PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná statistika - GF303
Anglický název: Applied Statistics
Zajišťuje: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/8, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 198 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Farmacie
4.ročník 2023/24 Farmacie (FAR)
Prerekvizity : GF105
Anotace -
Aplikovaná Statistika se zabývá základními statistickými metodami používanými ve farmacii. Dává přehled nejběžnějších statistických testů a metod, přičemž důraz je kladen na výběr správného typu statistického testu a výslednou interpretaci výsledků. Studenti se seznámí se základními statistickými funkcemi v běžném softwaru (především v Excelu, předpokládá se i stručný úvod do GraphPadu) pomocí konkrétních příkladů z farmacie a příbuzných oblastí.
Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 

1. Aktivní účast na všech cvičeních – v případě absence je nutné donést

omluvenku od lékaře.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Pro úspěšné absolvování testu je

třeba uspokojivě splnit všechny zadané pokyny. Každý student má právo na 3 pokusy.

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Literatura

Doporučená:

  • Box, George E. P. Hunter, J. Stuart Hunter, William Gordon. Statistics for experimenters : design, innovation, and discovery . Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2005, 633 s. ISBN 0-471-71813-0.
  • Klemera, Petr, Klemerová, Věra. Základy aplikované statistiky pro studující farmacie . Praha: Karolinum, 1999, 84 s. ISBN 80-7184-888-3.
  • Li Wan Po, Alain. Statistics for pharmacists . London: Blackwell Sci., 1997, 252 s. ISBN 0-632-04881-6.
  • Zvára, Karel. Biostatistika . Praha: Karolinum, 2003, 213 s. ISBN 80-246-0739-5.
  • Zvárová, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory . Praha: Karolinum, 1998, 218 s. ISBN 978-80-7184-786-1.

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Sylabus -

Úvod, základní pojmy z teorie pravděpodobnosti

Vznik a význam statistiky, popisná a matematická (induktivní) statistika, použití ve farmacii. Pravděpodobnost - vybrané pojmy důležité pro statistiku a její pochopení. Nejběžnější parametry statistických souborů.

Základní rozdělení

Normální rozdělení a centrální limitní efekt. T-rozdělení, vzorkování a statistická nezávislost, korelace. Chi-kvadrát a F-rozdělení. 

Úvod do testování hypotéz

Referenční distribuce, jedno- a dvoustranné testy, randomizace a permutační testy. Z-test a různé typy t-testů, F-test o shodě rozptylů, chi-kvadrát test dobré shody (Pearsonův chi-kvadrát test).     

Intervalové odhady parametrů

Idea nejužívanějších intervalových odhadů. Vztah intervalových odhadů k testům hypotéz.

ANOVA

Analýza rozptylu pro jeden a více faktorů. Rozložení variability pomocí různých typů součtů kvadrátů (tabulka typu ANOVA).  

Regresní modely

Jejich smysl a možnosti použití. Lineární regrese a logistická regrese.

Neparametrické metody

Principy a způsob jejich použití, vybrané metody (intervalové odhady a testy hypotéz), jejich aplikace a interpretace výsledků. Rank-sum test (Mann-Whitney U-test), Wilcoxonův test, Kruskal-Wallis test.

Shrnutí - plánování statistického šetření

Výběr metody, ověření předpokladů, vylučování odlehlých hodnot, prezentace výsledků.

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Metody výuky

Garant přednáší, učitele vedou semináře. Konzultace možná na základě osobního, telefonického nebo emailového objednání. 

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Požadavky ke zkoušce

Předmět není ukončen zkouškou.

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK