PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretická a metodologická specifika vědy finančního práva - HD320
Anglický název: Theoretical and methodological specificity of the science of financial law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Anotace
Předmět „Teoretická a metodologická specifika vědy finančního práva“ je specifický předmět v rámci doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – finanční právo a finanční věda“. Cílem předmětu je poskytnout studentovi tohoto doktorského studijního programu hluboké a specifické poznatky týkající se vědy finančního práva a rovněž finanční vědy. Za tím účelem jsou studenti seznámeni s historií vědního oboru finančního práva a finanční vědy, aktuálním stavem poznání v tomto vědním oboru a jsou jim nastíněny možnosti rozvoje oboru do budoucna.
Absolvování tohoto předmětu je pro studenty důležité z hlediska psaní jejich disertační práce, neboť jim je umožněno zasadit svou disertační práci do existujícího teoretického rámce vědního oboru finančního práva a finanční vědy. Studenti se rovněž seznámí s potřebným mezinárodním a evropským přesahem finančního práva a finanční vědy.
Předmět navazuje a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané v magisterském studijním programu s tím, že důraz je kladen jednak na teoretickou základnu vědního oboru finančního práva a finanční vědy a jednak na metodologii tohoto vědního oboru.

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Literatura
Povinná:
 • KARFÍKOVÁ Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha. 2017. 344. 978-80-7552-935-0.
 • BOHÁČ Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha. 2013. 332. 978-80-7478-045-5.
 • NĚMEČEK Eduard. Mezinárodní měnový systém. Praha. 2000. 247. 80-246-0081-1.
 • KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae. Finanční právo v první dekádě 21. století. Iuridica 4/2010. Praha. 2011. 83. 978-80-246-1914-9.
 • RADVAN Michal. Místní daně. Praha. 2012. 244. 978-80-7357-932-6.
 • ENGLIŠ Karel. Finanční věda: nástin theorie hospodářství veřejných svazků. Praha. 1929. 407.
 • FUNK Vilém. Naše berní právo. Základy právních předpisů o daních a veřejných dávkách. Praha. 1934. 263.
 • MRKÝVKA Petr. Determinace a diverzifikace finančního práva. Brno. 2012. 222. 978-80-210-6041-8.
 • ETE Leonard, BRZEZIŃSKI Bogumił . System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe. Varšava. 2010. 980. 78-83-264-0175-6.
 • TIPKE Klaus, et. al.. Steuerrecht (zcela přepracované vyd.). 20 . Köln. 2010. 1262. 978-3-504-20143-2.
 • BABČÁK Vladimír. Daňové právo Slovenskej republiky. Bratislava. 2010. 638. 978-80-8057-851-0.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Předmět „Teoretická a metodologická specifika vědy finančního práva“ je zakončen kolokviem.

2.      Pro získání kolokvia je potřeba absolvovat přednášky v letním semestru a odevzdat písemnou práci.

3.      Obsahem písemné práce je pojednání o zakotvení tématu disertační práce v oboru finančního práva a finanční vědy, a to z hlediska teoretického a metodologického.

4.      Kolokvium uděluje garant předmětu po vyjádření školitele.

5.      Rozsah písemné práce musí činit alespoň 5 normostran.

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Sylabus

Předmět Teoretická a metodologická specifika vědy finančního práva zahrnuje tato témata:

- pojem finančního práva a finanční vědy

- historie finančního práva a finanční vědy

- systém a členění finančního práva a finanční vědy

- komparace pojetí finančního práva v České republice a v zahraničí

- evropská dimenze finančního práva a finanční vědy

- metodologie vědy finanční práva a finanční vědy

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Studijní opory

Povinná literatura:

KARFÍKOVÁ Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha. 2018. 344. 978-80-7552-935-0.

BOHÁČ Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha. 2013. 332. 978-80-7478-045-5.

NĚMEČEK Eduard. Mezinárodní měnový systém. Praha. 2000. 247. 80-246-0081-1.

KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae. Finanční právo v první dekádě 21. století. Iuridica 4/2010. Praha. 2011. 83. 978-80-246-1914-9.

RADVAN Michal. Místní daně. Praha. 2012. 244. 978-80-7357-932-6.     

ENGLIŠ Karel. Finanční věda: nástin theorie hospodářství veřejných svazků. Praha. 1929. 407.              

FUNK Vilém. Naše berní právo. Základy právních předpisů o daních a veřejných dávkách. Praha. 1934. 263.           

MRKÝVKA Petr. Determinace a diverzifikace finančního práva. Brno. 2012. 222. 978-80-210-6041-8.

ETE Leonard, BRZEZIŃSKI Bogumił. System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe. Varšava. 2010. 980. 78-83-264-0175-6. 

TIPKE Klaus, et. al. Steuerrecht (zcela přepracované vyd.). 20. Köln. 2010. 1262. 978-3-504-20143-2.

BABČÁK Vladimír. Daňové právo Slovenskej republiky. Bratislava. 2010. 638. 978-80-8057-851-0.

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK