Teorie interpretace práva - HOPV0105
Anglický název: Theories of Legal Interpretation
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0017
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět je založen na metodě „case law“, tj. analýze teoreticky a prakticky významných případů, řešených zejména v judikatuře Ústavního soudu ČR. Po rekapitulaci stěžejních principů interpretace v oblasti práva a používaných metodologických direktiv se na semináři diskutují jednotlivé předem zadané případy. Vždy jeden ze studentů prezentuje argumenty, kterými podporuje či popírá rozhodnutí v dané věci, vypořádává se s jednotlivými argumenty, o něž se opírá, a ostatní (za moderace garanta předmětu) jej dalšími argumenty podporují či jím navrhovaný názor zpochybňují.

Hlavním cílem předmětu je tedy rozvíjení schopnosti studentů analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argumenty a protiargumenty. Zároveň přispět ke schopnosti identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení. Samozřejmostí je používání právních informačních systémů k vyhledání právních předpisů, judikatury, vnitřních předpisů a základní odborné literatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Těžiště je položeno na průběžnou kontrolu, založenou na vyhodnocení aktivní účasti na výuce založené na písemné přípravě pro odbornou rozpravu nad konkrétními tématy.

2.      Při ústní zkoušce se ověřují teoretické znalosti pro interpretační a argumentační postupy při řešení právních případů (kauz) a na vybraném případu, který byl probírán ve výuce, se ověřuje schopnost jejich aplikace.

3.      Při ústní zkoušce není možné používat právní předpisy, je však možné používat znění judikátu, který se k danému případu vztahuje.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Z anotace vyplývá, že garantem předmětu je vždy pro příslušný semestr výuky sestaven aktualizovaný soubor případů, zejména z judikatury ústavního soudu.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

Gerloch, A.: Teorie práva, 7. vydání, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017

Ostatní literatura:

1.      Gerloch, A., Tryzna J., Wintr J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň: Aleš Čeněk, 2012

 2.     Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha:  Leges, 2012

3.      Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010

4.      Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013

5.      Žák Krzyžanková, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019