PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy didaktiky práva I - HD128
Anglický název: Basics of the Didactics of Law I
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 12/0, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Je korekvizitou pro: HD129
Anotace
Do doktorského studijního programu, a zejména pak do jeho prezenční formy, nastupují absolventi magisterského právnického programu, kteří uvažují o akademické dráze. Jejich budoucnost tak bude nerozlučně spjata nejen s vědeckým bádáním, ale taktéž s předáváním svých znalostí a dovedností – s výukou. To platí i pro ty uchazeče o titul Ph.D., kteří v budoucnosti na univerzitě působit nechtějí. Přinejmenším v rámci svého doktorského studia totiž řada z nich bude vyučovat semináře pro pregraduální studující. Odborné předpoklady pro výuku získali díky svým pregraduálním studiím a dále je prohlubují v rámci přípravy svých dizertačních prací.

Cílem tohoto předmětu je nabídnout základní vhled do didaktiky práva a rozvíjet pedagogické dovednosti studujících. Kurzem získané dovednosti a znalosti pomohou studujícím lépe naplánovat, odvést i reflektovat svoji výuku. Budeme se věnovat tomu, jak poznat kvalitní výuku, jak efektivně vést přednášky a semináře, jak je plánovat, jak pracovat s hodnocením a zpětnou vazbou, jak studující motivovat, ve výuce aktivizovat a jak vůbec vytvořit prostředí, ve kterém se jim bude dobře učit. A jak to dělat udržitelně, tj. tak, aby nám to po několika letech (nebo i dřív) nepřerostlo přes hlavu. Budeme řešit konkrétní situace z výuky, bude prostor pokládat vlastní otázky a společně na ně hledat odpovědi. Cílem není procházet teoretické pedagogické poznatky a teorie, ale získat prakticky upotřebitelné informace a osvojit si dovednosti, které studujícím pomohou kvalitně vyučovat, ať už s výukou začali, nebo je teprve čeká.

Po absolvování předmětu budou studující schopni:
– vysvětlit základní principy kvalitní výuky a evidence-based přístupů ve vzdělávání a vyvodit z nich důsledky pro svou výuku
– naplánovat svou výuku i celý kurz a své plány dále vylepšovat
– použít konkrétní nástroje pro efektivní přípravu i vedení svých hodin
– reflektovat způsob své vlastní výuky
– uvést příklady několika typů motivace a použít konkrétní nástroje pro motivování a aktivování studujících
– použít a reflektovat vybrané výukové metody a strategie, včetně těch na podporu aktivního učení
– zdůvodnit důležitost růstového myšlení, bezpečného prostředí pro učení a respektující komunikace
– vysvětlit principy efektivního učení, fungování pozornosti a paměti a použít příklady efektivního dotazování
– použít postupy, které jim umožní podporovat aktivní účast všech studujících ve výuce a porozumět tomu, proč je to důležité
– formulovat vlastní otázky a témata a společně s kolegy na ně hledat odpovědi
– odejít z kurzu s posíleným učitelským sebevědomím a sebedůvěrou.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Účastnit se většiny výuky, případně svoji absenci po domluvě s vyučujícím náležitým způsobem nahradit.

2.      Aktivně se účastnit debat na seminářích.

3.      Připravit si plán jedné své hodiny a její část (cca 7 minut) předvést před ostatními formou microteaching. Na své vystoupení dostane od vyučujícího a ostatních účastníků zpětnou vazbu. Zpětná vazba se bude zaměřovat na silné stránky připravené hodiny a zároveň bude hledat prostor pro další zlepšení.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Sylabus

V rámci předmětu Základy didaktiky práva I budeme postupně procházet témata uvedená v anotaci předmětu. Jejich pořadí společně stanovíme na začátku prvního setkání. Čekají nás celkově 3 setkání, každé v délce 5 hodin.

Na první setkání si prosím promyslete odpovědi na následující otázky:

–       Proč jste si tento předmět zapsali?

–       Co vás láká a co děsí na představě, že budete vést vlastní seminář?

–       Podle čeho poznáte dobrého učitele? Setkali jste se s takovým (kdykoli v předchozím studiu)?

–       Jakým učitelem byste chtěli být? Na co chcete ve své výuce klást důraz?

–       Proč má podle vás smysl dobře vyučovat?

Na třetí setkání si každý připraví plán jedné své hodiny, ze které kus předvede před ostatními (formu microteaching). Na své vystoupení dostane od vyučujícího a ostatních účastníků zpětnou vazbu. Zpětná vazba se bude zaměřovat na silné stránky připravené hodiny a zároveň bude hledat prostor pro další zlepšení. Ve zbývajícím čase bude prostor na probírání navazujících právně didaktických témat, případně individuální konzultace.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

Ostatní literatura:

1.         BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER a Mark A. MCDANIEL. Nauč se to!: jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017.

2.         DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

3.         DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

4.         DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017.

5.         SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

6.         URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

7.         URBAN, Michal a kol. Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

8.         AMBROSE, S. A. How learning works: seven research-based principles for smart teaching (1st ed.). Jossey-Bass, 2010.

9.         BIGGS, J., & TANG, C. Teaching for quality learning at university: what the student does (4th ed.). Society for Research into Higher Education & Open University Press. 2011

10.     ROHLÍKOVÁ, L., & VEVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Grada, 2012.

11.     van DIJK, E. E., van TARTWIJK, J., van der SCHAAF, M. F., & KLUITMANS, M. What makes an expert university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher education. Educational Research Review, 31, 2020.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK