PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo cenných papírů - HOPV0041
Anglický název: Securities Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0008, HMOD0008
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (31.01.2024)
Předmět poskytuje hlubší poznání právní úpravy cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů i nakládání s nimi na kapitálovém trhu. Navazuje na výuku občanského (hmotného i procesního), obchodního práva a mezinárodního práva soukromého a poskytuje prostor pro rozšíření nabytých znalostí.

Absolvováním předmětu získá student detailní znalost nejen základních otázek týkajících se cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jako jsou jejich pojem, povaha, funkce, formy, druhy, vydání či způsoby převodu, ale také zvláštností smluv, jejichž předmětem jsou cenné papíry a zaknihované cenné papíry, pravidel pro vedení evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů či specifik právní úpravy jednotlivých pojmenovaných druhů cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Podrobněji se seznámí s úpravou směnek, dluhopisů, účastnických cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných obchodními korporacemi či zbožových cenných papírů. Výklad se zaměří také na vazby na kapitálový trh a jeho fungování ve vztahu k cenným papírům (zvláštní povinnosti emitentů a dalších osob při veřejné nabídce či přijetí cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu) i na průniky do mezinárodního práva soukromého (kolizní pravidla, která se týkají cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů). Stranou pozornosti nezůstanou ani věcná práva k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům, zejména právo zástavní, jakož i navazující problematika finančních zajištění. Absolvování předmětu umožní studentovi získat nezbytný nadhled nad složitou právní problematikou této oblasti soukromého práva a osvojit si jeho hlubší znalost. Současně by měl být absolvent schopen zorientovat se v praktických problémech vznikajících při vydávání, ale i nakládání s cennými papíry a zaknihovanými cennými papíry a nalézat a posuzovat jejich právní řešení.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Student odpovídá na dvě otázky losované po jedné z každého koše témat. 

2. Připuštění ke zkoušce z předmětu vylučuje absolutní neúčast studenta na přednáškách. 

 

3. Zkušební otázky: 

koš I – obecná část 

1. Pojem a funkce cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru. 

2. Vydání cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru. 

3. Forma cenného papíru. 

4. Zaknihované a imobilizované cenné papíry a zásady vedení jejich evidence. 

5. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Povinnosti emitenta takových cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a dalších osob ve vztahu k nim. 

6. Veřejná nabídka cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Prospekt. 

7. Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry a zaknihované cenné papíry. 

8. Zástavní právo a jiná věcná práva k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům a jeho realizace. Dohody o finančních zajištěních.  

9. Zahraniční cenné papíry a zaknihované cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírů. 

koš II – zvláštní část 

1. Účastnické cenné papíry a zaknihované cenné papíry a jejich druhy. 

2. Dluhopisy a jejich druhy. 

3. Zbožové cenné papíry a jejich druhy. 

4. Forma a druhy směnky. 

5. Náležitosti směnky, blankosměnka. 

6. Přímí a nepřímí dlužníci ze směnky a jejich pořadí. Směnečný postih. 

7. Převoditelnost směnky. Náležitosti, druhy a účinky rubopisu. 

8. Námitky proti směnce. Právní význam vad či nedostatku kauzy pro směnečný závazek. 

9. Směnečné rukojemství. Směnečný akcept. Směnečný protest.  

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Pojem, znaky, funkce, vznik a zánik cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru 

- Třídění cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů 

- Forma a převod cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru 

- Imobilizované a zaknihované cenné papíry a vedení jejich evidence. 

- Zahraniční cenné papíry a zaknihované cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírů. 

- Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry a zaknihované cenné papíry 

- Zástavní právo a jiná věcná práva k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům. Dohody o finančních zajištěních. 

- Veřejná nabídka. Prospekt – obsah, struktura, publicita, jazyk. 

- Cenné papíry a zaknihované cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Povinnosti emitentů takových cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a dalších osob. 

- Účastnické cenné papíry a zaknihované cenné papíry 

- Zbožové cenné papíry. 

- Směnky. 

- Dluhopisy. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. Kapitola VIII. (Cenné papíry a zaknihované cenné papíry) in Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016 

2. Kapitola XVIII. (Právo kapitálového trhu. Obchodní korporace na kapitálovém trhu) a kapitola XIX. (Kolektivní investování. Obchodní korporace jako investiční fondy) in Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol.: Právo obchodních korporací. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021 

Doporučená literatura: 

1. Dědič J.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektrum, 2000 

2. Kotásek, J., Pokorná, J.: Právo cenných papírů. Praha: C. H. Beck, 2014 

3. Kovařík, Z.: Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014 

4. Přibyl, Z.: Směnečné právo. Praha: Univerzita Karlova, 1994 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

2. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

3. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový 

4. Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech 

5. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 

6. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

7. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014  
o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES 

9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017  
o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES 

10. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa21.02.2024Pojem, znaky, funkce, vznik a zánik cenného papíru / práv do něj vtělených.JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa28.02.2024Druhy, forma a převod cenného papíru.JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa06.03.2024Zaknihované / imobilizované cenné papíry a vedení jejich evidence.JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa13.03.2024Zahraniční cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírůJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa20.03.2024Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry. Zástavní právo k cenným papírům. Dohody o finančních zajištěníchJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa27.03.2024Veřejná nabídka. Cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaných trzích. Povinnosti emitentů takových cenných papírů a dalších osob.JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa03.04.2024Účastnické cenné papíry, jejich druhy a dispozice s nimi (nabídka na odkup, nabídka převzetí).JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa10.04.2024Dluhopisy. Zbožové cenné papíryJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa17.04.2024Směnky.JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa24.04.2024Směnky.JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK