PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo a film - HDPV0155
Anglický název: Law and Film
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681, HV4040
Je neslučitelnost pro: HV4040
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0020, HMOD0020
Anotace
Předmět si klade za cíl pomoci studentům hlouběji proniknout do filosofických, etických, sociálních a politických problémů, které jsou s fungováním práva ve společnosti nutně spojeny. Nabídne možnost zamyslet se nad postavením práva a právníků ve společnosti a nad tím, jak odlišně chápou právo a roli právníků laici a jak samotní právníci. Předmět taktéž může studentům pomoci lépe pochopit, jakým právníkem by sami chtěli být. Právě film se svojí schopností sugestivně vykreslit etická i právní dilemata svých hrdinů je totiž ideálním prostředkem k otevírání diskuzí na tato témata.

Předmět je určen pro studenty, kteří jsou připraveni diskutovat, diskuzi konstruktivně vyvolávat, přispívat do ní svými argumenty, názory i osobními zkušenostmi a podílet se i na výběru promítaných filmů. Rozbor vybraných filmů s právní tématikou pro ně nepochybně bude příležitostí k tomu využít právní znalosti i názory na právo, které si osvojili v předchozím studiu (na právnické fakultě i jinde).

Seminář bude probíhat blokovou formou, tj. proběhne celkově 6 seminářů po 4 hodinách. Konkrétní dny, ve kterých bude seminář probíhat, budou upřesněny na prvním setkání. Půjde (vedle prvního setkání) o pět dní s tím, že žádný seminář už nebude probíhat po Vánocích a pravděpodobně ani poslední předvánoční týden.

Počítejte, prosím, s tím, že již úvodní seminář bude trvat 4 vyučovací hodiny.

Studenti v tomto předmětu:
- ve spolupráci se svými kolegy budou mít za úkol přichystat jeden ze seminářů – vybrat film, který vhodně uvede diskuzi vybraného tematického okruhu, uvést ho a následně vést diskuzi po semináři;
- povedou svůj filmový deník, do kterého si po každém semináři zapíší základní dojem z filmu a následné diskuze, základní zmíněná fakta a svoji reflexi tématu;
- budou vedeni k přemýšlení a diskuzi o právně-etických situacích, bude jejich úkolem představovat si je ve svých současných či budoucích životech;
- pochopí, jak odlišně se na filmy – ve srovnání s neprávníky – mohou coby právníci dívat
- dostanou příležitost zdokonalit svoji schopnost kritického sledování (právnických) filmů a uvědomit si, o jaký kus hlouběji mohou vidět, když film vidí ve společnosti druhých lidí a následně o něm diskutují;
- budou konfrontování s – mnohdy i velmi odlišnými – názory ostatních účastníků semináře a budou mít příležitost s nimi diskutovat, hledat porozumění pro jejich vidění světa a vysvětlovat to své;
- budou zažívat soustředěný prostor umožňující kultivovanou diskuzi, ve které mohou zaznít i menšinové názory;
- budou vedeni k porozumění pro jinakost – zkušenosti jiných lidí, jiných generací, jiných kultur.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

-        pravidelně chodit na semináře (povolena jedna absence),

-        být součástí týmu, který připraví jeden seminář a povede v rámci něho diskuzi o zvoleném filmu,

-        vstupovat do seminárních diskuzí, a to samostatně, nebo alespoň na vyzvání,

-        odevzdat svůj filmový deník, který bude obsahovat záznamy o všech navštívených seminářích.

2.      Při nesplnění výše uvedených podmínek (zejména vyšší počet absencí) lze kolokvium získat na základě alternativního plnění – esej či vypracování rešerše příslušné literatury.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Sylabus

Témata jednotlivých seminářů budou záviset na volbě účastníků předmětu, tj. budou společně zvolena na prvním semináři. Společně se domluvíme na tematických okruzích, konkrétní snímky poté navrhne tým, který bude mít dané téma na starosti. Mezi filmy, které mohou tvořit obsah kurzu, patří Dvanáct rozhněvaných mužů (Sidney Lumet, Edward Binns, 1957), Jako zabít ptáčka (Robert Mulligan, 1962), Ex offo (Jaromír Polišenský, 1998), Norimberk (Yves Simoneau, 2000), The Paper Chase (James Bridges, 1973) nebo třeba Ve jménu otce (Jim Sheridan, 1993).  Po konzultaci s vyučujícím předmětu je možné zvolit i jiný než výše uvedený film.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      URBAN, Michal; DRÁPAL, Jakub: Právo a film. Lze je propojit ve výuce práva na právnických fakultách? Jurisprudence, 3/2016, s. 27-37.

2.      ŠKOP, Martin. Právo a vášeň: Jazyk, příběh, Interpretace. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

3.      ELKINS, James R. Reading/Teaching Lawyer Films, Vt. L. Rev. 2003-2004, roč. 28, s. 813-879.

4.      STONE, Alan A. Teaching Film at Harvard Law School, Legal Stud. F. 2000, roč. 20, s. 573-597.

5.      FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Brno: Host, 2017.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK