PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pojišťovací právo - HOPV0013
Anglický název: Insurance Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0002, HMOD0002
Anotace
Předmět navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o pojišťovacím právu v rámci povinného předmětu Finanční právo I.

Studenti absolvováním předmětu získají znalosti o základních konceptech pojišťovacího práva a seznámí se s klíčovými prameny všech nejdůležitějších oblastí pojišťovacího práva tak, aby je byli schopni aplikovat v praxi. V rámci obecné části si studenti osvojí znalosti týkající se hlavních pojmů a konceptů, kterými jsou pojištění, zajištění, pojišťovnictví, druhy a formy pojištění, prameny a principy pojišťovacího práva, klíčové subjekty vystupující na pojistném trhu.

Zvláštní část se zaměřuje na získání znalostí o veřejnoprávní regulaci činnosti pojišťoven, zajišťoven a distributorů pojištění a zajištění a dále dohledu nad jejich činností. Současně je pozornost kladena na soukromoprávní aspekty spočívající v právní úpravě pojistné smlouvy a nejdůležitějších pojistných produktů. Za účelem dosažení komplexnosti se studenti seznámí rovněž s vybranými specifickými subjekty působícími na tuzemském pojistném trhu (zejm. Česká asociace pojišťoven, Česká kancelář pojistitelů a Exportní garanční a pojišťovací společnost).
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla

1.      V rámci kontroly studia se zohledňuje i docházka na přednášky.

Písemná zkouška

2.      Zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.

3.      Předmětem zkoušky jsou témata odpřednášená na přednáškách z předmětu a obsažená v povinné literatuře.

4.      U zkoušky není možné používat žádné právní předpisy ani jiné materiály promítané jako podklad pro přednášky, vlastní poznámky ani notebook, mobilní telefon a podobná zařízení.

5.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 45 minut.

6.      Zkouška se skládá z 10 testových otázek (otázky č. 1 až 10) a 2 otázek, na které student volně odpoví (otázky č. 11 a 12).

7.      Za zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.

8.      Za otázky č. 1 až 10 lze získat 0 až 4 body, za otázky 11 a 12 lze získat 0 až 5 bodů.

9.      U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi.

Docházka

10.   Podmínkou pro účast na zkoušce je účast na min. 50 % z přednášek.

11.   Za účast na přednáškách převyšující 80 % získává student 5 bonusových bodů (max. do výše 50 bodů).

Hodnocení zkoušky

12.   Zkouška je hodnocena takto:

Minimální počet bodů

Klasifikace

44

výborně

37

velmi dobře

30

dobře

0

neprospěl/a

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        obecné otázky pojišťovacího práva,

-        výklad pojmů pojištění, pojišťovnictví, formy a druhy pojištění,

-        právní úprava pojištění a pojišťovnictví,

-        pojišťovací a zajišťovací činnost,

-        dohled v pojišťovnictví,

-        distribuce pojištění,

-        pojistný trh v České republice, Česká asociace pojišťoven,

-        pojistná smlouva,

-        povinná pojištění,

-        Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

Karfíková, M., Přikryl, V., Vybíral, R. a kol. Pojišťovací právo. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.

Ostatní literatura:

1.      Jandová, L., Šlauf, P., Svejkovský, J. Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

2.      Přikryl, V., Čechová, J. Zákon o pojišťovnictví. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

3.      Karfíková, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

4.      Švestka, J., Dvořák, J. (eds). Občanské právo hmotné. 2. díl, 5. vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2009, Pojistná smlouva.

5.      Bušta, P., Přikryl, V. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (s komentářem). Praha: Lenka Buštová – Venice Music Production, 2014.

6.      Jandová, L., Vojtek, P. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.

7.      Vybíral, R. a kol. Praktikum finančního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

2.      zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

3.      zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelnami a úvěrovými družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

4.      zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

5.      vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

6.      zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

7.      vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

8.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

9.      zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 365 až 393 (odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání)

10.   vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

11.   zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

12.   vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

13.   vyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

14.   vyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictví.

15.   předpisy EU z oblasti pojištění a pojišťovnictví

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK