PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Konfesní právo - HP0191
Anglický název: Religion Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0070
Další informace: http://spcp.prf.cuni.cz
Staré označení: 19
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Třída: správní právo
ústavní právo
finanční právo
mezinárodní právo veřejné
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo, Ústavní právo, Finanční právo, Mezinárodní právo veřejné, Pracovní právo a sociální zabezpečení
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je neslučitelnost pro: HV0191
Ve slož. prerekvizitě: HM0301
Anotace
Předmětem oboru Konfesní právo je samostatná a ucelená část platného českého práva, týkající se svobody náboženského vyznání jednotlivců a jimi tvořených náboženských společenství. Za minikodexy českého konfesního práva jsou považovány zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zabývá se vnitrostátní a mezinárodní úpravou svobody víry a náboženství jednotlivců a náboženských společenství, jejich registrací a evidováním od nich odvozených právnických osob.

Zvláštní pozornost věnuje právní úpravě působení náboženských společenství ve výchovných zařízeních, ozbrojených silách, vězeňství, zdravotnictví, v posttraumatické intervenční péči ve prospěch příslušníků policie a hasičského záchranného sboru i členů jejich rodin, pomoci obětem trestných činů a katastrof, při resocializaci osob po skončení výkonu trestu odnětí svobody a dalších oblastech veřejného života.

Ve své první části se zabývá vztahem konfesního práva k jiným oborům sekulárního práva a k právu církevnímu, které napomáhá konfesnímu právu definovat některé pojmy světskému právu neznámé. V tomto směru vyniká blízký vztah konfesního práva k právu ústavnímu a k právu správnímu.

Součástí výuky českého konfesního práva je pojednání o zajištění individuální i kolektivní svobody vyznání v předpisech českého státu. Patří sem dřívější správní řízení o uznání církví státem i soudobé správní řízení o jejich registraci. Pozornost se věnuje právnímu postavení jednotlivých církví a náboženských společností, svazů církví, orgánů státní kultové správy a Náboženské matice.

V další části se předmět zabývá otázkou zajištění majetkových práv církví, evidence církevních právnických osob, modelů financování církevních institucí a jeho současného stavu v ČR.

V záležitostech školské správy se probírá právní postavení církevního školství všech stupňů, náboženské výchovy ve všech školách a teologického školství.

V záležitostech zajištění náboženské svobody a přítomnosti církví ve speciálních veřejných zařízeních se pojednává zvláště o právním zajištění duchovní služby v armádě, ve vězeních, v sociálních a zdravotních ústavech, jakož i o právním postavení církevních sociálních ústavů a nemocnic.

Jedna kapitola je věnována pracovněprávnímu a sociálněprávnímu postavení osob ve služebním poměru k církvím a řeholníkům. Další kapitoly pojednávají o trestněprávní ochraně svobody víry a náboženství a zpovědního tajemství, o právním zajištění svobody informací ve sdělovacích prostředcích ve věcech náboženského vyznání, o alternativní formě uzavírání manželství. V kapitole o náboženské svobodě rodičů a dětí je pojednána otázka výchovy a církevní příslušnost dětí.

V závěru se probírá přehled nejvýznamnějších zahraničních konfesněprávních úprav a konkordátní právo středoevropských zemí.

Studenti získávají vhled do právních vztahů na území České republiky, v nichž je obsažen prvek týkající se náboženského vyznání. O některých právních vztazích jsou informováni i v jiných oborech platného práva, avšak v konfesním právu je výklad podán obvykle podrobněji a v komplexních souvislostech. Pokud jde o jádro předmětu Konfesního práva, jsou informace získané v tomto předmětu pro studenty jediné a jedinečné. Absolvování předmětu Konfesní právo umožňuje, aby jejich znalost českého práva byla kompletní. Předmět umožňuje, aby studenti také v právních záležitostech s náboženským prvkem byli schopni vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních problémů a vhodně právně argumentovat.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Metody výuky

Výuka bude kontaktní, přednášky budou současně nahrávány. Příslušné odkazy budou v systému Moodle.

Poslední úprava: Horák Záboj, doc. JUDr. ICLic., LL.M., Ph.D. (04.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Při zkoušce si student vytáhne 2 otázky a má 10–15 minut na přípravu ústní odpovědi. Může si připravit písemně poznámky. 

2. U zkoušky ne možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

 

3. Seznam zkušebních otázek (Za číslicí následuje úplný název otázky, dále jsou připojeny pokyny, které mají studentovi napomáhat při odpovědi a upozornit ho, na co se má především zaměřit. Examinátor může klást otázky i nad rámec těchto pokynů, aby zkoušený vysvětlil souvislosti v rámci oboru.): 

1. Konfesní právo. Konfese. Autonomie náboženských společenství. Konfesněprávní normy. Konkordátní právo. 

Odlišnost konfesního práva a církevního práva. Různé významy pojmu konfese. Autonomie jako výraz nezávislosti církevního práva na státu. Původ konfesněprávních norem. Vliv mezinárodního společenství na národní systémy konfesního práva, konkordátní právo. 

2. Různá pojmenování náboženských společenství. 

Význam pojmu církev a náboženská společnost. Svoboda volby označení náboženského společenství. Tři příklady označení náboženského společenství. Výraz denominace. 

3. Vztah konfesního práva k právu církevnímu. Postavení konfesního práva v systému právních věd. Jazykové varianty označování konfesního práva. 

Co dodává církevní právo konfesnímu právu. Co je v českém právu vlastní jen konfesnímu právu a se stýká s jinými právními obory světského práva. Označení konfesního práva v angličtině, němčině, francouzštině, polštině a slovenštině. 

4. Typy konfesního státu a nekonfesního státu. 

Konfesní stát. Konfesní stát à rebours. Kvazikonfesní stát. Nekonfesní stát odlukový akooperační. Tzv. laický stát a rozdíl mezi laicitou a laicismem. 

5. Prameny českého konfesního práva na úrovni ústavněprávních předpisů a mezinárodních smluv. 

Zakotvení náboženské svobody v Listině základních práv a svobod. Které mezinárodní smlouvy zavazující Českou republiku se týkají náboženství.  

6. Prameny českého konfesního práva na úrovni zákonů a dalších právních předpisů. Dohody mezi státem a náboženskými společenstvími. 

Specializované předpisy českého konfesního práva a příklady jiných právních předpisů obsahujících normy konfesního práva. Vnitrostátní dohody mezi státními orgány a náboženskými společenstvími v oblasti vězeňství, obrany, posttraumatické péče a ve zdravotnictví. 

7. Individuální náboženská svoboda. 

Individuální náboženská svoboda obecně. Individuální náboženská svoboda dětí podle úmluvy o právech dítěte a podle konfesního zákona. Právo měnit náboženství nebo víru azvolit si duchovní nebo řeholní stav. 

8. Právo vykonávat náboženskou víru v institucích omezujících volnost pohybu. 

Ozbrojené síly, vězeňství, vlastní zdravotnická zařízení a sociální ústavy náboženských společenství, nenáboženská zdravotnická zařízení, zařízení pro děti a mládež, zařízení pro přechodný pobyt imigrantů a azylantů. 

9. Výhrada svědomí. Rituální porážka zvířat. Omezení svobody náboženství a víry. 

Výhrada svědomí v oblasti odmítnutí vojenské služby a ve zdravotnictví. Výjimka ze zákona na ochranu zvířat proti týrání v oblasti rituální porážky. Omezení svobody vyznání zákonem.  

10. Kolektivní náboženská svoboda a organizační náboženská svoboda. 

Právo vykonávat své náboženské vyznání společně s jinými. Náboženství a veřejná debata. Právo zřizovat orgány náboženských společenství nezávisle na státních orgánech v oblasti čistě náboženské i v oblastech vyzařování náboženství navenek, zejména v oblasti charitativní, humanitární a obecně vzdělávací. 

11. Kontraktační náboženská svoboda.  

Právo uzavírat konkordáty s Apoštolským stolcem a vnitrostátní dohody mezi náboženskými společenstvími a orgány státu nebo jinými veřejnými subjekty. Tradice konkordátů v českých zemích. 

12. Právní postavení náboženských společenství v České republice. 

Registrovaná náboženská společenství a od nich odvozené právnické osoby. Registrované svazy náboženských společenství. Tři rejstříky vedené Ministerstvem kultury. Náboženská společenství organizovaná v jiné právní formě a bez právní formy. Státní správa záležitostí týkajících se náboženských společenství. 

13. Správní řízení o registraci náboženských společenství a přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. Správní řízení o registraci svazů náboženských společenství. 

Popište uvedené tři typy řízení. Vysvětlete pojem zvláštní práva a uveďte jejich příklady. Vyjmenujte svazy náboženských společenství registrované v České republice.  

14. Právnické osoby odvozené od náboženských společenství, dějinný vývoj a recentní stav. 

Církevní právnické osoby v minulosti a dnes. Uveďte jejich příklady. Zavedení výrazu evidovaných právnických osob a jejich dělení novelizací konfesního zákona z roku 2005. 

15. Náboženská svoboda jednotlivce a náboženských společenství ve vzdělávacím procesu. Církevní školy a školská zařízení. 

Čtyři oblasti, v nichž se projevuje náboženská svoboda jednotlivce a náboženských společenství ve vzdělávání. Odlišnost církevních škol od škol veřejných a soukromých. Skladba církevních škol. Posun práva zřizovat církevní školy a školská zařízení do tzv. zvláštních práv. 

16. Výuka náboženství. 

Ústavněprávní zakotvení výuky náboženství na veřejných školách v České republice. Posun do tzv. zvláštních práv. Přihlašování do náboženství. Kanonická mise učitelů náboženství. Svoboda od vázanosti žáků účastnících se výuky náboženství na náboženské vyznání. Výuka náboženství v církevních a v soukromých školách.   

17. Studium teologie na vysokých školách. 

Svoboda náboženských společenství zakládat soukromé vysoké školy. Teologické fakulty jako součásti veřejných univerzit. Základní údaje o pěti teologických fakultách v České republice a studijních oborech na nich vyučovaných. Statuty teologických fakult akanonická mise. Možnost studia teologie i na dalších fakultách vysokých škol. 

18. Náboženství a ozbrojené síly.  

Právo vykonávat náboženskou víru v ozbrojených silách a jeho institucionální zajištění. Vojenští kaplani podle vnitrostátních dohod a rozkazů ministra obrany. Svaz náboženských společenství Vojenská duchovní služba. 

19. Náboženství a vězeňství.  

Právo vykonávat náboženskou víru ve vězeňském systému a jeho institucionální zajištění. Vězeňští kaplani. Vězeňská duchovní služba. Zapsaný spolek Vězeňská duchovenská péče.  

20. Náboženství a péče o policejní sbor, hasičský záchranný sbor, oběti trestných činů a katastrof. 

Dohody o posttraumatické intervenční péči ve prospěch policie, hasičského záchranného sboru a oběti trestných činů a katastrof od roku 2002. Pokyn policejního prezidenta o poskytování duchovních služeb ze dne 7. června 2019. 

21. Náboženství a zdravotnictví. 

Nemocniční kaplani a dobrovolníci. Zajištění náboženské svobody v zdravotnických asociálních zařízeních. Zákon o zdravotních službách (2011) a Dohoda s Ministerstvem zdravotnictví (2019). Dvě asociace nemocničních kaplanů. 

22. Náboženství a pracovní právo.  

Postavení nepastoračních pracovníků. Postavení duchovních a jiných pastoračních pracovníků. Příklady z judikatury českých soudů. 

23. Náboženská společenství a forma uzavření sňatku.  

Změny formy uzavření sňatku z roku 1950 a 1992. Úprava podle současného občanského zákoníku.  

24. Náboženství a právo trestní a přestupkové. 

Trestněprávní ochrana náboženství v trestním zákoníku a zákoně o přestupcích. 

25. Ochrana zpovědního tajemství a práva obdobného zpovědnímu tajemství. Náboženství apéče o azylanty a imigranty. 

Úprava zpovědního tajemství podle konfesního zákona, výkon tzv. zvláštního práva. Osvobození od oznamovací povinnosti. Povinnost zachovat náboženskou svobodu azylantů a imigrantů podle ženevské úmluvy z roku 1991, protokolu z roku 1967 azákona o pobytu cizinců na území ČR. 

26. Náboženství, pohřební právo a hřbitovní právo.  

Co je pohřební právo a co je hřbitovní právo a jaká je účast náboženských společenství při jejich výkonu. Veřejná pohřebiště, neveřejná pohřebiště, kolumbária a účast náboženských společenství při smutečních obřadech. 

27. Historická tradice financování náboženských společenství v českých zemích. 

Výnos vlastního majetku. Náhrada za sekularizovaný církevní majetek. Náboženská matice. Kongruové příspěvky a dotace. Sbírky, dary a poplatky. 

28. Financování náboženských společenství v českých zemích dnes.  

Sbírky a dary. Příspěvky členů náboženských společenství. Výnos vlastního majetku. Dědictví a odkazy. Plnění ze zákona č. 428/2012 Sb. 

29. Náboženství a kultura.  

Náboženství a hudba, divadlo, galerie, výstavnictví, muzejnictví, knihovny a archivy. 

30. Náboženství a památné budovy. Náboženství a sdělovací prostředky. 

Kostely, kaple, kláštery jako stavební dominanty měst a obcí. Udržování krajinného koloritu. Ochrana památek. Rozhlas a televize, tisk. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata: 

- prameny českého konfesního práva, individuální, kolektivní, organizační a kontraktační náboženská svoboda,  

- právní postavení, vnitřní organizace a registrace náboženských společenství, 

- evidování právnických osob odvozených od náboženských společenství, 

- náboženství a výchova 

- náboženství a ozbrojené síly, vězeňství a posttraumatická péče o příslušníky policie ahasičského záchranného sboru, 

- náboženství, zdravotní a sociální péče, charity a diakonie, náboženství a pracovní právo, 

- alternativní forma uzavření sňatku, uplatňování náboženské svobody dětí, 

- náboženství, trestní proces, civilní proces a správní řízení, zpovědní tajemství, 

- náboženství a péče o azylanty a imigranty, 

- náboženství, pohřebnictví a hřbitovní právo, 

- financování náboženských společenství, 

- náboženství, kultura a sdělovací prostředky, ochrana církevních památek, 

- přehled konfesního práva v dalších státech Evropy a Ameriky a v českých dějinách 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura: 

TRETERA, Jiří Rajmund a HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges. 2015, 416 s. 

Ostatní literatura: 

KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha: C.H.Beck. 2011

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Čtvrtek22.02.2024Konfesní právo jako předmět platného českého práva. Jeho vývoj v dějinách. 
Čtvrtek29.02.2024Prameny konfesního práva. Náboženská svoboda. Právní postavení náboženských společenství. 
Čtvrtek07.03.2024Registrace náboženských společenství. Jejich vnitřní organizace. Evidence církevních právnických osob. Demografický přehled o religiozitě. 
Čtvrtek14.03.2024Náboženství a výchova. 
Čtvrtek21.03.2024Ozbrojené síly. Vězeňství. Posttraumatická péče o oběti trestných činů, katastrof, policii a hasiče. 
Čtvrtek04.04.2024Zdravotní a sociální péče. Charity a diakonie. 
Čtvrtek11.04.2024Náboženství a pracovní právo. Náboženství a rodinné právo. 
Čtvrtek18.04.2024Náboženství a světské trestní a přestupkové právo. Zpovědní tajemství. Pohřebnictví. Náboženská péče o azylanty a imigranty. 
Čtvrtek25.04.2024Financování náboženských společenství. 
Čtvrtek02.05.2024Náboženství a kultura. Náboženství a sdělovací prostředky. 
Čtvrtek09.05.2024Přehled konfesního práva ve vybraných státech Evropy a Ameriky. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK