují práva a povinnosti účastníků.

Při přímém hmotněprávním způsobu úpravy se používají přímé normy, které obsahují bezprostřední úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a bezprostředně se na tyto vztahy aplikují (tzn. nepotřebují ke svému použití odkaz kolizní normy). Přímé normy jsou obsaženy především v mnohostranných mezinárodních smlouvách, jimiž dochází k částečné unifikaci hmotněprávních norem pro určité druhy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.

Do mezinárodního práva soukromého patří také vnitrostátní normy, jež jsou určeny výlučně pro úpravu poměrů s mezinárodním prvkem a které jsou označovány jako věcné normy mezinárodního práva soukromého. K jejich aplikaci však nedochází bezprostředně jako u přímých norem právního řádu, jehož jsou součástí, ale až na základě jejich výběru kolizní normou.

Normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek, jsou nazývány mezinárodním právem procesním a také se zařazují do mezinárodního práva soukromého.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (20.09.2021)

Přednášky

Přednášky budou nahrávány a ukládány do Moodle.


Semináře

Komunikační kanál se studenty – Moodle.

Semináře budou probíhat kontaktně. V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams / ZOOM.

Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v Moodle / MS Teams.

Písemný zápočtový test v případě nemožnosti jeho konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (23.09.2023)

Podmínky pro získání zápočtu ve všech seminárních skupinách:

1. Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním zápočtového testu. Zápočtový test se koná formou seminárního a celokatederního testu.  

2. Pro konání seminárního testu je seminárním vyučujícím stanoven jeden termín. Seminární test se koná během posledního semináře v rámci výuky zimního semestru v počítačové místnosti fakulty. Pokud nelze z důvodů obsazenosti počítačové místnosti konat seminární test v tomto termínu, stanoví vyučující termín jiný. Termín bude studentům sdělen seminárním vyučujícím nejpozději do 20.11.2023.

3. Vyučující pověřený organizací celokatederního testu stanoví tři termíny. Celokatederního testu se může student účastnit v níže uvedených případech za následujících podmínek:

a) V případě, kdy se student ze závažného důvodu (zdravotní důvody, studijní pobyt v zahraničí apod.) neúčastnil seminárního testu. O důvodnosti neúčasti studenta na seminárním testu rozhoduje seminární vyučující. Student může v tomto případě celokatederní test dvakrát opakovat, tj. celkem má tři pokusy.

b) V případě, kdy student neuspěl u seminárního testu. Student může v tomto případě celokatederní test jedenkrát opakovat, tj. celkem má tři pokusy.

c) V případě, kdy se student neúčastnil seminárního testu bez závažného důvodu. O důvodnosti neúčasti studenta na seminárním testu rozhoduje seminární vyučující. Student může v tomto případě celokatederní test jedenkrát opakovat, tj. celkem má dva pokusy, jeden propadá.

4. Zápočtový test bude zadáván v rámci aplikace Moodle. Okruhy otázek odpovídají tématům přednášeným v zimním semestru (sylabus). Zápočtový test se skládá celkem z 20 otázek (10 uzavřených otázek s uvedením možností odpovědí a 10 otázek, na které jsou odpovědi ANO-NE). Pro vypracování zápočtového testu je vymezen časový limit 20 minut. Při zápočtovém testu není možné používat právní předpisy, ani jiné zdroje (včetně mobilních telefonů).

5. Pro úspěšné absolvování zápočtového testu je třeba správně odpovědět nejméně na 70 % otázek. Jestliže student absolvoval zápočtový test, avšak správně odpověděl pouze na 50 % otázek a více, ale méně než na 70 % otázek, může seminární vyučující bonifikovat aktivitu studenta v rámci seminární výuky (diskuse na hodinách, průběžné testy apod.) a zápočet udělit za podmínky, že se student v zimním semestru účastnil minimálně 3 seminářů. Zda seminární vyučující možnost bonifikace využije či nikoliv, je zcela na úvaze každého seminárního vyučujícího. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (16.09.2018)

Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, unifikace

Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé

Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz

Aplikace  zahraničního práva

Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisy

Úvod do mezinárodního civilního procesního práva

Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech  

Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčení

Kolizní úprava závazkového práva

Kolizní úprava věcných práv

Kolizní úprava rodinného práva

Kolizní úprava dědického práva  

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (05.10.2021)

 

Povinná literatura:

1.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

 

Doporučená literatura

2.      Pauknerová M.. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.

3.      Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

4.      Valdhans, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2012.

5.      Rozehnalová N. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, Brno. 2010.

6.      Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

7.      Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

8.      Kučera, Z., Gaňo, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém, Komentované vydání. Doplněk Brno, Aleš Čeněk, Plzeň 2014.

9.      Bříza, P. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.

10.    Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013.

11.   Rozehnalová, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého, Wolters Kluwer 2016.

12.   Pfeiffer, M. Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, Wolters Kluwer 2017.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý03.10.2023Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, unifikaceprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý10.10.2023Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovateléprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý17.10.2023Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisyprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý24.10.2023Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkazdoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý31.10.2023Úvod do mezinárodního civilního procesního práva Idoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý07.11.2023Úvod do mezinárodního civilního procesního práva IIdoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý14.11.2023Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrechdoc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý21.11.2023Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčeníprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý28.11.2023Kolizní úprava věcných právdoc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý05.12.2023Kolizní úprava závazkového právaJUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. 
Úterý12.12.2023Mezinárodní rodinné právoJUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 
Úterý19.12.2023Mezinárodní dědické právodoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK